Arbeidsparticipatie

Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt onder de programma Stad op de kaart met de veranderopgave Werken aan kansen en heeft een relatie met de veranderopgaven in het programma Van Wijken Weten.
Hierbij gaat het om de participatie- en re-integratievoorzieningen aan de groep mensen die met een relatief hogere indicatieve loonwaarde (>40%; binnen 1 jaar is regulier werk haalbaar) richting betaald werk (loondienst of startende ondernemer) geleid kunnen worden.

Via de veranderopgave Werken aan kansen is de ambitie om:

 • zoveel mogelijk mensen zinvol actief te laten zijn.

Doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur regulier werk. Mensen mee laten doen in (betaald of activerend) werk leidt er toe dat op zorg gerichte vormen van begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk kunnen worden beperkt;

 • effectieve re-integratie te versterken.

Het Participatiebudget wordt benut om mensen betaald aan het werk te krijgen. Uitsluitend instrumenten en projecten die hieraan bijdragen worden gefinancierd vanuit dit Participatiebudget. Daarbij wordt ook ingespeeld op de vraag vanuit de wijken;

 • te komen tot sterke allianties met werkgevers.

De werkgeversbenadering wordt vormgegeven in het Regionaal WerkgeversServicePunt (WSP).
De vraag van de werkgever staat voorop. Tegelijkertijd worden vacatures via functiecreatie en jobcarving passend gemaakt aan de mogelijkheden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de doelgroep van de Banenafpraak. Het Werkbedrijf (bestuurlijk platform van werkgevers, vakbonden, UWV en gemeenten) stimuleert en ondersteunt het matchen van uitkeringsgerechtigden op (passende) vacatures van werkgevers, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan de Banenafspraak.

Samenhang

 • Programma Stad op de kaart: veranderopgave Werken aan kansen;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in de uitvoering;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

 • Uitvoeringsplan Participatie;
 • Raadsinformatiebrief Koers, keuzes en overwegingen Uitvoeringsplan en Bestedingsplan Participatie;
 • Raadsvoorstel Advies inzake regionale samenwerking Participatiewet en toekomst Presikhaaf & Bedrijven;
 • Bedrijfsplan WerkgeversServicePunt (WSP);
 • Businesscase transitie Presikhaaf & Bedrijven (najaar 2016).

Verbonden partijen zijn:  

 • WerkgeversServicePunt (WSP).

Bij de uitvoering van de Participatiewet spelen de volgende ontwikkelingen:

 • Doorontwikkeling van het WSP. De gemeente Arnhem werkt samen met UWV, regiogemeenten en Presikhaaf & Bedrijven in het WSP. Een team van accountmanagers - waaronder ook accountmanagers van de gemeente Arnhem - benaderen werkgevers om de behoefte aan personeel in kaart te brengen en de mogelijkheden voor het creëren van passend werk te verkennen. Uitgangspunt is dat alle werkgeverscontacten via of onder regie van het WSP verlopen. De doorontwikkeling is beschreven in het Bedrijfsplan WSP dat in de tweede helft van 2016 aan de raad is voorgelegd;
 • Doorontwikkeling van de leerlingnetwerken met VSO/Pro (speciaal en praktijkonderwijs) en entree-opleidingen. Doel is een soepele overgang van stage naar werk. Daarbij kunnen instrumenten worden ingezet (loonkostensubsidie/jobcoaching) en speelt het WSP een rol in het bieden van (passend gemaakte) vacatures. Indien betaald werk nog een stap te ver is, is instroom mogelijk in Activerend werk (zie taakveld 6.4 Begeleide participatie).

Prestaties en of effectindicatoren

 • Percentage uitstroom ten opzichte van het totale bestand PW (Participatiewet);
 • Percentage uitstroom naar werk per FTE, vallend onder de afdelingen Werk;
 • Percentage vacature-invulling WSP;
 • Percentage uitstroom naar reden en duur van de uitkering.

Monitoring

Vanuit Cluster Werk & Inkomen en het WSP wordt gemonitord op de resultaten van de aanpak.