De Laar/Elden

In het wijkprogramma De Laar/Elden bevinden zich de wijken De Laar en Elden.
Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 17.646
Baten -2.192
Saldo 15.455
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - De Laar/Elden - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

De Laar/Elden

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

17.646

17.792

17.765

17.759

Baten

0

0

0

2.192

2.191

2.190

2.190

Saldo lasten en baten

0

0

0

-15.455

-15.601

-15.575

-15.569

Totaal

0

0

0

-15.455

-15.601

-15.575

-15.569

De Laar/Elden

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

722

951

924

915

R4

Educatie

1.116

1.201

1.200

1.200

R5

Cultuur, recreatie en sport

1.628

1.583

1.571

1.548

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

13.036

12.973

12.994

13.025

R7

Gezondheid en Milieu

947

887

880

875

Totaal

17.646

17.792

17.765

17.759

De Laar/Elden

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

698

638

631

626

Arbeidsparticipatie

1.072

1.068

1.062

1.062

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

57

57

57

57

Geëscaleerde zorg 18-

399

399

399

399

Geëscaleerde zorg 18+

2.647

2.631

2.674

2.674

Inkomensregelingen

913

862

868

868

Maatwerkdienstverlening 18-

3.900

3.923

3.919

3.967

Maatwerkdienstverlening 18+

2.485

2.486

2.486

2.486

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

698

698

697

697

Milieubeheer

47

47

47

47

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.063

1.147

1.146

1.146

Onderwijshuisvesting

54

54

53

53

Openbaar groen en (openlucht) recrea

451

380

380

367

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

1

1

1

1

Samenkracht en burgerparticipatie

836

820

803

787

Sportaccommodaties

1.116

1.108

1.096

1.081

Sportbeleid en activering

130

129

129

129

Verkeer en vervoer

766

1.030

1.004

1.000

Volksgezondheid

30

30

30

30

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

17.646

17.792

17.765

17.759