Verkeer en vervoer

Verkeer, vervoer en waterstaat

Mobiliteit en openbare ruimte: ontwikkeling
Optimale bereikbaarheid binnenstad:

 • in 2017 wordt een nieuwe visie op de bereikbaarheid van de binnenstad opgesteld.

Goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers:

 • diverse herinrichtingsprojecten binnenstad-zuid;
 • diverse herinrichtingsprojecten voor de hoofdinfrastructuur;
 • herinrichting stationsomgeving Velperpoort 2017-2018;
 • uitwerking Beter Benutten-Vervolg.

Betere bereikbaarheid met de fiets:

 • diverse fietsprojecten;
 • Velo-city Arnhem-Nijmegen in juni 2017.

Mobiliteit en openbare ruimte: beheer
Om een aantrekkelijke, toegankelijke stad te blijven, is het van groot belang dat de openbare ruimte op orde is: veilige wegen, fietspaden, trottoirs, bruggen, viaducten, goed werkende openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. De Arnhemse ambities voor 2017 en verder zijn:

 • de openbare ruimte sober en doelmatig te onderhouden, met als doel deze schoon, heel en veilig te houden, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en een veilige openbare ruimte voorop staat. Op enkele locaties in de stad ligt het ambitieniveau hoger: in het Centrum, in het vernieuwde stationsgebied en rondom de wijkwinkelcentra. In paragraaf 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen wordt verder ingegaan op de kwaliteitsnormen;
 • Buiten Gewoon Beter (BGB) is de inhaalslag om wijkgericht alle Arnhemse wijken eind 2022 op het vereiste kwaliteitsniveau te hebben. De invulling van BGB is de afgelopen jaren veel soberder geworden. De term BGB werkt daarom soms verkeerde verwachtingen. Er wordt niet meer gesproken over BGB maar over Groot Onderhoud van de openbare ruimte;
 • in de binnenstad wordt nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. Naast de grote inspanningen in de zuidelijke binnenstad wordt inzet gepleegd op de vier Rode Lopers, de belangrijkste corridors die de middeleeuwse binnenstad verbinden met de schil eromheen en de belangrijkste entreeplekken vanuit het openbaar vervoer en het parkeren (fietsen en auto's).

Samenhang

Mobiliteit en openbare ruimte: ontwikkeling

 • programma "Stad op de kaart" met de veranderopgave Centrumstad aan de rivier: het optimaal maken van de openbare ruimte en bereikbaarheid;  
 • bezuinigingsopgaven op regulier programma R2: hebben o.a. betrekking op het taakveld Verkeer en vervoer in relatie met het taakveld Parkeren. De financiële samenhang is geborgd door de relatie tussen de parkeerexploitatie, het Bereikbaarheidsfonds, de algemene middelen en de projectenlijst Mobiliteit.

Hierbij wordt verwezen naar het Totaaloverzicht (toekomstgerichte) bezuinigingen 2012-2020).

Mobiliteit en openbare ruimte: beheer

 • programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

Het principe van deze veranderopgave krijgt grote invloed op de wijze waarop middelen in de wijken worden ingezet. Doel is de inwoners in de wijken meer zeggenschap te geven over hun eigen de woon- en leefomgeving en daarmee ook over (de besteding van de budgetten voor) de openbare ruimte. Hierbij ligt een relatie met de reeds geformuleerd wijkdoelen in de Wijkprogramma's;

 • programma Stad op de kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

Een goed toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. Dit is één van de speerpunten voor de Arnhemse binnenstad (koersdocument). Dit geldt ook voor aantrekkelijke ligplaatsen voor de cruisevaart;

 • paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen: de staat van de openbare ruimte en de wijze van het beheer hiervan wordt beschreven in deze paragraaf.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen Mobiliteit en openbare ruimte: ontwikkeling:

 • Bereikbaarheidsvisie binnenstad (werktitel);
 • Uitwerking fietsmaatregelen;
 • Uitwerking openbaar-vervoermaatregelen (waaronder tariefacties);
 • Uitwerking maatregelen uit Beter Benutten-Vervolg.

Actuele beleidskaders Mobiliteit  en openbare ruimte: ontwikkeling:

Actuele beleidskaders Mobiliteit  en openbare ruimte: beheer:

 • Beleidsplan BGB ‘Buiten Gewoon Basis’ en BGD;
 • Buiten Gewoon Doorgaan’ (2002).

Mobiliteit  en openbare ruimte: ontwikkeling

 • Provincie Gelderland

Mobiliteit  en openbare ruimte: beheer

 • Gecontracteerde uitvoerders.

Mobiliteit en openbare ruimte: ontwikkeling
Externe ontwikkelingen

 • Maatregelen van andere overheden/wegbeheerders zoals bijvoorbeeld: Beter Benutten-Vervolg, de landelijke en provinciale Omgevingsvisie, het opdrachtgeverschap voor het openbaar vervoer in Arnhem bij de provincie, de Gelderse toekomstvisie openbaar vervoer, wijzigingen in de geldstromen voor mobiliteit en concrete plannen voor het spoor (Programma Hoogfrequent Spoor) en voor de weg (bijvoorbeeld de doortrekking van de A15);
 • Maatschappelijke ontwikkelingen die het mobiliteitsgedrag kunnen veranderen. Dit vraagt om adequaat in te spelen op de bereikbaarheidsmaatregelen voor de toekomst.

Subsidiemogelijkheden van de provincie voor mobiliteitsprojecten.

 • Een groot deel van de mobiliteitsprojecten is afhankelijk van subsidie van de provincie.

Interne ontwikkelingen

 • De uitwerking van de wijksturing (wijkdoelen) op de bereikbaarheidsmaatregelen.

Mobiliteit en openbare ruimte: beheer

Veranderopgave Wijksturing in uitvoering

 • Deze veranderopgave krijgt zijn weerslag op de manier waarop de openbare ruimte en de kapitaalgoederen onderhouden worden. Nadere invulling zal in 2017 plaatsvinden.

Beheer stationsgebouw en -omgeving Arnhem Centraal

 • De totale kosten voor het beheer van het stationsgebouw en van de civiele kunstwerken en openbare ruimte bij het station bedragen ongeveer € 2,3 miljoen per jaar. In de MJPB 2016-2019 is een deel van de dekking van de beheerkosten van Arnhem Centraal incidenteel geregeld. Inmiddels is het beheer van de OV-Terminal overgedragen aan de beheerorganisatie. De beheerkosten zijn opnieuw in beeld gebracht. Het aandeel dat de gemeente zelf bijdraagt in de gemeentelijke belastingen (€540.000) wordt gedekt uit de hogere opbrengsten die het gevolg zijn door de uitbreiding van het areaal. Voorgesteld wordt om een deel van de beheerkosten van de besturingssystemen voor de afwikkeling van het busverkeer ad € 75.000, gedurende tien jaar, ten laste te brengen van de BR Beheer en onderhoud Openbare ruimte. Vanuit de BR Risico en Beheer Arnhem Centraal kan hiertoe een dotatie van € 750.000 gedaan;
 • Er resteert dan nog een tekort van € 470.000 op het beheer en onderhoud van de OV-Terminal; de energiekosten voor het overdekte bussenplein, ongedekte personeelskosten Vastgoed; gestegen verzekeringspremies, dagelijks onderhoud van de openbare ruimte op A-niveau, energiekosten vloerverwarming en een klein restant beheerkosten op de besturingssystemen. Voorgesteld wordt om dit tekort van € 470.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.

Diverse ontwikkelingen bereikbaarheid (diverse reguliere programma's)

 • Er is een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid van Arnhem, die worden gedekt vanuit de BR de BR bereikbaarheid. Op de exploitatie hebben deze ontwikkelingen derhalve geen effect.

Opzet bereikbaarheidsfonds/inzicht bestedingsvrijheid/verkeerskredieten

 • Voorgesteld wordt om een koppeling te maken tussen het MIP-krediet Verkeersinfrastructuur en de BR Bereikbaarheid. Jaarlijks kan dan aan de hand van de ontwikkeling van de BR Bereikbaarheid de investeringsruimte voor de komende jaren worden vastgesteld. Eventuele voor- en nadelen kunnen jaarlijks worden verrekend met het bereikbaarheidsfonds. In deze begroting hiermee al rekening te houden door het MIP-krediet Verkeersinfrastructuur vanaf 2019 verlagen van € 986.000 naar € 450.000.

Stelpost onderhoud

 • In de BR Bereikbaarheid zijn gelden opgenomen voor onderhoud van de openbare ruimte. Inmiddels is er een eigen BR Openbare Ruimte en is het niet meer nodig om deze lasten in de BR Bereikbaarheid op te nemen. Voorgesteld wordt om de opgenomen bedragen voor onderhoud openbare ruimte ad € 1,5 mln. in de BR Bereikbaarheid toe te voegen aan de BR Openbare Ruimte.

Prestaties en of effectindicatoren

Mobiliteit en openbare ruimte: ontwikkeling

Goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers:

 • herinrichting binnenstad-zuid met verbeterde bereikbaarheid voor alle vervoerwijzen;
 • herinrichting Velperweg;
 • herinrichting Apeldoornseweg;
 • herinrichting stationsomgeving Velperpoort 2017-2018
 • uitwerking Beter Benutten-Vervolg in de vier Arnhemse deelgebieden: centrum, Rijnstate, Velperweg en Presikhaaf.

Betere bereikbaarheid met de fiets

 • Velo-city Arnhem-Nijmegen in juni 2017;
 • evaluatie eerste tranche fietsstalplaatsen in de binnenstad, als input voor de tweede tranche (uitwerking Coalitieakkoord);
 • verdubbeling capaciteit bewaakte en gratis fietsenstalling Gele Rijders Plein, na duidelijkheid over nieuwe koers Gele Rijders Plein en autovrij maken ervan (uitwerking Coalitieakkoord);
 • realisatie fietsverbinding Arnhem-Velp langs het spoor;
 • invulling snelfietsroute Arnhem-Wageningen;
 • invulling snelfietsroute Arnhem-Dieren.

Mobiliteit  en openbare ruimte: beheer

Invoering wijksturing:

 • het onderhouden van de openbare ruimte vraagt om een intensieve samenwerking tussen de wijkteams leefomgeving en de kernorganisatie. Het gaat hierbij om het samenbrengen van vakkennis en informatie over de staat van onderhoud en de wensen en behoeften uit de wijken. Deze samenwerking zal in 2017 verder vorm gaan krijgen;

Kwaliteitsimpuls zuidelijke binnenstad in 2016-2017:

 • Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte is één van de dragers van de ontwikkeling van dit gebied;

Afronding vijfde ronde BGB-wijken (2017):

 • Dit betreft de wijken, Rijkerswoerd-west, Graaf Ottoplein, St Marten, Sonsbeek-Noord, Plattenburg en Spijkerbuurt (doorloop in 2018);
 • De werkwijze van "BGB" (voortaan Groot onderhoud wijken) raakt aan de lijn van de veranderopgave Wijksturing in uitvoering. In de praktijk moet nog duidelijk worden wat dit voor het uitvoeren van het Groot onderhoud in de wijken betekent';

Groot onderhoud hoofdstructuur:

 • Apeldoornseweg (2017-2018); Groningensingel, Oude Zevenaarseweg (snelfietsroute) en Velperweg (moment van uitvoering nog onduidelijk).

Monitoring

Mobiliteit  en openbare ruimte: ontwikkeling

Mobiliteit  en openbare ruimte: beheer