Overig programmaplan

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. In DEEL 3 FINANCIËLE BEGROTING wordt een meerjarig overzicht van baten en lasten op het niveau van de programma’s en overzichten gepresenteerd .

Hierin zijn de volgende overzichten opgenomen:

  • de algemene dekkingsmiddelen;
  • een overzicht van de kosten van overhead;
  • het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
  • het bedrag voor onvoorzien.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2017

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Treasury

-13.574

2.118

15.692

OZB-woningen

4.684

47.426

42.742

OZB niet-woningen

0

6.878

6.878

Belastingen overig

5

59

54

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

353.960

353.960

Totaal

-8.885

410.442

419.327

Overzicht van de kosten van overhead

Overhead

2017

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Overhead

86.917

37.501

-49.416

Totaal

86.917

37.501

-49.416

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Heffing VPB

2017

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

649

0

-649

Totaal

649

0

-649

Bedrag voor onvoorzien

Onvoorzien

2017

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

272

0

-272

Totaal

272

0

-272