Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd

In het wijkprogramma VKR bevinden zich de wijken Vredenburg/Holthuizen, Kronenburg en Rijkerswoerd. Beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in het wijkprogramma opgenomen.

Lasten 26.139
Baten -2.025
Saldo 24.114
Bedragen × € 1.000
Wijken

Ambitie

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.  
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven en deze in samenhang te brengen met de door de wijk(en) geformuleerde wijkdoelen.

Wijkdoelen

De wijkdoelen worden per wijk in het wijkprogramma weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de Wijkactieplannen 2016-2017 uit de Wijkaanpak nieuwe stijl. De wijkdoelen van de wijken in dit programma dragen bij aan de volgende Arnhemse hoofddoelen.

Relatie met hoofddoelen

Bijdrage wijkdoelen - VKR - aan de Arnhemse hoofddoelen

Arnhemse hoofddoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare wijken

Zelfredzame inwoners met  zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

VKR

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Meerjarenraming

2015

Geamendeerd

t/m  Juli

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Lasten

0

0

0

26.139

26.188

26.168

26.155

Baten

0

0

0

2.025

2.024

2.023

2.023

Saldo lasten en baten

0

0

0

-24.114

-24.164

-24.145

-24.131

Totaal

0

0

0

-24.114

-24.164

-24.145

-24.131

VKR

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

R1

Veiligheid

197

197

197

197

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

923

1.081

1.053

1.041

R4

Educatie

1.016

1.102

1.101

1.101

R5

Cultuur, recreatie en sport

1.318

1.304

1.297

1.286

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

21.451

21.344

21.370

21.388

R7

Gezondheid en Milieu

1.235

1.160

1.149

1.142

Totaal

26.139

26.188

26.168

26.155

VKR

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

966

883

873

866

Arbeidsparticipatie

1.685

1.678

1.670

1.670

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

57

57

57

57

Geëscaleerde zorg 18-

560

560

560

560

Geëscaleerde zorg 18+

5.892

5.869

5.932

5.932

Inkomensregelingen

1.434

1.355

1.364

1.364

Maatwerkdienstverlening 18-

5.180

5.212

5.209

5.256

Maatwerkdienstverlening 18+

4.257

4.257

4.257

4.257

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.319

1.319

1.317

1.317

Milieubeheer

41

41

41

41

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

929

1.015

1.014

1.014

Onderwijshuisvesting

87

87

87

87

Openbaar groen en (openlucht) recrea

611

615

614

599

Openbare orde en Veiligheid

197

197

197

197

Parkeren

9

9

8

8

Samenkracht en burgerparticipatie

1.038

1.008

977

947

Sportaccommodaties

626

604

598

595

Sportbeleid en activering

135

133

133

133

Verkeer en vervoer

1.026

1.188

1.161

1.156

Volksgezondheid

5

13

13

13

Wijkteams

85

85

85

85

Totaal

26.139

26.188

26.168

26.155