Maatwerkdienstverlening 18+

Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld gaat over de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.  

Maatwerkdienstverlening  Wmo 18+
De maatwerkdienstverlening 18+ vanuit de Wmo valt onder de veranderopgave Transformatie sociaal domein.
De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016);
Het gaat hierbij om individuele begeleiding, huishoudelijke verzorging, respijt zorg voor mantelzorgers, individueel vervoer, financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, het Persoonsgebonden budget (PGB) Wmo en eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo.

Vanuit de veranderopgave Transformatie Sociaal Domein en vanuit inwonersperspectief zal in de komende jaren een verdere doorontwikkeling van het voorzieningenniveau plaatsvinden, waarbij de uitgangspunten zijn:

 • meer eigen verantwoordelijkheid, beroep op sociaal netwerk en informele zorg;
 • in het geval van specialistische ondersteuning behouden cliënten zelf regie over hun ondersteuning (voorzieningen in natura of Pgb) en gaat het om betaalbare voorzieningen waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen;
 • uitbreiden van de algemene voorziening HHT voor de doelgroep 75 + te beginnen in 2 wijken. De volgende wijken volgen zo snel als mogelijk daarna. Dit schept extra werkgelegenheid;
 • maatwerkvoorzieningen meer in combinatie ( arrangement) aanbieden door 1 hulpverlener, bijvoorbeeld Hulp bij het huishouden in combinatie met individuele begeleiding en/of persoonlijke verzorging vanuit de thuiszorgaanbieders;
 • samen met professionals zorg dragen voor een vangnet voor inwoners die niet in staat zijn om te voorzien in de basisbehoeften.

Schulddienstverlening
Het terugdringen van schuldenproblematiek maakt onderdeel uit van de veranderopgave Wijksturing in uitvoering. De ambitie is op het volgende gericht.   

Financiële zelfredzaamheid door activerende schulddienstverlening

 • Door te werken aan (voorkomen van) schulden van inwoners ontstaat er weer of beter perspectief voor de toekomst en actieve deelname aan de maatschappij. De ingezette koers van Arnhem vanaf 2012 met de activerende schulddienstverlening vraagt continue doorontwikkeling en sluit aan bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Preventie en vroegsignalering

 • Preventie en vroegsignalering om (grotere) schulden en andere maatschappelijke problemen te voorkomen.

Er wordt gestart met een proeftuin vroegsignalering in twee wijken in Arnhem op de wijze zoals het Amsterdamse Vroeg Eropaf methode om via data-uitwisseling in een zo vroeg mogelijk stadium (problematische) schulden te signaleren. Het gaat hierbij om diverse partners in de stad en landelijke partijen (corporaties, energie- en waterleveranciers, ziektekostenverzekeraar);

 • Parallel daaraan wordt een onderzoek gedaan naar patronen en/of signalen om in een nog eerder stadium huishoudens met risicovolle (maar nog geen problematische) schulden op te sporen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Schulddienstverlening toegankelijker maken voor ondernemers en ZZP-ers

 • Nu valt deze groep vaak tussen wal en schip. Een routekaart is in ontwikkeling, waarmee in kaart wordt gebracht welke mogelijkheden en diensten er zijn voor ondernemers met (zakelijke) financiële problemen. Alle aanbieders op het gebied van schulddienstverlening (wijkteams, Rijnstad, PLANgroep), Bureau Zelfstandigen en andere partners op economische gebied (155, Help een bedrijf) werken hierin samen en stemmen de dienstverlening en verwijzing op elkaar af.

Gerichte aanpak jongeren met schulden

 • Landelijk blijkt dat zo'n een op de vijf jongeren tussen 18 en 27 jaar problematische schulden heeft. Dit is vaak een groep met geen of onvoldoende inkomen en die daarom geen aflossingscapaciteit heeft. Een reguliere schuldregeling komt daarom niet tot stand. Onderzocht wordt in hoeverre de eerder ontwikkelde aanpak Financieel Arrangement Jongeren (FAJ) of een methodiek als het Tilburgse 'Fix up your Life" hierin positief kunnen bijdragen.

Budgetondersteuning op Maat (BooM)

 • Doorontwikkeling van het initiatief Budgetondersteuning op Maat als voordeliger en laagdrempeliger alternatief voor beschermingsbewind via actieve samenwerking met de diverse verwijzers en de Rechtbank;
 • Doorstroom vanuit Beschermingsbewind naar BooM. De rechtbank schaart zich achter dit initiatief en geeft aan bereid te zijn mee te werken aan opheffingsverzoeken als aangetoond kan worden dat klanten met BooM goed worden ondersteund en niet het risico lopen op terugval.

Samenhang

Maatwerkdienstverlening Wmo 18+

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering:

versterking algemene voorzieningen in de wijk;

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein:

innovatie gericht op kostenbesparing, vernieuwing aanbod met Interactief Aankoop Systeem (IAS); resultaatgerichte bekostiging, vraag- en wijkgericht gestuurd aanbod;

 • R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning, taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

Relatie met het beleid bijzondere bijstand en armoedebestrijding.

Schulddienstverlening

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

Financiële problemen en armoede maken de kans om mee te doen in onze maatschappij kleiner.Terugdringen schuldenproblematiek is een beleidsdoel in deze veranderopgave.

 • R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning, taakveld 6.2 Wijkteams.

De Arnhemse sociale wijkteams hebben een belangrijke rol in de volledige uitvoering als eerste ingang, signaleerder en regisseur.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders maatwerkdienstverlening Wmo 18+

 • Koersnota: Van Wijken Weten;
 • Notitie Uitvoering Transformatie Sociaal Domein.

Actuele beleidskaders schulddienstverlening

Maatwerkdienstverlening Wmo 18+
Verbonden partijen:
Regio Centraal Gelderland voor de inkoop en aanbesteding van maatwerkdienstverlening.
Zie verder paragraaf Verbonden partijen.
Overige partijen:

 • CAK;
 • SVB;
 • Zorglokaal;
 • Gecontracteerde zorgaanbieders.

Schulddienstverlening

 • Sociale wijkteams (toegang);
 • Rijnstad (preventie; stabilisatie, coaching naar financiële zelfredzaamheid) via subsidie;
 • Gecontracteerde PLANgroep (minnelijke traject tot en met de schone lei; DFD, dwangakkoord, Wsnp, BooM).

Maatwerkdienstverlening Wmo 18+

 • In mei 2016 is door de Centrale Raad van Beroep uitgesproken dat huishoudelijke hulp een voorziening is die onder de Wmo 2015 valt; in 2016 vindt er een nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden plaats via de Regio Centraal Gelderland met het Interactief aankoopsysteem (IAS).

Schulddienstverlening

 • Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is schuldhulpverlening een verplichte taak van gemeenten. Bij de intreding van deze wet in 2012 is Arnhem gestart met een nieuwe aanpak van het altijd vrij maken van schulden van de schuldenaar naar het bevorderen van zelfredzaamheid (de zogeheten activerende schulddienstverlening). De Wgs is in 2016 geëvalueerd en het evaluatieresultaat is 1 juli 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd. De nadruk wordt gelegd op een brede toegankelijkheid van de schulddienstverlening voor de inwoners. Het huidige Arnhemse beleid voldoet hieraan en met de wijkteams is de ingang geborgd;
 • Vanaf 2016 is de volledige uitvoering van de schulddienstverlening extern belegd. Het extern plaatsen van de schulddienstverlening kan zowel de kwaliteit als de kostenbeheersing bevorderen. De gemeente blijft als opdrachtgever en regievoerder eindverantwoordelijke voor de dienstverlening aan haar inwoners;
 • Begin 2015 is de activerende schulddienstverlening (coaching naar financiële zelfredzaamheid en preventie) gegund aan Rijnstad, met daarbij de afspraak dat deze stichting 10,7 fte schulddienstverleners levert aan de sociale wijkteams voor de uitvoering van de NVVK-modules aanmelding & intake en informatie & advies (incl. verwijzing). Deze overeenkomst wordt eind 2016 gewijzigd in verband met de verzelfstandiging van de sociale wijkteams. De formatie die Rijnstad hiervoor levert wordt overgedragen aan de wijkteams en dus 'uit de overeenkomst' gehaald;
 • In januari 2016 is de financiële schulddienstverlening (o.m. schuldbemiddeling, -regeling, budgetbeheer, aanvraag Wsnp) is na een openbare aanbesteding gegund aan PLANgroep. De contractafspraken worden in de loop van 2017 geëvalueerd;
 • Met alle uitvoerders zijn in het kader van contractbeheer afspraken over o.m. kwaliteit, kwantiteit, te leveren

producten, klanttevredenheid, budget vastgelegd in overeenkomsten. Er is maandelijks gezamenlijk overleg met alle aanbieders over deze onderwerpen en overdracht/afstemming;

 • In het kader van de uitvoering van schulddienstverlening verrichtte het Budget Advies Centrum (BAC) in het verleden werkzaamheden voor de regio en daar stonden opbrengsten tegenover in de begroting. Met het besluit om schulddienstverlening extern te plaatsen, zijn ook de werkzaamheden voor de regio en daarmee een groot deel van de bijbehorende opbrengsten afgebouwd. Recentelijk is echter gebleken dat er binnen de begroting nog opbrengsten staan die een directe relatie hadden met de werkzaamheden voor de regio. Door het wegvallen van deze werkzaamheden worden de opbrengsten niet langer gerealiseerd. Er resteert een structureel knelpunt van € 212.000 waarvan wordt voorgesteld om deze ten laste van de algemene middelen te brengen.

Prestaties en of effectindicatoren

Maatwerkdienstverlening Wmo 18+

 • In 2017 is er in 2 wijken de algemene voorziening HHT beschikbaar voor de doelgroep 75+ ;
 • Resultaat ontwikkeling innovatief aanbod (combinatiearrangementen).

Schulddienstverlening

 • Resultaat proeftuinen vroegsignalering;
 • Resultaat onderzoek HU vroegsignalering.

Monitoring

Maatschappelijke ondersteuning
In 2016 zijn de activiteiten van Zorg en Ondersteuning overgedragen aan Zorglokaal.
Monitoringsproducten zijn nog in ontwikkeling.

Schulddienstverlening

Managementrapportages en te verstrekken stuurinformatie van de uitvoerende partijen.
Rijnstad (eerste kwartaal 2016); PLANgroep (2017); van de wijkteams is nog geen managementinformatie beschikbaar.