Wijkteams

Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening). Het gaat hierbij om voorlichting, advisering, cliëntondersteuning, toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen, preventie en vroegsignalering.

In Arnhem functioneren 8 sociale wijkteams voor specialistische Wmo- en Jeugdzorgvoorzieningen.
De opdracht aan de sociale wijkteams is om ervoor te zorgen dat de inwoner ''zelf weer verder kan''. Dit door het bieden van passende hulp en ondersteuning, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan:

 • dat wat mensen kunnen staat centraal (inzet eigen netwerk en eigen oplossingen, inwoner heeft zelf regie);
 • dichtbij (in de wijk, laagdrempelig en tijdige signalering);
 • integrale ondersteuning inzichtelijk voor inwoner;
 • kostenbewust (doen wat nodig is, uitkomen met beschikbare middelen en zoveel mogelijk geld naar de feitelijke zorg).

Samenhang

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave   Wijksturing in uitvoering.

Deze opgave is van invloed op dit taakveld;

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein.

Deze opgave is van invloed op dit taakveld.

 • Wijkprogramma's en de hierin opgenomen wijkdoelen met betrekking tot zorg en ondersteuning.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

 • Koersnota Van Wijken Weten;
 • Uitvoeringsagenda Van Wijken Weten;
 • Uitvoeringsnotitie Van Wijken Weten.

Verbonden partij

 • De oprichting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van de inkoop en aanbesteding van het sociaal domein. Dit wordt in november 2016 aan de raad voorgelegd waarna, bij positief besluit, de invoering per 1 januari 2017 gaat plaatsvinden;

Overige partner(s)

 • De uitvoering en toekenning van zorg en ondersteuning op het gebied van specialistische Jeugdzorg- en Wmo-voorzieningen zijn belegd bij 8 sociale wijkteams. Deze zijn per 1 januari 2017 verzelfstandigd.

Risico's:

 • dat de sociale wijkteams niet uitkomen binnen de afgesproken financiële kaders;
 • dat de sociale wijkteams niet de kwaliteit leveren die de gemeente verwacht. Het is niet gemakkelijk om dan een andere partij te zoeken die de uitvoering van Wmo en Jeugdzorg op zich neemt.

Externe ontwikkelingen

 • Landelijke ontwikkelingen vanuit VWS (inzake budgetten voor zorg en Wmo);

Interne ontwikkelingen

 • De oprichting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van de inkoop en aanbesteding van het sociaal domein. Dit wordt in november 2016 aan de raad voorgelegd waarna, bij positief besluit, de invoering per 1 januari 2017 gaat plaatsvinden;
 • Verzelfstandiging sociale wijkteams;
 • Budgetten die onder druk staan;
 • Samenwerking met wijkteams leefomgeving (met name voor het versterken van algemene voorzieningen).

Prestaties en of effectindicatoren

 • Verschuiving van specialistische voorzieningen naar algemene voorzieningen;
 • Algemene voorzieningen worden meer/beter gebruikt.

Monitoring

 • Monitor Sociaal Domein;

Er wordt in 2016 gewerkt aan de monitoring sociaal domein, zodat per gebied inzicht ontstaat in het gebruik van specialistische voorzieningen en de trends die hierin plaatsvinden. Vanaf januari 2017 zijn worden de financiële kaders per gebied bewaakt en wordt de stichting hierop aangesproken;

 • Wijkprofielen sociaal domein 2016.