Geëscaleerde zorg 18-

Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Dit taakveld valt onder de veranderopgave Transformatie sociaal domein. De geëscaleerde zorg 18- staat voor de jeugdhulp die op basis van de Jeugdwet kan worden ingezet. De ambitie, visie en belangrijkste uitgangspunten voor het sociaal domein zijn vastgelegd in de Koersnota Van Wijken Weten (maart 2016) en de Uitvoeringsnotitie Sociaal Domein (april 2016). In het kort samengevat komt de ambitie neer op het volgende.

 • Wanneer eigen kracht, inzet vanuit het eigen netwerk, preventief jeugdbeleid en/of lichte ondersteuning vanuit de sociale wijkteams onvoldoende blijken te zijn kan verwezen worden naar gespecialiseerde jeugdhulp. Niet alleen sociale wijkteams, maar ook geautoriseerde verwijzers (huisartsen, e.a.) kunnen hier naar verwijzen;
 • Nieuwe contractering volgens het Interactief Aankoop Systeem voor het regionale aanbod en de contractering voor het bovenregionale c.q. landelijk aanbod vinden  mede plaats op basis van ervaringen van inwoners en sociale wijkteams.

Samenhang

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering, o.a. samenhang tussen de sociale wijkteams de wijkteams leefomgeving die verantwoordelijk zijn voor het preventieve jeugdbeleid;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein. De doelen vanuit deze veranderopgave zijn leidend voor dit taakveld;  
 • Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, onderdeel Ondersteuning en opgroeien;
 • Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk (Participatiewet);
 • Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (Wmo);
 • Taakveld 7.1 Volksgezondheid/jeugdgezondheidszorg.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Verbonden partij

 • Regio Centraal Gelderland; gemeenschappelijke regeling in oprichting. Dit is een lichte vorm van regionale, gemeentelijke samenwerking voor de inkoop van gezamenlijke diensten voor het sociaal domein. Hierbij worden geen risico's gelopen; zie verder paragraaf Verbonden partijen.

Overige partners

 • Jongeren, ouders, netwerk en de wijk;
 • Onderwijspartners, ook van voorschoolse voorzieningen;
 • Sociale Wijkteams;
 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Huisartsen, kinderartsen;
 • Welzijnswerk, kinder- en tiener- en jongerenwerk;
 • Vrijwillig jeugdwerk;
 • Jeugdzorgaanbieders J&O, LVB en Jeugd-GGZ;
 • Gecertificeerde Instellingen Jeugd;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • Veilig Thuis.
 • De jeugdhulp wordt, samen met verschillende onderdelen van de Wmo (geëscaleerde zorg 18+) en de Participatiewet (arbeidsparticipatie-instrumenten), grotendeels regionaal gecontracteerd. Voor de periode 2017-2019 worden nieuwe contracten gesloten aan de hand van het Integraal Aankoop Systeem (I.A.S.);
 • Een aantal gespecialiseerde, residentiële jeugdhulptrajecten worden bovenregionaal (G5) of landelijke (LTA) gecontracteerd;
 • Door het Rijk is besloten per 1 januari 2016 de ouderbijdrage in de Jeugdzorg (intramurale specialistische voorzieningen) af te schaffen. In de begroting heeft Arnhem hiervoor een bedrag van structureel € 300.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om de financiële consequenties van het afschaffen op te lossen binnen het beleidsveld jeugd;
 • Het rijk heeft besloten om verder te bezuinigen op dit taakveld. In hoeverre dit wordt doorvertaald in de gemeentelijke begroting is op dit moment nog niet bekend.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Contracten met alle aanbieders volgens het Interactief Aankoop Systeem;
 • Meer inzet op preventie om het beroep op geëscaleerde zorg te voorkomen.

Monitoring