Openbare orde en veiligheid

Veiligheid
 • De basisveiligheid moet op orde zijn in uitgaansgebieden (horeca en evenementen), in de winkelgebieden (winkelroven, straatroven; agressief verkeersgedrag), in de wijken (buurtveiligheid; woninginbraken), achter de voordeur (woonoverlast, jeugdoverlast ; huiselijk geweld). Dat vraagt om een blijvende investering in het versterken van het netwerk van veiligheid- en zorgpartijen in de veiligheidsketen (samenwerking en afstemming). Ook in 2017 vraagt dit continue aandacht;
 • Bestrijding radicalisering vraagt een gerichte, intensieve aanpak, waarvoor het rijk extra financiële middelen (€400.000) ter beschikking heeft gesteld;
 • Bestrijding mensenhandel en maatschappij ondermijnende activiteiten; hieraan wordt binnen het financiële kader een extra impuls in 2017 gegeven;
 • Aanpassing/herijking van het Arnhemse prostitutiebeleid als gevolg van de (voorziene) komst van de Wet regulering prostitutie (Wrp) in 2017;
 • Vanuit veiligheid meer aandacht voor lokale plekken van overlast en verloedering. Overlast en verloedering die wordt veroorzaakt door individuen (bijv. verwarde personen) of groepen. Hier speelt samenwerking met partners in de wijken en de zorgpartijen een belangrijke rol.

Samenhang

Programma Stad op de Kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

 • Veiligheidsbeleid draagt bij aan deze opgave;

Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in beeld:

 • aanpak lokale plekken van overlast en verloedering in de wijken in samenwerking met de wijkteams Leefomgeving;
 • wijkdoelen inzake buurtpreventie oppakken.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerp:

 • Aanpassing Arnhemse prostitutiebeleid als gevolg van de (voorziene) komt van de Wet regulering prostitutie (Wrp) in 2017.

Actuele kaders:

Verbonden partij

 • Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Zie ook de paragraaf Verbonden partijen.
 • Veiligheid vraagt kennis en (specifieke) expertise:
  • openbare orde is voor iedere gemeente een lokaal thema;
  • veel veiligheidsthema's zijn regionaal of breder;
  • de meeste veiligheidspartners werken gemeentegrens overschrijdend in regio's;

Deze drie ontwikkelingen maken dat er meer beroep wordt gedaan op samenwerking en op de kwaliteit en capaciteit van de regiogemeente Arnhem;

 • Openbare orde en veiligheid wordt door de partners in de lokale driehoek bewaakt;
 • Met interne (vergunning en handhaving, waaronder evenementen) en externe partijen (Regionaal Informatie en Expertise Centrum, ministerie van Veiligheid en Justitie, veiligheidsdiensten, horeca, Vitesse) en in samenwerkingsverbanden (KVO's (keurmerk veilig ondernemen), Veiligheidshuis, landelijke werkgroep (prostitutie, wietteelt), casusoverleg mensenhandel etc) wordt informatie gedeeld, afspraken gemaakt en acties uitgezet.Het gaat daarbij om incidentele gebeurtenissen (bijvoorbeeld zedenzaken, demonstraties etc) en structurele thema's (bijvoorbeeld prostitutie, mensenhandel en radicalisering);
 • Korenmarkt: het Korenmarktkwartier kent een veiligheidsproblematiek en monofunctionele invulling. Door onder andere het vrijkomen van de Korenbeurs in 2018 ontstaan kansen voor vitalisering van het gebied. Hierin moeten overheid- en ondernemersinvesteringen elkaar versterken. Vooruitlopend op de inhoudelijke visie voor dit gebied is er alvast vanaf de jaarschijf 2019 een structureel kapitaallastenbudget van € 150.000 opgenomen voor de aanpak van de Korenmarkt. Hiermee kunnen vanaf 2018 investeringen worden gedaan, onder de voorwaarde van ten minste een gelijke investering of inspanning door derden. De bijhorende inhoudelijke visie wordt voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Resultaat intensieve aanpak radicalisering 2017;
 • Resultaat intensieve aanpak mensenhandel 2017;
 • Resultaat intensieve aanpak maatschappij-ondermijnende activiteiten 2017;
 • Resultaat aanpak tegengaan verloedering en overlast in de wijk 2017;
 • Uitwerking wijkdoelen inzake buurtpreventie.

Monitoring

 • Jaarstukken Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM);
 • Reguliere politiecijfers.