Economische havens en waterwegen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Aantrekkelijke haven en aanlegplaats aan de Rijn

 • Verhogen aantrekkelijkheid van Arnhem kades als aanlegplaats voor rederijen, touroperators en beroepsvaart;
 • Verhogen aantrekkelijkheid van Arnhem haven als vestigingsplaats voor watergerelateerde bedrijven;
 • Integraal aanbod van diensten (water, elektra, afname afval) aan passagiersschepen;
 • Uitvoeren van het in 2017 op te leveren toekomstperspectief voor de kades en havens;
 • Beheren van totaal van kades, havens en ligplaatsen woonboten.

Duurzame energievoorziening in de havens                                                                                                                                                 
Langs de Nieuwe Kade en aan de Boterdijk is walstroom aangelegd voor de passagiersschepen. Met de realisatie hiervan kan het gebruik van generatoren door de passagiersschepen beperkt worden zodat geluidsoverlast wordt teruggedrongen. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de veranderopgave Arnhem ElektriCity.

Gestructureerd beheer Waterbodems

 • Het beheer van de waterbodems wordt projectsgewijs vormgegeven;
 • Grote projecten die de komende periode lopen zijn het baggeren van de haven van Coers (2016-2017) en de Defensiehaven (2018).

Binnen deze begroting is het beheer ondergebracht in programma 2, taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie.    

Samenhang

 • Programma Stad op de kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

Een aantrekkelijke kade en ligplaatsen voor de cruisevaart dragen bij aan deze veranderopgave.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele kaders

 • Waterbeheerplannen van Waterschap Rivierenland en Rijn/IJssel;
 • Omgevingsvisie Gelderland.

Rijkswaterstaat

 • Bij de exploitatie van de kades en havens is een belangrijke ontwikkeling dat Rijkswaterstaat in 2017/2018 groot onderhoud gaat plegen aan de stuwen in de Nederrijn en Lek. In bepaalde periodes is er geen scheepvaart mogelijk. Dit zal een negatief effect hebben op de aantallen bezoekende cruiseschepen in Arnhem in deze periode;
 • In 2015 is het aantal bezoekende cruise-schepen met passagiers fors afgenomen. Dit heeft te maken met het, na een periode van onderhoud, weer volledig functioneren van de kade in Nijmegen en het faillissement van een touroperator die Arnhem als vertrekhaven gebruikte. In 2015 was er sprake van een tekort van € 100.000. Voor de begrotingsjaren 2016 t/m 2018 zal naar verwachting ook sprake zijn van een vergelijkbaar tekort. In de komende periode wordt onderzocht hoe de betekenis van de havens en kades voor Arnhem kan worden vergroot. Daarbij wordt gekeken naar quick wins, maar wordt bijvoorbeeld ook de mogelijkheden van een passagiersterminal verkend. Verder wordt er onder meer georganiseerd om bezoekende schepen via een lichtkrant welkom te heten en een ligplaats toe te wijzen. Deze acties zijn gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Arnhem als aanlegplaats.  

Prestaties en of effectindicatoren

Aantal passagiersschepen.

Monitoring

Niet van toepassing.