Presikhaaf

In het wijkprogramma Presikhaaf bevinden zich de wijken Presikhaaf West en Presikhaaf Oost.
Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 22.714
Baten -2.380
Saldo 20.334
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijken Presikhaaf Oost en Presikhaaf West hebben voor gezamenlijke wijkdoelen gekozen. De gezamenlijke wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - Presikhaaf - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Presikhaaf

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

22.714

23.052

23.019

23.007

Baten

0

0

0

2.380

2.375

2.374

2.374

Saldo lasten en baten

0

0

0

-20.334

-20.676

-20.645

-20.633

Totaal

0

0

0

-20.334

-20.676

-20.645

-20.633

Presikhaaf

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

469

862

836

828

R4

Educatie

1.534

1.638

1.635

1.635

R5

Cultuur, recreatie en sport

1.143

1.156

1.148

1.136

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

18.235

18.098

18.111

18.125

R7

Gezondheid en Milieu

1.136

1.100

1.093

1.087

Totaal

22.714

23.052

23.019

23.007

Presikhaaf

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

719

657

650

644

Arbeidsparticipatie

2.144

2.136

2.125

2.125

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

68

68

68

68

Geëscaleerde zorg 18-

454

454

454

454

Geëscaleerde zorg 18+

4.116

4.096

4.149

4.149

Inkomensregelingen

1.826

1.724

1.736

1.736

Maatwerkdienstverlening 18-

4.359

4.385

4.381

4.429

Maatwerkdienstverlening 18+

3.383

3.384

3.384

3.384

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

740

740

739

739

Milieubeheer

55

55

55

55

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.424

1.528

1.527

1.527

Onderwijshuisvesting

110

110

107

107

Openbaar groen en (openlucht) recrea

370

421

420

407

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

1

1

1

1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.127

1.093

1.058

1.024

Sportaccommodaties

454

449

443

439

Sportbeleid en activering

366

361

360

360

Verkeer en vervoer

688

1.052

1.027

1.024

Volksgezondheid

27

53

53

53

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

22.714

23.052

23.019

23.007