Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Arnhem wil een faciliterende netwerkgemeente zijn die openstaat voor maatschappelijke initiatieven in het  publieke domein zowel vanuit de stad als vanuit de wijken. De raad en het college zijn gericht op een transparant, democratisch bestuur met de focus op de nieuwe koers voor meer wijksturing.  Daarnaast werkt Arnhem samen in bestuurlijke organen in regionaal, landelijk en Europees verband. Arnhemmers kunnen rekenen op  een laagdrempelige en betrouwbare publieke dienstverlening die steeds meer gericht is op digitale dienstverlening. Bij klantcontacten ligt de focus op een klantvriendelijke benadering.

Stad

Raad

 • Arnhem speelt in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, een netwerkgemeente die openstaat voor maatschappelijke initiatieven in het  publieke domein zowel vanuit de stad als vanuit de wijken. Met de komst van wijksturing en de daarbij behorende wijkprogramma's ontstaat een andere verhouding tussen raad, wijken en inwoners die vraagt om een nieuw besturend stelsel. Dit zal via een lerend proces worden vormgegeven;
 • Arnhem streeft waar nodig en nuttig naar intensieve samenwerking in de regio en netwerken van steden;
 • Arnhem draagt bij aan versterking van de economische vitaliteit binnen het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen;
 • Arnhem optimaliseert de digitale dienstverlening aan zijn inwoners, waarbij de publieke dienstverlening aan inwoners zonder digitale vaardigheden blijft gewaarborgd.

Rekenkamer

 • Een nieuwe Rekenkamer die uitvoering geeft aan de nieuwe rekenkamerfunctie, is in juli 2016 geïnstalleerd en zal in 2016 aan de raad voorstellen doen voor het onderzoeksprogramma 2017.

Regionale en andere bovenlokale lichamen

 • Arnhem blijft na de ontmanteling van de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich inzetten op regionale samenwerking door deelname aan een gemeenschappelijk orgaan om het regionale beleid aangaande economie, wonen en verkeer vorm te kunnen geven.

Meer inhoudelijke informatie is te vinden bij het taakveld 0.1 Bestuur.

Publieke dienstverlening

 • Verdergaande digitalisering alsmede het slimmer inrichten van de organisatie en de processen voor een toenemend gebruik van digitale dienstverlening als kanaal om toegang te krijgen tot de gemeentelijke diensten en producten. Hierbij wordt in 2017 deelgenomen aan pilots met het rijk inzake digitale aanvraag rijbewijs en de invoering van eID;
 • Voor inwoners zonder digitale vaardigheden worden andere vormen van publieke dienstverlening georganiseerd. Hierbij ligt een relatie met de wijkteams Leefomgeving;
 • Blijvend investeren in de kwaliteit van dienstverlening door het aanbieden van een gastvrije omgeving en deskundige medewerkers;
 • De bij het Klantcontactcentrum (KCC) en de Klantenservice & internet (KS&I) opgedane kennis en kunde in te zetten voor andere onderdelen van de gemeente met klantcontacten (relatie met veranderopgave Wijksturing in uitvoering).

Meer inhoudelijke informatie is te vinden bij de taakvelden:

 • 0.2 Burgerzaken;
 • 0.4 Overhead (onderdeel publieke dienstverlening).

Impact veranderopgave

 • Programma Stad op de Kaart met de daarin opgenomen veranderopgaven;
 • Programma Van Wijken Weten met de daarin opgenomen veranderopgaven.

In de bij dit programma behorende taakvelden die met deze veranderopgaven te maken krijgen,  wordt hierop nader ingegaan.

Doelen vanuit de veranderopgave

Niet van toepassing.

Doelen vanuit de reguliere opgaven

Niet van toepassing.

Prestatiedoelen

Bestuur

 • Toegankelijk bestuur;
 • Bestuurlijk stelsel afstemmen op nieuwe koers Van Wijken Weten, waaronder wijksturing;
 • Doelen Coalitieakkoord 2014-2018 'Met de Stad' inclusief het addendum (november 2015) realiseren.

Publieke dienstverlening
Digitalisering publieke dienstverlening.

Monitoring

Regionale en andere bovenlokale lichamen
De monitoring van verbonden partijen (regionale organen) gebeurt als volgt:

 • financieel: via de beleidscyclus van deze organen;
 • inhoudelijk: via ambtelijke en bestuurlijke deelname in de organen.

Verbonden partijen

Economic Board regio Arnhem-Nijmegen

Rechtsvorm

Stichting

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Economic Board houdt zich bezig met het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Het doel van de samenwerking is om de regio Arnhem Nijmegen economisch sterk te houden en te krijgen.

Euregio RijnWaal

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

GO Arnhem Nijmegen City Region

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 heeft de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Stadsregio Arnhem Nijmegen (in liquidatie)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Stadsregio Arnhem Nijmegen was een zogenaamde Wgr-plusregio die in 2015 van rechtswege kwam te vervallen. De Stadsregio hadden bij wet vastgestelde taken en bevoegdheden. Naast dit wettelijke takenpakket speelde de Stadsregio in op verzoeken van de deelnemende regiogemeenten naar aanleiding van lokale ontwikkelingen. De doelstelling van de Stadsregio betrof een adequate aanpak van de grootstedelijke problematiek en bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Het veilig stellen en versterken van de grote diversiteit aan landschappelijke waarden en hoogwaardige leefomgeving binnen de regio maakten daar deel van uit. Dit werd nagestreefd door middel van samenwerking o.a. op het gebied van wonen en woonconcessies, de economische agenda, bereikbaarheid en (hoogwaardig) openbaar vervoer alsmede de lobby naar Provincie, Rijk en Europa. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de deelnemende gemeenten hebben in 2015 besloten tot opheffing. De meeste taken en activiteiten van de Stadsregio zijn overgeheveld naar de provincie, het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region en de (individuele) gemeenten. De Stadsregio is vanaf medio 2015 'in liquidatie' en handelt alleen nog enkele lopende dossiers af.

Overige partijen

Niet van toepassing.

Regulier programma 0. Algemeen bestuur

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

en publieke dienstverlening

2015

Geamendeerde

t/m Raad (18-7-'16)

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

10.931

9.689

11.101

10.969

10.948

10.946

10.925

Baten totaal

3.204

2.457

3.604

3.589

3.589

3.589

3.589

Totaal saldo van baten en lasten

-7.727

-7.232

-7.497

-7.380

-7.359

-7.357

-7.336

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

40

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

13

0

125

0

0

0

0

Mutaties reserves

-27

0

125

0

0

0

0

Resultaat

-7.754

-7.232

-7.372

-7.380

-7.359

-7.357

-7.336

Toelichting mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

MJPB 2017-2020, Afspraak coalitieakkoord aanvullen budget Rekenkamer

85

Bestaand beleid

- Taakstelling Klant Contact Centrum

-276

- Aframing wachtgeld college

-151

- Taakstelling Rekenkamer

-85

- Taakstelling Klantenservice en Internet

-73

- Advieskosten tbv regionaal coördinator gemeenten en zorgverzekeraars

-40

- Verlaging inhuur Klantenservice en Internet

-39

- Extra rijksmiddelen voor de BPR-straat

482

- Diversen

-35

Wijken

- Vanuit dit reguliere programma gaan er geen middelen naar de wijken

0

Totaal mutaties lasten

-132

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

-

Bestaand beleid

- Diversen

-15

Wijken

- Vanuit dit reguliere programma gaan er geen middelen naar de wijken

Totaal afwijkingen baten

-15

Totaal mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

117

Mutaties reserves 2017

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

-

Totaal mutaties toevoegingen

0

Onttrekkingen

-

Totaal mutaties onttrekkingen

0

Totaal mutaties reserves

0

Lasten per taakveld

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Bestuur

6.013

6.012

6.012

6.011

Burgerzaken

3.887

3.881

3.879

3.860

Openbare orde en Veiligheid

13

13

13

13

Overhead

1.057

1.043

1.042

1.041

Overige baten en lasten

0

0

0

0

Totaal

10.969

10.948

10.946

10.925