Overzicht geraamde incidentele baten en lasten

Progr.

Incidentele lasten en baten

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten

R.06

Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag

457

535

535

-

R.06

Dotatie aan reserve Innovaties sociaal domein

1.200

1.180

-

-

R.07

Dotatie aan reserve DU Gezond in de stad

106

-

-

-

R.08

Dotatie aan reserve grondexploitatie

12

619

205

205

R.08

Niet-grondexploitatieprojecten

9.045

617

597

597

R.09

Invoeringskosten wijksturing

3.000

-

-

-

R.08

Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering

206

137

96

89

R.06

BUIG nieuwe prognose/verdeelmodel/vangnet

pm

pm

pm

pm

R.06

Vluchtelingenstroom extra capaciteit

-

-

-

-

R.06

Vluchtelingenstroom extra capaciteit

100

-

-

-

R.07

Uitrol omgekeerd afval inzamelen

466

-

-

-

R.06

Armoede-agenda: kosten bewindvoering blijven structureel knelpunt

510

127

-

-

R.05

Stroomversneller cultuur

50

-

-

-

R.02

Havens

100

100

-

-

R.03

Markten

107

-

-

-

R.08

Uitvoering Arnhemse woonprincipes 2025

300

-

-

-

R.04

MFC's: verhuurbaarheid MFC Geitenkamp verbeteren

100

50

-

-

R.04

MFC's: Verkleinen multiruimtes i.s.m. afschaffen loc.managers

100

50

-

-

R.08

Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA

51

34

17

-

R.09

Bewustwordingscampagne

60

-

-

-

R.09

Dekken vanuit opleidingsmiddelen

-145

-

-

-

R.09

Transitiekosten van wijken weten

1.890

-

-

-

R.09

Reductie contributiemarge

324

162

-

-

R.09

Frictiekosten afbouw overhead

4.199

3.014

202

-

R.09

Frictie uit verzelfstandiging MSSA

330

270

175

-

R.05

Verwachte meerkosten personeel Kunstbedrijf

-

-

-

-

R.09

Advieskosten: huisvestingsadviseur eventueel in combinatie met architect

49

-

-

-

R.09

Interne kosten (uren) gemeente Arnhem

44

-

-

-

R.08

Exportbelasting

-546

-546

-

-

R.08

Grondexploitatie

29.651

31.555

24.046

24.449

R.09

Dotatie aan algemene reserve rente

575

657

727

819

R.09

Dotatie aan algemene reserve rampenoefening

5

5

5

5

R.09

Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016

462

-7

-7

-7

R.09

Dotatie aan algemene reserve ontwerp MJPB 2014-2017 weerstandsvermogen en kasschuif

2.588

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve sluitend maken jaarschijf 2017 (kasschuif)

563

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve herstelplan kunstbedrijf

369

163

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014

-

5

44

44

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA

40

40

40

40

R.09

Dotatie aan algemene reserve Correctie BR GRP tot nul

70

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019

-

2.584

3.385

3.385

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015

-

-5

-20

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve budget 2gethere

288

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016

-

-

135

135

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers

2

9

4

3

R.09

Dotatie aan algemene reserve

1.666

188

359

-

Totaal incidentele lasten

58.393

41.543

30.545

29.764

Progr.

Incidentele lasten en baten

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

R.02

Onttrekking BR Groot onderhoud en vervanging OR

323

-

-

-

R.05

Onttrekking aan reserve Evenementen tbv Giro d'Italia

5

-

-

-

R.07

Onttrekking BR toezicht peuterspeelzalen

50

25

2

-

R.07

Onttrekking aan reserve Gemeentelijk rioleringsplan

6.538

134

-

-

R.07

Onttrekking aan reserve huishoudelijk afval

100

-

-

-

R.08

Niet-grondexploitatie

6.385

219

241

241

R.08

Onttrekking aan reserve Herstructureringsgebied

2.260

-

-

-

R.09

Verhoging DU Gezond in de stad

106

-

-

-

R.09

Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag

457

535

535

-

R.09

Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel)

1.000

1.000

1.000

-

R.09

Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop

482

555

20

-

R.09

Onvoorzien

272

272

272

-

R.09

Bodensamering, incidentele uitkering in GF

206

137

96

89

R.07

Dekken omgekeerd afval inzamelen uit BR Afval

466

-

-

-

R.07

Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018

-

80

10

-

R.07

GRP: Vrijval van kapitaallasten

-

-

-

207

R.07

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort

-32

153

98

-

R.08

AC: Onttrekking kosten besturingssysteem bussen aan BR Beheer en onderhoud openbare ruimte (10 jaar)

75

75

75

75

R.08

Grondexploitatie

29.472

31.055

24.249

24.655

R.09

Dividend BNG

pm

pm

pm

pm

R.05

Dekking uit BR beeldbepalende manifestaties

50

-

-

-

R.08

Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren)

51

34

17

-

R.07

Dekken tekort 2017 en 2018 vanuit rekeningresultaat 2015 of vanuit besparingen die eerder starten

121

121

-

-

R.09

Vorming bestemmingsreserve frictiekosten ter reductie contributiemarge

324

162

-

-

R.09

Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead

4.199

3.014

202

-

R.09

Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA

330

270

175

-

R.08

Taakstelling coalitieakoord Wonen en ruimte R8: omzetten in incidentele bezuiniging (Bij PN al tlv alg. middelen)

2.900

-

-

-

R.09

Terugdraaien opgenomen raming voor frictiekosten

3.000

-

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2014

-

3

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2015

-

-3

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019

1.881

50

50

50

R.09

Onttrekking aan algemene reserve eigen vermogen sportbedrijf

500

-

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve VGGM

121

121

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve correctie

-

-

-

-2

R.09

Onttrekking aan algemene reserve

-

-

-

71

Totaal incidentele baten

61.641

38.012

27.042

25.386

Progr.

Incidentele lasten en baten

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Totaal incidentele lasten

58.393

41.543

30.545

29.764

Totaal incidentele baten

61.641

38.012

27.042

25.386

Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-)

3.248

-3.531

-3.503

-4.378