Begeleide participatie

Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt onder de programma's Stad op de kaart met de veranderopgave Werken aan kansen en onder het programma Van Wijken Weten met de veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.
Hierbij gaat het om voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie aan de groep mensen die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (indicatieve loonwaarde <40%; regulier werk is niet binnen 1 jaar haalbaar) staan. Vanuit de voorgeschreven indeling van de taakvelden wordt de Sociale Werkvoorziening (Presikhaaf & Bedrijven) onder dit taakveld gepositioneerd. Met het oog op de transitie van Presikhaaf & Bedrijven zou het taakveld 6.5 'Arbeidsparticipatie' passender zijn geweest.

De ambitie is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen zinvol actief zijn.  

 • Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (indicatieve loonwaarde <40%; regulier werk is niet binnen 1 jaar haalbaar) worden via de voorziening "Activerend werk" geactiveerd, waardoor op zorg gerichte vormen van begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk kunnen worden beperkt;
 • De voorziening Activerend werk houdt het volgende in:
  • De ontwikkeling van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en waar mogelijk doorgroei naar betaalde arbeid (met passende ondersteuning);  
  • Inwoners kunnen laten onderzoeken wat een passende (activerend werk)plek is om te participeren;
  • Het aanbod aan beschikbare plekken wordt transparant gemaakt.
 • Alle huidige SW-ers blijven betaald aan het werk. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd de financiële risico's voor de gemeente te beperken, vindt er een transitie plaats van Presikhaaf & Bedrijven.

Samenhang

 • Programma Stad op de kaart: veranderopgave Werken aan kansen;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in de uitvoering;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

 • Raadsbrief Activerend werk (verwacht in oktober 2016).
 • Koersnota Van wijken weten (januari 2016);
 • Raadsbrief Stand van zaken implementatie Participatiewet en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven (2016).
 • Raadsinformatiebrief Koers, keuzes en overwegingen Uitvoeringsplan en Bestedingsplan Participatie;
 • Raadsvoorstel Advies inzake regionale samenwerking Participatiewet en toekomst Presikhaaf & Bedrijven;
 • Bedrijfsplan WSP;
 • Businesscase transitie Presikhaaf & Bedrijven.

Verbonden partij
Sociale werkvoorziening Midden Gelderland/Presikhaaf Bedrijven

 • Presikhaaf biedt werkplekken aan SW-ers en waar mogelijk aan mensen die vanuit de Participatiewet instromen.

Overige partijen
Centrum voor Activerend Werk (o.a zorgaanbieders en Presikhaaf & Bedrijven) via een subsidierelatie.

 • In de voorziening Activerend Werk werken partijen samen, zoals zorgaanbieders en Presikhaaf & Bedrijven.  

Activerend werk wordt in 2017 verder doorontwikkeld;

 • Transitie Presikhaaf & Bedrijven. In de tweede helft van 2016 wordt een Businesscase aan de raad voorgelegd, waarin twee lijnen zijn uitgewerkt: verzelfstandigen in onderdelen of verzelfstandigen in samenhang zoals de optie van de Stichting GoedWerkt. De besluitvorming over de Businesscase bepaalt de verdere doorontwikkeling van Presikhaaf & Bedrijven in 2017 en verder;
 • De MJPB 2016-2019 is voor wat betreft Presikhaaf Bedrijven gebaseerd op de verwerking van het Bresdo-rapport. Nu het regionale traject om verschillende redenen is vertraagd, is een nieuwe meerjarige inschatting gemaakt door te beoordelen in hoeverre de voorgestelde maatregelen uit het Bresdo-rapport tijdig dan wel in zijn geheel kunnen worden gerealiseerd. De voorlopige conclusie lijkt dat een aantal maatregelen in een andere fasering zal worden gerealiseerd en daarnaast zijn er maatregelen die mogelijk in zijn geheel niet gerealiseerd kunnen worden. Dit laatste overigens in beperkte mate en heeft betrekking op het besluit om de groepsdetacheringen bij Presikhaaf bedrijven te laten blijven. Op basis van de inzichten is een nieuwe inschatting gemaakt van de te realiseren bezuinigingen en op grond daarvan is de begroting aangepast. In 2017 en 2018 resulteert dit in nadelen van respectievelijk € 1.7 en €1.4 miljoen. Vanaf 2019 resulteert dit een positief effect op de begroting van € 897.000 in 2019 en van € 655.000 in 2020.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Aantal inwoners die gebruik maken van de basistrajecten en ontwikkeltrajecten Activerend werk;
 • Aantal deelnemers aan Activerend werk die stappen hebben gezet op de Participatieladder.

Monitoring

 • Jaarstukken Presikhaaf Bedrijven.
 • Via de uitvoerende partijen van Activerend Werk wordt gemonitord op de resultaten van de aanpak.
 • Monitor Sociaal domein.