Parkeren

Verkeer, vervoer en waterstaat

Optimale bereikbaarheid binnenstad

 • In 2017 wordt een nieuwe visie op de bereikbaarheid van de binnenstad opgesteld, waarvan  parkeren onderdeel  uitmaakt.

Actualisatie Parkeervisie binnenstad Arnhem

 • Door de snelle ontwikkelingen van de laatste jaren - winkelfunctie kernwinkelgebied onder druk, verkleinen kernwinkelgebied, transformatie, fysieke onmogelijkheid van het maken van parkeerplaatsen bij transformatieplannen, vermindering aantal parkeerplaatsen door ruimtelijke ontwikkelingen (binnenstad-zuid), verschuiving in vraag naar parkeerplaatsen tussen bezoekers, werkers en bewoners, is actualisatie van de Parkeervisie binnenstad Arnhem 2011 nodig.

Uitbreiden digitale mogelijkheden bij parkeren

 • moderne ICT-mogelijkheden inzetten om het parkeren voor de gebruikers steeds klantvriendelijker te maken;

Uitbreiding gebieden betaald parkeren of op een andere manier oplossen van parkeerproblematiek in de wijken

 • Oplossingen in overleg met vertegenwoordigers van bewoners uit de wijken zoeken, waarbij zij zelf met voorstellen kunnen komen. Van belang voor deze oplossingen is dat er voldoende draagvlak voor is, het realiseerbaar is en het budgettair neutraal uitgevoerd kan worden.

Verbetering uitstraling parkeergarages

Samenhang

 • Bezuinigingsopgave MJPB 2016-2019:
  • bijdrage aan taakstelling Bereikbaarheid van € 800.000;
  • oplossing zoeken voor afschaffen vergoeding processen verbaal;
 • Wijkdoelen:
  • in diverse wijkprogramma's zijn acties opgenomen op het gebied van parkeren.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen:

 • Uitbesteding parkeerbeheertaken;
 • Verbetermaatregelen parkeerproduct;
 • Visie op de bereikbaarheid van de binnenstad, onderdeel Parkeren.

Actuele kaders:

Geprivatiseerde uitvoeringsorganisatie parkeertaken (aanbieder nog niet bekend).

Aanbesteding uitvoerende parkeertaken:

 • begin 2016 is besloten om de uitvoerende taken van het Parkeerbedrijf Arnhem uit te besteden per 1 januari 2017;
 • insteek is dat het uitbesteden van de werkzaamheden geen bezuinigingsopdracht is, maar een verbeterslag in de kwaliteit moet opleveren;
 • de regie op de uitvoering, contractbeheer, het vastgoedbeheer (garages), de ICT structuur van het parkeerbedrijf en de exploitatie blijft onder de verantwoordelijkheid van de gemeente;
 • het parkeerbedrijf Arnhem heeft een contract met Stichting Parkeerbeheer Arnhem voor de inzet van personeel voor het beheer van de parkeergarages. Als gevolg van de aanbesteding van de uitvoerende taken van het Parkeerbedrijf Arnhem, wordt dit contract beëindigd per 1 januari 2017, eventuele met uitloop. Bij de aanbesteding wordt rekening gehouden met het overnemen van het personeel van de stichting parkeerbeheer door de marktpartij;
 • Risico's: Het is onbekend of de aanbesteding succesvol verloopt In het aanbestedingsdocument en het programma van eisen is beschreven waar de marktpartij straks verantwoordelijk voor is. Om financiële risico's te beperken is in de aanbesteding een plafondbedrag opgenomen.

Digitalisering parkeren:

 • moderne ICT-mogelijkheden maken het parkeren voor de gebruikers steeds klantvriendelijker. Achteraf betalen via een app in plaats van vooraf betalen bij een automaat geeft een impuls aan het langer verblijven in Arnhem. Ook mogelijkheden als reserveer parkeren liggen in het verschiet.

Ontbrekende middelen voor onderhoud parkeergarages:

 • Bij de laatste inspecties aan de parkeergarages is op basis van gebreken aan de vloeren gebleken, dat het uitvoeren van onderhoud aan de garagevloeren niet in de vorige inspecties in 2012 is meegenomen. Dit heeft geresulteerd in het moeten uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan de garagevloeren ter grootte van €137.000. Deze kosten kunnen binnen de parkeerexploitatie opgevangen worden ten laste te brengen van de parkeerexploitatie en te dekken vanuit de BR bereikbaarheid.

Het opvangen van het wegvallen van de vergoeding processen verbaal:

 • In de parkeerexploitatie kan rekening worden gehouden met het dekken van de lagere inkomsten als gevolg van het wegvallen van de vergoeding op processen verbaal. In de MJPB 2016-2019 is een hiervoor een taakstelling opgenomen. Voorgesteld wordt om de weggevallen inkomsten te dekken vanuit de BR bereikbaarheid.

Het invullen van de structurele taakstelling van € 800.000:

 • De structurele taakstelling van € 800.000 op mobiliteit uit de MJPB 2016-2019 is in deze begroting ingevuld door € 500.000 structureel hogere opbrengsten parkeren. Dat is niet alleen het effect van het betaald avond parkeren, maar ook van wijzigingen in het parkeergedrag en gevolgen van nieuwe vestigingen, zoals Primark en Pathé. Daarnaast is de verwachting dat er € 100.000 bespaard kan worden door verdergaande digitalisering. Voor de resterende € 200.000 worden nog nadere oplossingen gezocht.

Toezegging meeropbrengst betaald avondparkeren:

 • Voorgesteld wordt om de risicobuffer in de BR Bereikbaarheid, wanneer deze in de periode 2016 t/m 2019 niet aangesproken moet worden, in overleg met de binnenstadondernemers, te gebruiken voor extra investeringen in de bereikbaarheid van de binnenstad.

Invoering van vennootschapsbelasting voor de parkeergarages.

Aangenomen amendement tijdens raadsbehandeling MJPB 2017-2020 dd 07-11-2016:
Wanneer het betaald avondparkeren de komende jaren 2017-2020 meer opbrengt, wordt dit (na aftrek van €200.000  - afspraak uit het coalitieakkoord - en vooralsnog met een maximum van € 200.000 per jaar, waarbij de dan nog resterende meeropbrengst naar het Bereikbaarheidsfonds gaat) aangewend voor het goedkoper maken van de tarieven in daluren en worden de mogelijkheden hiervoor verkend met de binnenstads-ondernemers. De raad vòòr 1 april 2017 te rapporteren over het resultaat en de aanwending daarvan en al dan niet het gestelde maximum aan te passen (amendement "Rechte rug (1); verlagen parkeertarieven"(16A40g)).

Prestaties en of effectindicatoren

 • Nieuwe visie op de bereikbaarheid van en parkeren in de binnenstad (2017);
 • Uitbreiden digitale mogelijkheden bij parkeren:
  digitaal parkeren, digitale handhaving en digitalisering van parkeerproducten zoals vergunningen en ontheffingen;
 • Onderzoeksresultaat uitbreiding betaald parkeren/oplossingen voor parkeerproblematiek in de wijken;
 • Verbetering uitstraling parkeergarages:
  schilderwerk parkeergarages Musis en Rozet, veiligheid (dekvloeren Centraal) en toegankelijkheid parkeergarages (o.a. verbetering bewegwijzering parkeergarage Centraal).

Monitoring