Veiligheid

Leven in een veilige omgeving is voor iedereen belangrijk. Gemeentelijk veiligheidsbeleid is een belangrijke schakel in de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Arnhem.De gemeente heeft een regierol op het terrein van de brede veiligheid: veilig ondernemen, veiligheid in de wijk, veilig uitgaan, veiligheid op straat en veilig in huis. In nauwe samenwerking met de diverse partners in veiligheid werkt de gemeente aan integrale veiligheid en aan een positiever veiligheidsbeleving van haar inwoners en bezoekers van de stad.

Stad
 • De basisveiligheid moet op orde zijn in uitgaansgebieden, in de winkelgebieden, in de wijken en achter de voordeur. Dat vraagt om een blijvende investering in het versterken van het netwerk van veiligheid- en zorgpartijen in de veiligheidsketen. Ook in 2017 vraagt dit continue aandacht;
 • Brandveiligheid (voorkomen, beperken en bestrijden van brand): de brandbestrijding en crisisbeheersing worden in regionaal verband (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden - VGGM) uitgevoerd. Met geplande oefeningen, evaluatie van incidenten en 'lessons learned' zal hier blijvend naar verbeteringen worden gestreefd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het vergroten van het bewustzijn van de brandveiligheid in Arnhem;
 • Bestrijding radicalisering vraagt een gerichte, intensieve aanpak, waarvoor het rijk extra financiële middelen ter beschikking stelt;
 • Bestrijding mensenhandel en maatschappij ondermijnende activiteiten: hieraan wordt binnen het financiële kader een extra impuls in 2017 gegeven;
 • Aanpassing/herijking van het Arnhemse prostitutiebeleid als gevolg van de (voorziene) komst van de Wet regulering prostitutie (Wrp) in 2017;
 • Vanuit veiligheid meer aandacht voor lokale plekken van overlast en verloedering, die worden veroorzaakt door individuen of groepen. Hier speelt samenwerking met partners in de wijken en de zorgpartijen een belangrijke rol.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden in de taakvelden:

 • 1.1   Crisisbeheersing en brandweer;
 • 1.2    Openbare orde en veiligheid.

Impact veranderopgave

 • Programma Stad op de Kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

Veiligheid in de binnenstad ondersteunt deze veranderopgave;

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

In diverse wijken is in de wijkdoelen buurtpreventie aangegeven.

Doelen vanuit de veranderopgave

Veranderopgave Wijksturing in uitvoering:

 • Wijkopgaven in beeld, vertaald naar uitvoering.

Veranderopgave Centrumstad aan de rivier:

 • Transformatie van de binnenstad.

Doelen vanuit de reguliere opgaven

 • Basisveiligheid op orde.

Prestatiedoelen

 • Bestrijden radicalisering;
 • Bestrijden mensenhandel;
 • Bestrijden maatschappij ondermijnende activiteiten.

Monitoring

 • Veiligheidsmonitor;
 • Jaarstukken Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Verbonden partijen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

In deze regeling participeren (inclusief Arnhem) 16 gemeenten. Het betreft hier een wettelijk aangewezen organisatie met taken op het terrein van de brandweer (hulpverlening), volksgezondheid en rampenbestrijding. Veiligheid en gezondheid zijn in de regio de kerntaken.

Veluws Brandweer Comité

Rechtsvorm

Stichting

Risicoprofiel

Laag

Doel

Het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe het verrichten van alle werkzaamheden die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Overige partijen

 • Veiligheid- en zorgpartijen in de veiligheidsketen.

Belangrijke raadsonderwerpen

Aanpassing Arnhemse prostitutiebeleid als gevolg van de (voorziene) Wet regulering prostitutie (Wrp) in 2017.

Actuele beleidskaders

Regulier programma 1. Veiligheid

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

Geamendeerde

t/m Raad (18-7-'16)

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

13.620

14.939

15.465

13.508

13.347

13.474

13.424

Baten totaal

1.375

1.805

1.646

1.483

1.484

1.484

1.484

Totaal saldo van baten en lasten

-12.245

-13.134

-13.819

-12.025

-11.863

-11.990

-11.941

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

50

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

50

121

121

0

0

Mutaties reserves

-50

0

50

121

121

0

0

Resultaat

-12.295

-13.134

-13.769

-11.904

-11.742

-11.990

-11.941

Toelichting mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Correctie kapitaallasten bestaande activa

35

- Actualisatie kapitaallasten MIP 2016-2020

9

- Actualisatie kapitaallasten MIP 2016-2020, Aanpak Korenmarkt (2019)

0

- Invulling nog te realiseren bezuinigingstaakstelling op VGGM, Brandweer-GGD-Kazerne-JGZ (zie ook R4, R6 en R7)

50

Bestaand beleid

- Incidenteel 2016: Versterking veiligheidsketen lokale integrale aanpak Jihadisme (Rb 30-05-2016)

-400

- Incidenteel 2016: Verbeteringen in het horeca concentratiegebied op de Korenmarkt (Rb 14-12-2015)

-50

- Diversen

-25

Wijken

- Uitname middelen naar de wijken

-1.576

Totaal mutaties lasten

-1.957

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

MJPB 2017-2020 bezuinigingsvoorstel Intensivering uitschrijven Bestuurlijke boetes (zie ook R9)

52

Bestaand beleid

- Huur brandweerkazerne

-24

Wijken

- Uitname middelen naar de wijken

-191

Totaal mutaties baten

-163

Totaal mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

1.794

Mutaties reserves 2017

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

-

Totaal mutaties toevoegingen

0

Onttrekkingen

- AR, MJPB 2017-20 Invulling nog te realiseren bezuinigingstaakstelling op VGGM, Brandweer-GGD-Kazerne-JGZ, onttrekking aan de AR van extra toegevoegde middelen door bezuinigingsmaatregelen die al in 2016 kunnen worden geffectueerd

121

Totaal mutaties onttrekkingen

121

Totaal mutaties reserves

121

Wijkverdeling (lasten)

90€ 197Noordwest€ 197Malburgen€ 197De Laar/Elden€ 197Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd€ 197Schuytgraaf/Elderveld€ 197Presikhaaf€ 197Noordoost€ 197Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Lasten per taakveld

Veiligheid

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Crisisbeheersing en Brandweer

11.767

11.607

11.591

11.574

Openbare orde en Veiligheid

1.742

1.740

1.883

1.850

Wonen en bouwen

0

0

0

0

Totaal

13.509

13.347

13.474

13.424