Maatwerkdienstverlening 18-

Participatie en maatschappelijke ondersteuning
 • De maatwerkdienstverlening 18- staat voor de jeugdhulp die op basis van de Jeugdwet kan worden ingezet. Het gaat hierbij o.a. Jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ. begeleiding 18-, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten,  etc;
 • Dit taakveld valt onder de veranderopgave Transformatie sociaal domein van het Programma Van Wijken Weten. De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016).

In het kort komt de ambitie neer op het volgende:

 • specialistische jeugdhulp wordt pas ingezet, wanneer eigen kracht, inzet vanuit het eigen netwerk, preventief jeugdbeleid en/of lichte ondersteuning vanuit de sociale wijkteams onvoldoende blijken te zijn;
 • nieuwe contractering volgens het Interactief Aankoop Systeem (I.A.S.) zorgt voor het regionale aanbod; daarnaast is er de contractering voor het bovenregionale c.q. landelijk aanbod; de inzet van aanbieders vindt plaats op basis van ervaringen van inwoners en sociale wijkteams;
 • Van subsidies naar contracten: activiteiten die tot nu worden gesubsidieerd in het sociaal domein, zullen daar waar dat mogelijk en wenselijk is, worden opgenomen in het I.A.S. en in de toekomst via deze weg worden ingekocht;
 • het invoeren van resultaatgerichte bekostiging: vanaf 2017 wordt een aantal pilots uitgevoerd om te oefenen met resultaatgerichte bekostiging. Hierbij krijgt de aanbieder betaald op basis van het behalen van resultaat, zoals dat tussen inwoner en wijkcoach is afgesproken. Dit in plaats van de huidige praktijk van aanbodgericht en per product. Resultaatgerichte bekostiging wordt ingevoerd om inwoners meer ruimte te geven om passende ondersteuning te kiezen, aanbieders ruimte te geven om te innoveren en samen te werken en de administratieve lastendruk voor aanbieders, sociale wijkteams en gemeenten te verlagen.

Samenhang

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering, o.a. samenhang tussen de sociale wijkteams de wijkteams leefomgeving die verantwoordelijk zijn voor het preventieve jeugdbeleid;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein. De doelen vanuit deze veranderopgave zijn leidend voor dit taakveld;  
 • Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, onderdeel Ondersteuning en opgroeien;
 • Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk (Participatiewet);
 • Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (Wmo) als het gaat om de overgang van 18- naar 18+;
 • Taakveld 7.1 Volksgezondheid/jeugdgezondheidszorg.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Verbonden partij

 • Regio Centraal Gelderland; gemeenschappelijke regeling in oprichting. Dit is een lichte vorm van regionale, gemeentelijke samenwerking voor de inkoop van gezamenlijke diensten voor het sociaal domein. Hierbij worden geen risico's gelopen; zie verder paragraaf Verbonden partijen.

Overige partners

 • Jongeren, ouders, netwerk en de wijk;
 • Onderwijspartners, ook van voorschoolse voorzieningen;
 • Sociale Wijkteams;
 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Huisartsen, kinderartsen;
 • Welzijnswerk, kinder- en tiener- en jongerenwerk;
 • Vrijwillig jeugdwerk;
 • Jeugdzorgaanbieders J&O, LVB en Jeugd-GGZ;
 • Gecertificeerde Instellingen Jeugd;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • Veilig Thuis.
 • De jeugdhulp wordt, samen met verschillende onderdelen van de Wmo (geëscaleerde zorg 18+) grotendeels regionaal gecontracteerd. Voor de periode 2017-2019 worden nieuwe contracten gesloten aan de hand van het Integraal Aankoop Systeem (I.A.S.);
 • Een aantal gespecialiseerde, residentiële jeugdhulptrajecten worden bovenregionaal (G5) of landelijke (LTA) gecontracteerd;
 • Door het Rijk is besloten per 1 januari 2016 de ouderbijdrage in de Jeugdzorg (intramurale specialistische voorzieningen) af te schaffen. In de begroting heeft Arnhem hiervoor een bedrag van structureel € 300.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om de financiële consequenties van het afschaffen op te lossen binnen het beleidsveld jeugd;
 • Het rijk heeft besloten om verder te bezuinigen op dit taakveld. In hoeverre dit wordt doorvertaald in de gemeentelijke begroting is op dit moment nog niet bekend.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Contracten met alle aanbieders volgens het Interactief Aankoop Systeem;
 • Preventief aanbod in de wijken versterken om het beroep op specialistische zorg te voorkomen of te verminderen;
 • Resultaat pilots resultaatgerichte bekostiging met aanbevelingen in 2017.

Monitoring