Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Arnhem richt zich op een sterkere deelname - waar mogelijk geheel op eigen kracht - van de Arnhemse burger aan de samenleving. De gebiedsgerichte werkwijze wordt in 2017 verder geïmplementeerd met de focus op een samenhangend aanbod om de zelfredzaamheid te bevorderen. De wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Arnhem zet in op preventie en vroegsignalering (vroeg erop af benadering) en waar nodig maatwerk-voorzieningen. Het bevorderen van onderlinge redzaamheid in een wijk wordt in samenhang met de veranderopgaven in het programma Van Wijken Weten uitgewerkt. Hierbij spelen burgerinitiatieven, ondersteuning mantelzorg, informele zorg en vrijwilligerswerk een belangrijke rol. De grote instroom aan vluchtelingen en statushouders vraagt draagvlak voor integratie in de Arnhemse samenleving.

Stad

De ambitie is het creëren van een sterke samenleving, waarbij kosten van zorg, (Wmo)ondersteuning en jeugdhulp zo laag mogelijk zijn. Hierbij gelden de volgende speerpunten:

 • Arnhem wil dat zoveel mogelijk inwoners volwaardig mee kunnen doen. Het liefst via reguliere banen waarbij tenminste het minimumloon wordt betaald. Als dat nog niet mogelijk is, worden andere vormen van maatschappelijke participatie ingezet. In 2017 wordt hiervoor Activerend Werk doorontwikkeld;
 • De gebiedsgerichte werkwijze wordt in 2017 verder geïmplementeerd, waarbij inspanningen vanuit de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet worden gebundeld. De sociale wijkteams en de wijkteams leefomgeving spelen hierin een belangrijke rol. De uitvoeringsplannen geven hieraan richting, alsmede hoe de gebiedsgerichte aanpak wordt uitgewerkt en wordt bewaakt;
 • De veranderopgave Transformatie sociaal domein vindt plaats op drie gebieden:
  • Het vergroten van preventieve maatregelen om het beroep op maatwerkvoorzieningen (Wmo) en specialistische jeugdhulp te verlagen;
  • Het omzetten van maatwerk voorzieningen (Wmo) en specialistische jeugdhulp naar algemene voorzieningen waar iedere inwoner gebruik van kan maken;
  • Het omzetten van het oude zorgaanbod naar nieuwe producten op basis van de behoefte vanuit de wijken.
 • De transformatie heeft tot doel om per gebied tot een passend zorgaanbod (preventie, algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en specialistische  jeugdhulp) te komen. Samen met inwoners, vrijwilligers, kerkelijke en (andere) ideële organisaties en aanbieders geven de wijkteams leefomgeving en de sociale wijkteams inhoud aan dit aanbod. De adviesraden hebben hierbij een belangrijke inhoudelijke inbreng. Op termijn zal de transformatie van het sociale domein leiden tot een wijkgericht aanbod en tot kostenbesparing door een verschuiving van specialistische naar algemene voorzieningen;
 • Door de hoge instroom van vluchtelingen en statushouders naar Nederland en naar Arnhem ligt de focus op:
  • Nood)opvang van asielzoekers in verband met  de hoge instroom van vluchtelingen;
  • Opvang en integratie van minderjarige vreemdelingen;
  • Het realiseren van de taakstelling van huisvesting van statushouders;
  • Integratie in de Arnhemse samenleving van vluchtelingen in de Arnhemse opvang en statushouders die gehuisvest worden in Arnhem;
  • Noodopvang (NOA) van uitgeprocedeerde asielzoekers die geen (rijks)opvang hebben en die een binding met Arnhem hebben. Samen met de ketenpartners wordt gezocht naar mogelijkheden voor perspectief voor deze asielzoekers (ofwel in land van herkomst, ofwel in Nederland). Naast deze noodopvang verzorgt het Stoelenproject Bed, Bad, Brood voor die uitgeprocedeerden die niet voldoen aan de criteria van de noodopvang;
 • Bevordering sociale cohesie door bruggen te slaan tussen alle bevolkingsgroepen en stromingen in Arnhem met als doel dat alle inwoners van Arnhem meedoen. Begrippen als onderling respect en vertrouwen krijgen hierbij specifieke aandacht. Actief wordt ingezet op het voorkomen van radicalisering: Hierbij ligt een samenhang met het taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Meer informatie is te vinden in de bij dit programma behorende taakvelden.

Impact veranderopgave

 • Programma Stad op de kaart: veranderopgave Werken aan kansen.

De beleidsdoelen van deze veranderopgave zijn leidend voor beleid en uitvoering van de Participatiewet;

 • Programma Van wijken weten: veranderopgaven Wijksturing in uitvoering,

De beleidsdoelen van deze veranderopgave zijn leidend voor de uitvoerende taken van het sociaal domein in de wijken;

 • Programma Van wijken weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein.

De beleidsdoelen van deze veranderopgave zijn leidend voor de transformatie van het Armoedebeleid, Schulddienstverlening, Wmo en Jeugdzorg;

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Sm@rtArnhem.

De beleidsdoelen van deze veranderopgave bieden ondersteuning voor datagestuurd beleid.

Doelen vanuit de veranderopgave

Werken aan kansen

 • Zoveel mogelijk mensen zinvol actief
 • Informatie waarmee effectieve re-integratie wordt versterkt
 • Sterke allianties met werkgevers

Wijksturing in uitvoering

 • Wijkopgaven in beeld
 • Samenwerkende wijkteams leefomgeving en sociale wijkteams
 • Kernorganisatie ingericht op wijksturing
 • Versterking algemene voorzieningen in de wijk
 • Zelforganiserend vermogen van Arnhemmers bevorderen
 • Terugdringen schuldenproblematiek

Transformatie sociaal domein

 • Preventie versterken
 • Innovatie gericht op kostenbesparing
 • Participatie gericht op minder zorg
 • Vernieuwing aanbod met Interactief Aankoop Systeem
 • Resultaatgerichte bekostiging
 • Vraag- en wijkgericht gestuurd aanbod

Sm@rt Arnhem

 • Effectief beleid door datagedreven sturing
 • Data-uitwisseling met partners in de stad
 • Optimale werking van ketens
 • Kostenbesparing door datagedreven sturing

Doelen vanuit de reguliere opgaven

 • Sobere opvang van asielzoekers en vluchtelingen;
 • Draagvlak voor integratie vluchtelingen in de Arnhemse samenleving.

Prestatiedoelen

 • Zoveel mogelijk Arnhemmers zijn economisch zelfstandig;
 • Activerend werk voor inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Inkomensondersteunende voorzieningen voor rechthebbende minima;
 • Arnhemse kinderen uit minimagezinnen doen mee;
 • Arnhemmers zijn financieel zelfredzaam;
 • Zorg en ondersteuning op maat en in de wijk;
 • Vluchtelingen en statushouders doen mee in de Arnhemse samenleving.

Monitoring

Verbonden partijen

BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Hoog

Doel

Het Doelgroepenvervoer werd voorheen uitgevoerd door de Stadsregio Arnhem Nijmegen die van rechtswege in 2015 is komen te vervallen. In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie.Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer).

GO Arnhem Nijmegen City Region

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 heeft de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Regio Centraal Gelderland (in oprichting)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Nog niet bekend

Doel

De oprichting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Centraal Gelderland voor de uitvoering van de inkoop en aanbesteding van het sociaal domein wordt  in november 2016 aan de raad voorgelegd waarna, bij positief besluit, de invoering per 1 januari 2017 gaat plaatsvinden.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

In deze regeling participeren (inclusief Arnhem) 16 gemeenten. Het betreft hier een wettelijk aangewezen organisatie met taken op het terrein van de brandweer (hulpverlening), volksgezondheid en rampenbestrijding. Veiligheid en gezondheid zijn in de regio de kerntaken.

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderand (in oprichting)

Rechtsvorm

Risicoprofiel

Nog niet bekend

Doel

De gemeente Arnhem werkt samen met het UWV, regiogemeenten en Presikhaaf Bedrijven in het Werkgeversservicepunt (WSP). De vorm van samenwerking wordt momenteel nog onderzocht. Een team van accountmanagers - waaronder ook accountmanagers van de gemeente Arnhem - benaderen werkgevers om de behoefte aan personeel in kaart te brengen en de mogelijkheden voor het creëren van passend werk te verkennen. Uitgangspunt is dat alle werkgeverscontacten via of onder regie van het WSP verlopen. De doorontwikkeling van het WSP is beschreven in het Bedrijfsplan WSP dat in de tweede helft van 2016 aan de raad wordt voorgelegd.

Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf  Bedrijven)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Hoog

Doel

Deze regeling is in het leven geroepen voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De kernactiviteit is het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan personen die (nog) niet kunnen re-integreren in een reguliere baan.

Wijkteams (in oprichting)

Rechtsvorm

Stichting

Risicoprofiel

Nog niet bekend

Doel

De uitvoering en toekenning van zorg en ondersteuning op het gebied van specialistische Jeugdzorg- en Wmo-voorzieningen zijn belegd bij 8 sociale wijkteams. Deze zijn per 1 januari 2017 verzelfstandigd.Risico's:> dat de sociale wijkteams niet uitkomen binnen de afgesproken financiële kaders;> dat de sociale wijkteams niet de kwaliteit leveren die de gemeente verwacht. Het is niet gemakkelijk om dan een andere partij te zoeken die de uitvoering van Wmo en Jeugdzorg op zich neemt.

Overige partijen

Partners uitvoering Participatiewet

 • UWV;
 • Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland.

Partners uitvoering Wmo en Jeugdzorg

 • Gesubsidieerde welzijnsorganisaties;
 • Gecontracteerde zorgaanbieders.

Partners Asielzoekers en vluchtelingen

 • COA (Centraal Opvang orgaan Asielzoekers);
 • Vluchtelingenwerk Oost Nederland;
 • Platforms "Arnhem voor Vluchtelingen", "Welkom in Arnhem", "Welkom in Elden" en andere vrijwilligers(organisaties).

Belangrijke raadsonderwerpen

Samenkracht en burgerparticipatie

 • De inclusieve Arnhemse samenleving;
 • Stimuleringsregeling) Burgerkracht Sociaal Domein;
 • Ondersteuning en waardering mantelzorgers / respijtzorg.

Inkomensregelingen

 • Armoedebestrijding ZZP'ers en ondernemers;
 • Armoedebestrijding niet westerse migranten.

Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

 • Doorontwikkeling Werkgeversservicepunt (Implementatie Bedrijfsplan);
 • Transitie Presikhaaf & Bedrijven.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

 • Plan van aanpak vervolg Doelgroepenvervoer (voor 2017 e.v.).

Geëscaleerde zorg 18+
Regionaal Plan Beschermd Wonen (2017).

Actuele beleidskaders

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkteams

Inkomensregelingen

Begeleide participatie

 • Raadsbrief Stand van zaken implementatie Participatiewet en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven (2016).

Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

 • Uitvoeringsplan deel Participatie.pdf 
 • Raadsinformatiebrief Koers, keuzes en overwegingen Uitvoeringsplan en Bestedingsplan Participatie;
 • Raadsvoorstel Advies inzake regionale samenwerking Participatiewet en toekomst Presikhaaf & Bedrijven;
 • Bedrijfsplan Werkgeversservicepunt (WSP);
 • Businesscase transitie Presikhaaf & Bedrijven.

Maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening Wmo 18+

Maatwerkdienstverlening Wmo 18-

 1. Beleidsplan Jeugd Wmo.pdf(pdf 4785 kB)

Geëscaleerde zorg 18+

Regulier programma 6. Participatie en Maatschappelijke

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Ondersteuning

2015

Geamendeerde

t/m Raad (18-7-'16)

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

333.759

357.852

368.304

198.174

193.359

191.224

190.463

Baten totaal

115.454

114.874

118.723

106.376

106.376

106.351

106.351

Totaal saldo van baten en lasten

-218.305

-242.978

-249.581

-91.798

-86.983

-84.873

-84.112

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

18.938

2.300

2.300

1.488

1.180

0

0

Onttrekkingen aan reserves

18.072

146

6.383

538

542

513

41

Mutaties reserves

-866

-2.154

4.083

-950

-638

513

41

Resultaat

-219.171

-245.132

-245.498

-92.748

-87.621

-84.360

-84.071

Toelichting mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Meicirculaire Extra middelen Vrouwenopvang

246

- Meicirculaire structurele middelen HHT

608

- Aanvullende capaciteit Vluchtenlingenstroom

100

- Actualisatie kapitaallasten MIP 2016-2020

1

- Aframen restantbudgetten BAC

-8

- Doorontwikkeling Armoede-agenda, kosten bewindvoering en indexatie

1.109

- Afschaffen van de Ouderbijdrage Jeugdzorg specialistische voorzieningen.

-300

- Actualisatie begroting Presikhaaf

1.797

- Invulling nog te realiseren bezuinigingstaakstelling op VGGM, Brandweer-GGD-Kazerne-JGZ (zie ook R1, R4 en R7)

4

- Druk op uitvoeringskosten BUIG en bijzondere bijstand

398

- Bezuiniging afbouwen Opbouwwerk

-251

- Invulling Taakstelling op de grote Subsidieeerde instelling, efficiency op Rijnstad

-500

Bestaand beleid

- Extra capaciteit ten behoeve van vluchtelingenstroom incidenteel in 2016

-100

- Incidentele invoeringskosten project Budgetondersteuning op Maat

-743

- Incidentele uitbreiding capaciteit ivm stijgende aantallen bijstandsklanten

-392

- Aflopende Rijksmiddelen voor financiering WSW

-3.866

- Incidentele ESF-subsidie in 2016 PRO en VSO (Rb 30-5-2016 Verzamelbesluit-1)

-924

- Incidentele ESF-subsidie in 2016 regiogemeenten (Rb 30-5-2016 Verzamelbesluit-1)

-2.157

- Tijdelijke subsidie tot en met 2016 voor Jongerenvouchers (Rb 30-5-2016 Verzamelbesluit-1)

-238

- Incidenteel budget voor regionale aanpak jeugdwerkloosheid voor de jaren 2015 en 2016

-161

- Incidentele inzet middelen voor financiering 2Getthere

-576

- MJPB 2016-2019 Oplopend budget Individuele Studietoeslag

152

- Aflopende subsidie Rijnstad en Plangroep

-100

- Ontwikkeling Rijksbijdrage Participatiewet

648

- Incidentele overheveling in 2016 niet bestede middelen IDbanen

-1.000

- Incidentele overheveling in 2016 niet bestede middelen Particpatiebudget

-809

- Incidentele overheveling in 2016 niet bestede middelen Jeugdwerkloosheid

-70

- Incidentele overheveling in 2016 niet bestede middelen Loonwaardemeting Werkbedrijf

-60

- Rijksbezuiniging ivm hergebruik scootmobielen

-220

- Indicentele overheveling niet bestede middelen Innovatie Mobiliteit

-300

- MJPB 2016-2019 Huishoudelijke toelage incidenteel toegekend in 2016

-1.414

- Indicentele overheveling in 2016 niet bestede middelen in 2015 voor huishoudelijke toelage

-1.200

- Ontwikkeling Integratie Uitkering Huishoudelijke Hulp

370

- Incidentele overheveling 2016 formatie naar Sociale wijkteams

-1.322

- Incidentele kosten 2015 in 2016 voor invoering Doelgroepenvervoer (zie ook baten)

-353

- Overheveling budget leerlingenvervoer uit regulier programma 4 agv bundeling doelgroepenvervoer

1.489

- Toevoeging AWBZ/MO-middelen

463

- Eenmalige bijdrage in 2016 oggz-middelen aan BAC

100

- Aflopende Doel Uitkering Vrouwenopvang

-396

- Overheveling in 2016 van niet bestede middelen 2015 Begeleidingskosten Statushouders

-300

- Overheveling in 2016 van niet bestede middelen Faciliteit.besluit opvangcentra

-71

- Tijdelijke voorziening in 2016 Bed/Bad/Brood

-131

- Ontwikkeling Integratieuitkering Jeugdzorg

-1.242

- Diversen

-245

Wijken

- Uitname middelen naar de wijken

-158.166

Totaal mutaties lasten

-170.130

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Aframen restantbudgetten BAC

-219

-Afschaffen van ouderbijdrage Jeugdzorg specialistische voorzieningen

-300

Bestaand beleid

- Incidentele Regio-bijdrage in 2016 voor invoering Doelgroepenvervoer

-353

- Tijdelijke subsidie in 2016 voor Jongerenvouchers (Rb 30-5-2016 Verzamelbesluit-1)

-238

- Incidentele ESF-subsidie in 2016 regiogemeenten (Rb 30-5-2016 Verzamelbesluit-1))

-2.157

- Incidentele ESF-subsidie in 2016 PRO en VSO (Rb 30-5-2016 Verzamelbesluit-1)

-924

- Diversen

-64

Wijken

- Uitname middelen naar de wijken

-8.092

Totaal mutaties baten

-12.347

Totaal mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

157.783

Mutaties reserves 2017

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

- Dotatie BR Noodfonds (0917)

1.200

- Dotatie middelen 2Getthere

288

Totaal mutaties toevoegingen

1.488

Onttrekkingen

- Onttrekking BR Burgerinitiatieven sociaal domein (0867)

472

- Onttrekking BR Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang (0833)

50

- Onttrekking BR Kapitaallasten

16

Totaal mutaties onttrekkingen

538

Totaal mutaties reserves

-950

Wijkverdeling (lasten)

90€ 18.235Presikhaaf€ 21.451Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd€ 14.016Schuytgraaf/Elderveld€ 26.937Malburgen€ 13.036De Laar/Elden€ 17.905Noordoost€ 21.737Noordwest€ 24.850Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Lasten per taakveld

Participatie en Maatschappel Ondersteun

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Arbeidsparticipatie

925

1.027

999

999

Begeleide participatie

32.587

29.455

27.516

27.758

Geëscaleerde zorg 18-

1.667

1.667

1.665

1.665

Geëscaleerde zorg 18+

29.552

28.639

28.606

28.606

Inkomensregelingen

113.830

113.495

113.504

113.504

Maatwerkdienstverlening 18-

443

443

443

62

Maatwerkdienstverlening 18+

10.327

9.934

9.796

9.646

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.950

6.950

6.950

6.950

Samenkracht en burgerparticipatie

1.894

1.749

1.745

1.272

Wijkteams

0

0

0

0

Totaal

198.174

193.359

191.224

190.463