Burgerzaken

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Verkiezingen
De focus ligt op:

 • een goede uitvoering van de op 15 maart 2017 te houden verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarvoor de voorbereidingen in het najaar van 2016 zullen starten;
 • de voorbereiding op 21 maart 2018 te houden gemeenteraadsverkiezingen;
 • evenals bij vorige verkiezingen blijvende aandacht voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus.

Publieke dienstverlening

 • Verdergaande digitalisering alsmede het slimmer inrichten van de organisatie en de processen voor een hoger gebruik van digitale dienstverlening als kanaal om toegang te krijgen tot de gemeentelijke diensten en producten;
 • Toegankelijkheid van diensten en producten voor alle inwoners waarborgen. Voor hen die minder digivaardig zijn, zijn er alternatieve kanalen beschikbaar dan wel via ondersteuning met partners in de stad. Hierbij ligt een relatie met de wijkteams Leefomgeving.

Samenhang

Publieke dienstverlening

 • Bezuinigingsopgave 2014:

vanaf 2017 is de volledige in 2014 opgelegde taakstelling van € 700.000 gerealiseerd.

 • Programma Van Wijken Weten:
  • veranderopgave Wijksturing in uitvoering;
  • veranderopgave Sm@rt.Arnhem (digisturing).

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

 • Verkiezingen

Landelijke en lokale richtlijnen voor het houden van verkiezingen.

 • Publieke dienstverlening

Lokale richtlijnen voor publieke dienstverlening.

Niet van toepassing.

Publieke dienstverlening

 • Hoewel de taakstelling van € 700.000 succesvol is uitgevoerd, het bedrag is gerealiseerd en de dienstverlening is verbeterd, blijft ook in 2017 gekeken worden waar en hoe nog meer resultaat kan worden gehaald;
 • Met het invoeren van het nieuwe stelsel van digitale identificatie (de eID) kunnen er steeds meer producten digitaal worden aangevraagd en worden verstrekt.

In de loop van 2017 zullen de landelijke  experimenten met het invoeren van een nieuwe vorm van digitaal identificeren worden uitgebreid. De invoering van een eID, als vervanging van de DigiD, zal naar verwachting nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich meebrengen;

 • Vanaf 2019 wordt Arnhem geconfronteerd met de zogenaamde "paspoortendip". In 2014 is de geldigheid van een paspoort of identiteitsbewijs verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor zal het aantal aanvragen voor vernieuwing van deze documenten in de periode 2019 tot 2024 teruglopen van 40.000 aanvragen per jaar tot circa 6.500 aanvragen;
 • De gemeenten krijgen een steeds belangrijkere rol in het voorkomen van adres- en identiteitsfraude. Dit kost de samenleving jaarlijks vele tientallen miljoenen euro's. De mogelijkheden voor de basisregistratie personen worden hiervoor onderzocht. Daarnaast vraagt deze signalering extra alertheid en opleiding van de medewerkers. Gekeken wordt in hoeverre de bestaande financiële kaders hieraan kunnen bijdragen;  
 • In 2017 wordt de succesvolle samenwerking met het COA en de IND gecontinueerd om in de regio gearriveerde asielzoekers versneld (8 dagen in plaats van enkele maanden) in te schrijven. De kosten daarvoor, ook voor andere gemeenten, worden vanaf 2017 gecompenseerd, door een hogere bijdrage uit het gemeentefonds.

Prestaties en of effectindicatoren

Publieke dienstverlening

 • Toename gebruik van digitale dienstverlening;
 • Alternatieve kanalen voor minder digivaardigen;
 • Resultaat pilot digitale aanvraag van rijbewijzen;
 • Resultaat pilot invoering eID;
 • Resultaat onderzoek tegen adres- en identiteitsfraude.

Monitoring

Niet van toepassing.