Malburgen

In het wijkprogramma Malburgen bevinden zich de wijken Malburgen West, Malburgen Oost/Noord, Malburgen Oost/Zuid, waaronder het Duifje en Immerloo. Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 34.148
Baten -4.492
Saldo 29.656
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - Malburgen - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Malburgen

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

34.148

34.363

34.338

34.322

Baten

0

0

0

4.492

4.507

4.526

4.526

Saldo lasten en baten

0

0

0

-29.656

-29.856

-29.812

-29.796

Totaal

0

0

0

-29.656

-29.856

-29.812

-29.796

Malburgen

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

612

934

907

897

R4

Educatie

3.848

3.986

3.980

3.980

R5

Cultuur, recreatie en sport

1.403

1.410

1.405

1.396

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

26.937

26.734

26.757

26.766

R7

Gezondheid en Milieu

1.150

1.101

1.092

1.086

Totaal

34.148

34.363

34.338

34.322

Malburgen

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

877

802

793

786

Arbeidsparticipatie

3.217

3.204

3.187

3.187

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

68

68

68

68

Geëscaleerde zorg 18-

673

673

673

673

Geëscaleerde zorg 18+

7.208

7.184

7.250

7.250

Inkomensregelingen

2.986

2.820

2.838

2.838

Maatwerkdienstverlening 18-

5.694

5.732

5.728

5.776

Maatwerkdienstverlening 18+

4.723

4.724

4.724

4.724

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

960

961

959

959

Milieubeheer

62

62

62

62

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.990

3.128

3.126

3.126

Onderwijshuisvesting

858

858

853

853

Openbaar groen en (openlucht) recrea

353

372

371

357

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

2

2

2

2

Samenkracht en burgerparticipatie

1.390

1.352

1.312

1.274

Sportaccommodaties

627

628

624

623

Sportbeleid en activering

442

436

434

434

Verkeer en vervoer

722

1.036

1.010

1.007

Volksgezondheid

14

40

40

40

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

34.148

34.363

34.338

34.322