Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verkeer, vervoer en waterstaat

Onder het taakveld 2.4 valt de exploitatie van de economische havens en waterwegen.
Het taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie) gaat in op waterbeheer en onderhoud.
Dit onderdeel valt in de Arnhemse begroting onder het reguliere programma R2 Verkeer, vervoer en waterstaat.

Waterbeheer en onderhoud

 • Verantwoord beheer en onderhoud van afkoppelvoorzieningen, ecozones, moerassen, sloten, paddenpoelen én oppervlaktewater(bodems) zoals de Immerlooplas en Malburgerhaven. Ook het onderhoud aan civieltechnische watergerelateerde werken, zoals beekriolen, duikers, beschoeiingen en fonteinen hoort in deze categorie.

Duikers en beekriolen

 • Inspectie duikers & beekriolen die onder de spoor- snel en hoofdwegen liggen.Vanaf 2015 worden tot 2020 systematisch alle 100 duikers & beekriolen geïnspecteerd;

Waterbodems

 • Projectgewijs beheer van de waterbodems. Grote projecten zijn het baggeren van de haven van Coers (2016-2017) en de Defensiehaven (2018).

Samenhang

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

Het principe van wijksturing zal grote invloed hebben op de wijze waarop middelen in de wijken worden ingezet. Doel is de wijken meer invloed te geven over hun eigen de woon- en leefomgeving en daarmee ook over de openbare ruimte. Daartoe wordt samen met bewoners en wijkgebonden bedrijven op zoek gegaan naar hoe zij meer invloed kunnen krijgen over de (kwaliteit en beleving van) de openbare ruimte;

 • Programma Stad op de kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

Een goede toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte draagt bij aan deze veranderopgave. Om die reden is het verbeteren van de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte één van de speerpunten voor de Arnhemse binnenstad;

 • Regulier programma R7 Volksgezondheid en milieu (bodem, afval, stadsreiniging, riolering);
 • Paragraaf 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen: de staat van de openbare ruimte en de wijze van het beheer hiervan wordt beschreven in deze paragraaf.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele kaders regio, provincie, rijk:

 • Waterbeheerplan 2010 - 2015 van het Waterschap Rivierenland;
 • Waterbeheerplan 2010 - 2015 van het Waterschap Rijn en IJssel;
 • Waterplan Gelderland 2010 - 2015;
 • Nationaal Waterplan 2009 - 2015;
 • bestuursakkoord Water 2011.

Verbonden partijen
Geen verbonden partijen.
Overige partners
De waterschappen.

Wateroverlast Arnhem-noord

 • Arnhem was in 2014 de natste Gemeente van Nederland. Naar aanleiding van de toenemende wateroverlast is er in overleg met de wijk en met ondersteuning van het waterschap Rijn en IJssel naar oplossingen gezocht. De Aanpak Wateroverlast Arnhem-Noord (raadsbesluit 2015) geeft aan op welke manier gevolgen van toekomstige extreme regenbuien verminderd kunnen worden. Dit is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente en waterschap), bewoners, bedrijven en instellingen.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Resultaat inspectie duikers en beekriolen.

Monitoring

Niet van toepassing.