Noordoost

In het wijkprogramma Noordoost bevinden zich de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, Velperweg e.o., Alteveer en Cranevelt. Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 25.003
Baten -3.054
Saldo 21.949
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen hebben voor gezamenlijke wijkdoelen gekozen.
De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - Noordoost - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Noordoost

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

25.003

23.681

23.654

23.641

Baten

0

0

0

3.054

2.600

2.599

2.599

Saldo lasten en baten

0

0

0

-21.949

-21.080

-21.054

-21.041

Totaal

0

0

0

-21.949

-21.080

-21.054

-21.041

Noordoost

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.225

1.016

988

977

R4

Educatie

1.259

1.352

1.350

1.350

R5

Cultuur, recreatie en sport

1.705

1.690

1.681

1.673

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

17.905

17.794

17.816

17.830

R7

Gezondheid en Milieu

1.712

1.632

1.621

1.613

Totaal

25.003

23.681

23.654

23.641

Noordoost

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

1.024

937

926

918

Arbeidsparticipatie

1.532

1.526

1.518

1.518

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

57

57

57

57

Geëscaleerde zorg 18-

407

407

407

407

Geëscaleerde zorg 18+

4.668

4.645

4.708

4.708

Inkomensregelingen

1.304

1.232

1.240

1.240

Maatwerkdienstverlening 18-

4.058

4.082

4.078

4.126

Maatwerkdienstverlening 18+

3.712

3.712

3.712

3.712

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

808

808

807

807

Milieubeheer

93

93

93

93

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.071

1.164

1.163

1.163

Onderwijshuisvesting

188

188

187

187

Openbaar groen en (openlucht) recrea

489

491

490

476

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

2

2

2

2

Samenkracht en burgerparticipatie

1.331

1.297

1.261

1.227

Sportaccommodaties

1.118

1.108

1.100

1.100

Sportbeleid en activering

314

310

309

309

Verkeer en vervoer

2.540

1.327

1.300

1.296

Volksgezondheid

6

13

13

13

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

25.003

23.681

23.654

23.641