Heijenoord en Lombok

  • Het bevolkingsprofiel van Heijenoord/Lombok lijkt sterk op dat van de stad Arnhem, hoewel er iets minder ouderen wonen dan gemiddeld. In de buurt Brouwerijweg e.o. wonen veel jonge kamerbewoners. In Heijenoord is het aandeel gezinnen met kinderen relatief hoog;
  • De woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit koopwoningen, vooral in Heijenoord (eengezinswoningen). De wijk heeft relatief weinig corporatiewoningen, deze staan vooral in Lombok (veelal meergezinswoningen);
  • De bewoners zijn meer dan gemiddeld tevreden over de woonomgeving, leefbaarheid en voorzieningen in de eigen buurt. Bewoners voelen zich veilig in hun eigen buurt;
  • Economisch, maatschappelijk en sociaal vergaat het de bevolking van deze wijk iets beter dan gemiddeld. Opvallend is het lage aandeel minimakinderen, gezinnen in de bijstand en kinderen met een onderwijsachterstand. Een hoog percentage inwoners geeft aan dat zij bij buurtgenoten terecht kunnen voor hulp. Ook het aandeel van de bevolking dat zich inzet voor verbetering van de buurt is naar verhouding groot.
Noordwest

Wijkdoelen

Wijkdoelen Heijenoord en Lombok

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

Bevorderen ondernemersklimaat en samenwerking met de wijk

Lokale wijkeconomie en samenwerking met de wijk bevorderen

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Verbeteren onderlinge communicatie in de wijk

Betere verbinding wijkinitiatieven/organisaties

Ontmoetingsplekken voor verschillende leeftijden

- Aanleg van speelplek Alexanderstraat
- Buurtcafé Heijenoord

Creativiteit voor kwetsbare en niet-kwetsbare burgers

- Buurtonderzoek voor gezamenlijke creativiteit bewoners en kunstenaars
- Kunst in de wijk met Social Sofa

Groene projecten in de wijk i.s.m. zorginstellingen

Met Hoeve Klein Mariëndaal wijkprojecten ontwikkelen

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

- Doorontwikkelen Nassauplein
- Fietsproblematiek Noordelijke Paralelweg
- 30 km zone
- Parkeerproblematiek

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Samenwerking zorginstellingen en wijk

Werken aan een zorgzame samenleving met o.a. Het Dorp