Klarendal

  • In Klarendal wonen relatief veel 18- t/m 34-jarigen, iets minder jeugdigen en weinig ouderen. In deze wijk zien we naar verhouding veel alleenstaanden. De wijk kent een omvangrijke Turkse gemeenschap;
  • De woningvoorraad is een mengeling van tussenwoningen, boven- en benedenwoningen en appartementen. Het aandeel corporatiebezit neemt geleidelijk aan af ten gunste van koop;
  • Bewoners zijn tevreden over de ontwikkeling van hun buurt, de woonomgeving, leefbaarheid en voorzieningen;
  • Afgezet tegen het Arnhemse gemiddelde, is Klarendal sociaal-economisch kwetsbaar. Er zijn relatief veel inwoners met lagere inkomens, minimakinderen en gezinnen in de bijstand. Wat verder opvalt, is het lage percentage vrijwilligers enerzijds en hoge percentage inwoners dat zich inzet voor de buurt anderzijds.
Noordwest

Wijkdoelen

Wijkdoelen Klarendal

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

Werkgelegenheid in de wijk bevorderen

- Leerwerkplaatsen voor jongeren en werkzoekenden
- Tegenprestatie uitkeringsgerechtigden: onderhoud openbare ruimte

Diversiteit, langere openingstijden Modekwartier

Meer diversiteit, langere openingstijden en promotie van alle winkels

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Activiteiten voor en door wijkbewoners

Alternatieve wijkmarkt

Contact en ontmoeting in de wijk

- Goed contact tussen ondernemers en bewoners
- Ontmoetingsplek in de wijk "praathuis'

Wonen in leefbare wijken

Kwaliteit van wonen voor lage inkomens

Voldoende huurwoningen voor lage inkomens

Verbeteren verkeer en parkeren

- Vervanging verkeersdrempels Hoflaan/Rosendaalseweg
- Projectmatige aanpak parkeren in de wijk
- Handhaving skating en fietsers winkelcentrum

Onderhoud openbare ruimte verbeteren

- Wijk groener maken met bijv groene gevels
- Meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving

Afvalkosten verlagen

- Gratis ophalen grofvuil
- Ondergrondse containers zonder pasje

Speelplekken verbeteren

Meer speelgelegenheden op wijkplein

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Bewoners kunnen meedoen met burenhulp

- Schooluitvallers beter in beeld
- Minder validen mee laten doen aan activiteiten in de wijk
- Betere voorlichting maaltijdservice voor ouderen
- Organiseren van burenhulp voor ouderen en bewoners met een beperking