Schuytgraaf/Elderveld

In het wijkprogramma Schuytgraaf/Elderveld bevinden zich de wijken Schuytgraaf en Elderveld.
Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 18.319
Baten -1.830
Saldo 16.490
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - Schuytgraaf/Elderveld - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Schuytgraaf/Elderveld

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

18.319

18.455

18.427

18.428

Baten

0

0

0

1.830

1.829

1.828

1.828

Saldo lasten en baten

0

0

0

-16.490

-16.627

-16.599

-16.600

Totaal

0

0

0

-16.490

-16.627

-16.599

-16.600

Schuytgraaf/Elderveld

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

802

967

940

930

R4

Educatie

1.324

1.430

1.426

1.426

R5

Cultuur, recreatie en sport

916

914

909

901

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

14.016

13.952

13.968

13.993

R7

Gezondheid en Milieu

1.065

996

987

981

Totaal

18.319

18.455

18.427

18.428

Schuytgraaf/Elderveld

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

804

736

727

721

Arbeidsparticipatie

919

916

911

911

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

57

57

57

57

Geëscaleerde zorg 18-

485

485

485

485

Geëscaleerde zorg 18+

2.647

2.631

2.675

2.675

Inkomensregelingen

906

856

861

861

Maatwerkdienstverlening 18-

4.424

4.451

4.448

4.495

Maatwerkdienstverlening 18+

2.880

2.880

2.880

2.880

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

732

732

731

731

Milieubeheer

61

61

61

61

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.146

1.252

1.251

1.251

Onderwijshuisvesting

178

178

175

175

Openbaar groen en (openlucht) recrea

452

401

401

387

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

2

2

2

2

Samenkracht en burgerparticipatie

937

915

891

869

Sportaccommodaties

429

430

425

425

Sportbeleid en activering

125

124

124

124

Verkeer en vervoer

835

1.049

1.023

1.020

Volksgezondheid

17

16

16

16

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

18.319

18.455

18.427

18.428