Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

In het wijkprogramma CSA bevinden zich de wijken Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek.
Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 33.211
Baten -9.005
Saldo 24.206
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - CSA - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

CSA

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

33.211

32.579

32.499

32.470

Baten

0

0

0

9.005

8.954

8.906

8.861

Saldo lasten en baten

0

0

0

-24.206

-23.625

-23.593

-23.609

Totaal

0

0

0

-24.206

-23.625

-23.593

-23.609

CSA

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.228

3.702

3.613

3.585

R4

Educatie

1.206

1.319

1.318

1.318

R5

Cultuur, recreatie en sport

807

806

802

794

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

24.850

24.698

24.722

24.736

R7

Gezondheid en Milieu

1.923

1.856

1.847

1.841

Totaal

33.211

32.579

32.499

32.470

CSA

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

855

782

773

767

Arbeidsparticipatie

2.604

2.594

2.580

2.580

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

61

61

61

61

Geëscaleerde zorg 18-

407

407

407

407

Geëscaleerde zorg 18+

9.655

9.631

9.697

9.697

Inkomensregelingen

1.969

1.861

1.873

1.873

Maatwerkdienstverlening 18-

4.335

4.358

4.355

4.402

Maatwerkdienstverlening 18+

4.005

4.006

4.006

4.006

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

807

807

806

806

Milieubeheer

80

80

80

80

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.175

1.288

1.287

1.287

Onderwijshuisvesting

31

31

31

31

Openbaar groen en (openlucht) recrea

373

396

395

382

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

1.831

2.279

2.279

2.261

Samenkracht en burgerparticipatie

983

949

913

879

Sportaccommodaties

170

171

169

169

Sportbeleid en activering

375

368

366

366

Verkeer en vervoer

3.169

2.177

2.088

2.084

Volksgezondheid

45

51

51

51

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

33.211

32.579

32.499

32.470