Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheid
 • Afgelopen jaren is de brandweerorganisatie hervormd. Dit viel deels samen met de vernieuwing van de regionale crisisstructuren. Voor de komende jaren ligt er, gezien de recente ontwikkelingen van de afgelopen jaren, geen bijzondere ambitie;
 • In 2015 zijn binnen de regio diverse planvormen (regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, regionaal crisisplan) op elkaar afgestemd, geactualiseerd en vastgesteld. Door het gelijktijdig vaststellen van deze documenten is een basis gelegd om voor de periode 2016-2019 de verschillende planvormen ook samen uit te voeren. Niet onbelangrijk is hierin ook de cyclus van opleiden, trainen en oefenen. Ook het adagium 'voorkomen is beter dan genezen' is in deze planvorming een meer centrale rol toegedicht. In 2018 zullen de voorbereidingen weer starten om de planvorming te actualiseren.

Samenhang

 • Regulier programma R3 Economie (publieksevenementen; horecabeleid);
 • Regulier programma R4 Cultuur, recreatie en sport (culturele en sportevenementen);
 • paragraaf Verbonden partijen (Veiligheidsregio).

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Verbonden partij:

 • Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Zie ook de paragraaf Verbonden partijen.
 • De ontwikkelingen hebben zoals vermeld met name in de afgelopen jaren gespeeld. Bijzondere aandacht verdient de gezamenlijke actualisering van diverse planvormen (waaronder in 2016 enkele rampbestrijdingsplannen). Voor de komende jaren zijn geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten tenzij de actualiteit hiertoe noopt;
 • Op basis van de groei van het aantal inwoners van Arnhem wordt de inwonersbijdrage aan de VGGM vanuit de algemene middelen met € 60.000 geïndexeerd;
 • Op de begroting van VGGM is in overeenstemming met de deelnemende gemeenten vanaf 2017 prijs- en loonindexatie toegepast. Dit betekent voor Arnhem een structureel knelpunt van € 384.000 op het brandweerdeel en € 70.000 op het gezondheidsdeel. In totaal € 454.000. Het deel dat Arnhem reserveert voor compensatie aan de gemeenschappelijke regeling VGGM (€ 145.000) kan in mindering worden gebracht op het knelpunt. Voorgesteld wordt het resterende deel ad € 309.000 ten laste van de algemene middelen te brengen;
 • Taakstelling VGGM: Tijdens de behandeling van de Zomernota d.d. 13 juli 2015 is voorgesteld om vanaf 2017 structureel € 750.000 te bezuinigen op de VGGM. Het besluit om vanaf 2017 € 750.000 op VGGM te bezuinigen is bij de vaststelling van de MJPB 2016-2019 bekrachtigd. In de begroting van VGGM voor 2017 is deze bezuinigingsmaatregel nog niet helemaal ingevuld. In samenspraak met de VGGM is naar oplossingen gezocht om de taakstelling in te vullen;
 • Voorgesteld wordt te bezuinigen op de brandweer, organisatiekosten, de GGD en op het maatwerkpakket door het verlagen van het budget huisvesting kazerne, te besparen op de directe en indirecte kosten JGZ, het aantal consultatiebureaus te beperken en de Flexibilisering contractmoment JGZ. Er resteert nog een in te vullen deel van € 314.000 in 2017, dat voor een deel ad €121.000 vanuit het voordelige resultaat in 2016 kan worden gedekt en voor het overige ad € 193.000 nog gevonden moet worden. Voorgesteld wordt om VGGM tijd te geven om hieraan invulling te geven, door in 2017 het tekort ten laste van de algemene middelen te brengen.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Uitvoering beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2019.

Monitoring

 • Jaarstukken Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)