Klingelbeek

  • Klingelbeek is een kleine wijk met ongeveer 1.300 inwoners. Onderdeel van de wijk is Het Dorp, Mariëndaal, een ‘woondorp’ voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. De wijk is aan het vergrijzen, er wonen relatief veel ouderen. De 18- t/m 34-jarigen zijn ondervertegenwoordigd;
  • De helft van de woningvoorraad in de wijk bestaat uit eengezins- en koopwoningen;
  • De bewoners zijn meer dan gemiddeld tevreden over woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. Over voorzieningen in de eigen buurt is men iets minder tevreden;
  • Het gemiddelde huishoudensinkomen is beduidend hoger dan gemiddeld, er zijn geen of nauwelijks minimakinderen, gezinnen in de bijstand en kinderen met een onderwijsachterstand. Wat opvalt, is het relatief hoge percentage inwoners met een sociale uitkering, waarvan een groot aandeel Wajongers. Verder blijkt het percentage voortijdig schoolverlaters in de wijk hoger dan gemiddeld in Arnhem.
Noordwest

Wijkdoelen

Wijkdoelen Klingelbeek

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Glasvezel in de wijk

Onderzoek aanleg glasvezelkabel, ook in de polder

Sociale cohesie door wijkontmoetingspunt

- Versterken sociale cohesie bestaande en nieuwe bewoners
- Bouwen wijkontmoetingspunt Hoogtede/Klingelbeek

Wonen in leefbare wijken

Behoud groen, landelijke en waterrijk karakter

- Behoud waterrijke, landelijke uitstraling Rosandepolder
- Wild bloemenmengsel toegangsweg Rosandepolder
- Behoud groenstructuur in de wijk

Sociale en verkeersveiligheid verbeteren

- Utrechtseweg: verbeteren oversteken fietsers en voetgangers
- Toegangsweg Rosandepolder deels verharden
- Doortrekken pad Hoogstedehof naar Klingelbeekseweg
- Snelheidsbeperkende maatregelen aanleggen
- Kruispunt Hoogstedelaan veiliger maken
- Groot onderhoud Klingelbeekseweg
- Sociale controle rondom Rosandepolder

Voorkomen wateroverlast

Maatregelen openbare ruimte bij hevige regenval

Overlast hondenpoep bestrijden

Poepzakjes met afvalbakken bij speeltuin en moestuinen