Financiële begroting

Inleiding

De financiële begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

Overzicht van baten en lasten per programma

In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven tot welke bedragen de raad het college autoriseert door middel van het vaststellen van de begroting per programma.

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Tot de incidentele baten en lasten worden de lasten en baten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Ook de post onvoorzien wordt tot de incidentele lasten gerekend.

Financiële staten

  • Geprognosticeerde balans;
  • Verloop van reserves en voorzieningen;
  • EMU-saldo 2017.

Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

Vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten voorgeschreven om een taakveldenbegroting op te stellen.