Verkeer, vervoer en waterstaat

Arnhem is een goed bereikbare, toegankelijke, aantrekkelijke en vitale stad en wil dat blijven. Om sociaal en economische bereikbaarheid te waarborgen wordt naast onderhoud ingezet op het verbeteren van de voorzieningen voor fietsers, voetgangers en OV-reizigers, het verdelen van schaarse parkeerruimte in en rond de binnenstad en de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in de stad. De focus ligt ook op de samenhang tussen mobiliteit en milieu/duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is de koppositie van Arnhem met de ontwikkeling van Trolley 2.0 op het gebied van elektrisch vervoer.

Stad

Verkeer en vervoer

 • Aantrekkelijke, toegankelijke stad:

de openbare ruimte dient op orde te zijn om een aantrekkelijke, toegankelijke stad te blijven;

 • Wijksturing woon- en leefomgeving:

het programma Van Wijken Weten met de veranderopgave Wijksturing in uitvoering geeft de wijken meer invloed over hun eigen woon- en leefomgeving en daarmee ook over de openbare ruimte;

 • Optimale bereikbaarheid binnenstad:

in de binnenstad wordt naast de grote inspanningen in de zuidelijke binnenstad inzet gepleegd op de vier Rode Lopers, de belangrijkste corridors die de middeleeuwse binnenstad verbinden met de schil eromheen en de belangrijkste entreeplekken vanuit het openbaar vervoer en het parkeren (fietsen en auto's);

 • Goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers;
 • Betere bereikbaarheid met de fiets.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

Parkeren

 • Uitbreiden digitale mogelijkheden bij parkeren;
 • Verbetering uitstraling parkeergarages;
 • Uitbreiding betaald parkeren of andere oplossingen om parkeerproblematiek in de wijken aan te pakken.
 • Privatisering van alle uitvoerende parkeertaken zoals beheer parkeerautomaten en garages, fietsenstallingen, uitvoeren handhaving en verlenen van vergunningen en ontheffingen.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden bij taakveld 2.2 Parkeren.

Water

 • Exploitatie van de kades en havens:

verhogen van de aantrekkelijkheid van Arnhem als aanlegplaats draagt bij aan het binnenhalen van het Rijngoud. Dit gaat om zowel bezoekende cruiseschepen als vrachtschepen;

 • Beheer en onderhoud kades en waterbodems;
 • Waterbeheer in de wijken:

dit gaat om beekriolen, sloten, fonteinen, duikers en oppervlaktewater alsmede de Immerlooplas.

Meer inhoudelijke informatie over "water" is te vinden bij de taakvelden:

 • 2.4 Economische havens en waterwegen;
 • 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie.

Openbaar vervoer

 • Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van het openbaar vervoer inclusief uitbreiding netwerk en dienstregeling;
 • Ontwikkeling Trolley 2.0;
 • Omgeving station Velperpoort:

vooruitlopend op de verbouwing van station Velperpoort (door NS/Prorail) wordt in 2017-2018 de openbare ruimte in dat gebied vernieuwd.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden bij taakveld 2.5 Openbaar vervoer.

Impact veranderopgave

Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering:

 • Het principe van (de veranderopgave) Wijksturing in uitvoering zal grote invloed hebben op de wijze waarop middelen in de wijken worden ingezet. Doel is de wijken meer invloed te geven over hun eigen woon- en leefomgeving en daarmee ook over de openbare ruimte. Daartoe wordt samen met bewoners en wijkgebonden bedrijven op zoek gegaan naar hoe zij meer invloed kunnen krijgen over de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte;

Programma Stad op de Kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier:

 • Een goed toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte draagt bij aan de veranderopgave Centrumstad aan de rivier. Om die reden is het verbeteren van de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte één van de speerpunten voor de Arnhemse binnenstad. Ook aantrekkelijke ligplaatsen voor de cruisevaart dragen bij aan deze veranderopgave;

Programma Stad op de Kaart: veranderopgave ElektriCity Arnhem:

 • Met Trolley 2.0 wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit de veranderopgave ElektriCity.

Doelen vanuit de veranderopgave

Wijksturing in uitvoering:

 • Wijkopgaven in beeld
 • Versterking algemene voorzieningen in de wijk

Centrumstad aan de rivier

 • Optimaal uitnutten van de Rijn
 • Transformatie van de binnenstad

Arnhem elektriCity:

 • duurzame economische groei
 • EMT versterken, met name elektriciteitssector

Sm@rtArnhem:

 • Kostenbesparing door datagedreven sturing.

Doelen vanuit de reguliere opgaven

 • Arnhem is met alle vervoersmiddelen een goed bereikbare en toegankelijke stad;
 • Goede parkeervoorzieningen voor bezoekers en bewoners en weinig parkeeroverlast;
 • Beheer openbare ruimte is sober en doelmatig met een hogere ambitie voor centrumgebieden

(het Centrum, wijkwinkelcentra en Arnhem Centraal).

Prestatiedoelen

 • Betere bereikbaarheid (binnen)stad;
 • Verbeteren parkeervoorzieningen voor fiets, auto en verminderen parkeeroverlast

(woonwijken rond binnenstad);

 • Aantrekkelijke aanlegplaats aan de Rijn;
 • Duurzame OV infrastructuur;
 • Veilige openbare ruimte op afgesproken onderhoudsniveau.

Monitoring

Relevante monitoringsinstrumenten zijn tevens opgenomen in de taakvelden behorende bij dit programma.

Verbonden partijen

GO Arnhem Nijmegen City Region

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 heeft de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Parkeerbedrijf Arnhem

Rechtsvorm

Stichting

Risicoprofiel

Laag

Doel

Het beheren van parkeervoorzieningen (garages) in Arnhem ten behoeve van de gemeente Arnhem, waarbij de stichting gebruik maakt van personeel dat daartoe bij haar in dienst is.

Overige partijen

Deze zijn opgenomen in de bij dit programma behorende taakvelden.

Regulier programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

Geamendeerde

t/m Raad (18-7-'16)

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

27.821

34.173

34.980

20.293

23.747

23.083

23.202

Baten totaal

14.890

14.048

14.545

6.041

7.429

7.378

7.527

Totaal saldo van baten en lasten

-12.931

-20.125

-20.435

-14.252

-16.318

-15.705

-15.674

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

3.891

3.374

3.442

6.102

3.429

3.397

3.505

Onttrekkingen aan reserves

1.257

7.803

7.486

7.905

5.252

4.363

4.204

Mutaties reserves

-2.634

4.429

4.044

1.804

1.823

966

699

Resultaat

-15.565

-15.696

-16.391

-12.448

-14.495

-14.738

-14.975

Toelichting mutaties baten en lasten 2017 t.o.v.2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Actualisatie kapitaallasten MIP 2016-2020

-4

- Actualisatie kapitaallasten MIP 2016-2020

760

- Areale ontwikkelingen (regulier)

-52

- Areale ontwikkelingen (uitbreiding stationsgebied)

540

- Knelpunt onderhoud en exploitatie Arnhem Centraal

375

- Diversen bereikbaarheid

0

- Terugdraaien deel taakstelling bereikbaarheid agv wegvallen van de vergoeding processen verbaal

254

- Extra middelen havens

100

- Diversen bedrijfsvoering

384

Bestaand beleid

- Ontwikkeling bestaande kapitaallasten

-199

- Afname tijdelijke ophoging Buiten Gewoon Beter

-853

- Eenmalige extra middelen in 2016 t.b.v. Brinkman-Visser gemaal

-475

- Bijstelling in 2016 tbv knelpunt beheer en onderhoud Arnhem Centraal

-303

- Eenmalig bijdrage tbv. structureel knelpunt energie O.V.

-384

- Extra middelen in 2016 door onttrekking uit BR Groot Onderhoud Openbare Ruimte

-926

- Diversen

-44

Wijken

- Uitname middelen naar de wijken

-13.860

Totaal mutaties lasten

-14.687

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Hogere omzet parkeren

106

Bestaand beleid

- In 2016 een eenmalige subsidie ontvangen t.b.v. werkzaamheden Brinkman-Visser gemaal

-340

- Diversen

-43

Wijken

- Uitname middelen naar de wijken

-8.227

Totaal mutaties baten

-8.504

Totaal mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

6.183

Mutaties reserves 2017

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

- BR Bereikbaarheidsfonds: Dotatie kapitaallasten voor garage Rijnboog (Rb 03-11-2014)

529

- BR Bereikbaarheidsfonds: Resultaat parkeren 2017 (MJPB 2017-2020)

2.449

- BR Bereikbaarheidsfond: Effect verlaging interne omslagrente (MJPB 2016-2019)

794

- BR Bereikbaarheidsfonds: Bezuiniging bereikbaarheid (MJPB 2016-2019)

200

- BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte: tbv onderhoud-exploitatie Arnhem Centraal (MJPB 2017-2020)

750

- BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte: overheveling vanuit BR Bereikbaarheid (MJPB 2017-2020)

1.380

Totaal mutaties toevoegingen

6.102

Onttrekkingen

- BR Bereikbaarheidsfonds: Kapitaallasten mobiliteit (MJPB 2014-2017)

1.600

- BR Bereikbaarheidsfonds: Invoeren betaald avondparkeren (MJPB 2015-2018, E5 Coalitieakkoord)

200

- BR Bereikbaarheidsfonds: Extra jaarlijkse onttrekking (MJPB 2015-2018, F10 Coalitieakkoord)

75

- BR Bereikbaarheidsfonds: Overige bezuinigingsvoorstellen (MJPB 2016-2019)

800

- BR Bereikbaarheidsfonds: Dekking en beheer fietsenstalling AC (MJPB 2016-2019)

100

- BR Bereikbaarheidsfonds: Resultaat parkeren 2017 (MJPB 2016-2019)

10

- BR Bereikbaarheidsfonds: Watertaxi/Veerstoepen (MJPB 2015-2018, E3 Coalitieakkoord)

25

- BR Bereikbaarheidsfonds: Verlaging interne omslagrente (MJPB 2016-2019)

794

- BR Bereikbaarheidsfonds: Overheveling naar BR Groot onderhoud (MJPB 2017-2020) in 1 jaar, ipv verdeeld over 4 jaar

1.380

- BR Bereikbaarheidsfonds: Invulling bezuiniging algemeen (vzbsl 1-2016, Rb 30-5-2016)

50

- BR Bereikbaarheidsfonds: Diversen (MJPB 2017-2020)

184

- BR Buitengewoon Beter, herijking BGB Presikhaaf (MJPB 2017-2020)

451

- BR Buitengewoon Beter: herijking Buitengewoon Beter (MJPB 2017-2020)

1.131

- BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop: Bijdrage Nachtnet (Rb 24-11-2014)

25

- Evenementen: Velocity (Rb 15-12-2014)

5

- BR Risico en beheer Arnhem Centraal: overheveling naar BR Groot onderhoud tbv onderhoud-expl. AC (MJPB 2017-2020)

750

- BR Groot onderhoud en verv. OR: beheer en onderhoud Openbare Ruimte AC, busbesturingssysteem (MJPB 2017-2020)

75

- BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte: Groot onderhoud wegen (MJPB 2017-2020, voorheen uit BR BBF)

250

Totaal mutaties onttrekkingen

7.905

Totaal mutaties reserves

1.803

Wijkverdeling (lasten)

90€ 2.225Noordoost€ 4.228Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek€ 3.878Noordwest€ 923Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd€ 722De Laar/Elden€ 612Malburgen€ 802Schuytgraaf/Elderveld€ 469Presikhaaf

Lasten per taakveld

Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Economische Havens en waterwegen

966

957

848

839

Openbaar groen en (openlucht) recrea

767

815

813

812

Openbaar vervoer

988

977

968

960

Parkeerbelasting

146

89

19

16

Parkeren

7.435

7.430

7.393

7.406

Riolering

79

87

88

87

Verkeer en vervoer

9.914

13.394

12.954

13.081

Totaal

20.293

23.747

23.083

23.202