Noordwest

In het wijkprogramma Noordwest bevinden zich de wijken Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Transvaal, Heijenoord, Lombok, Klarendal, Klingelbeek e.o, Schaarbergen e.o, Sint Marten en Sonsbeekkwartier.
Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 30.388
Baten -3.277
Saldo 27.111
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - Noordwest - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Noordwest

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

30.388

27.445

27.240

27.199

Baten

0

0

0

3.277

2.282

2.281

2.281

Saldo lasten en baten

0

0

0

-27.111

-25.163

-24.959

-24.919

Totaal

0

0

0

-27.111

-25.163

-24.959

-24.919

Noordwest

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.878

1.129

1.100

1.085

R4

Educatie

1.128

1.236

1.235

1.235

R5

Cultuur, recreatie en sport

1.570

1.525

1.331

1.312

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

21.737

21.591

21.624

21.628

R7

Gezondheid en Milieu

1.878

1.767

1.753

1.742

Totaal

30.388

27.445

27.240

27.199

Noordwest

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

1.388

1.270

1.255

1.245

Arbeidsparticipatie

2.144

2.136

2.125

2.125

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

57

57

57

57

Geëscaleerde zorg 18-

524

525

525

525

Geëscaleerde zorg 18+

6.140

6.109

6.193

6.193

Inkomensregelingen

1.702

1.608

1.618

1.618

Maatwerkdienstverlening 18-

4.735

4.765

4.762

4.809

Maatwerkdienstverlening 18+

3.905

3.906

3.906

3.906

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.123

1.123

1.122

1.122

Milieubeheer

128

128

128

128

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.061

1.168

1.167

1.167

Onderwijshuisvesting

68

68

67

67

Openbaar groen en (openlucht) recrea

467

487

485

466

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

3

3

3

3

Samenkracht en burgerparticipatie

1.378

1.334

1.289

1.245

Sportaccommodaties

827

797

784

774

Sportbeleid en activering

394

388

209

208

Verkeer en vervoer

4.047

1.269

1.242

1.237

Volksgezondheid

14

22

22

22

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

30.388

27.445

27.240

27.199