Bestuur

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Raad

 • Op basis van leiderschap, kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging brengt de raad als hoogste orgaan samenhang tussen alle programma's en opgaven die het gemeentebestuur uitvoert alsmede de samenhang tussen beleids- en financiële keuzen;
 • Eén van de belangrijkste opgaven van de Arnhemse gemeenteraad  is hoe de kaderstellende, toezichthoudende en volksvertegenwoordigende rol van de raad zich gaat verhouden tot een faciliterende netwerkgemeente die openstaat voor maatschappelijke initiatieven in het  publieke domein. Met het programma "Van Wijken Weten'  heeft de raad een ferme stap gezet op weg naar een andere verhouding tussen raad, wijken en inwoners. Een passend antwoord hierop geven en meebewegen met deze ontwikkeling is een voorname ambitie van de gemeenteraad;
 • De focus blijft onverminderd gericht op het voeren van een transparant, democratisch bestuur,  vruchtbare samenwerking met het college en met regionale bestuurlijke organen.

Griffie
De Griffie ondersteunt de gemeenteraad, zodat hij zijn kaderstellende, controlerende en volks-vertegenwoordigende taken en verantwoordelijkheden goed kan uitvoeren. De Griffie faciliteert de gemeenteraad met het organiseren van raadsvergaderingen (Politieke Maandag|), het adviseren over bestuurlijke processen rondom het functioneren van de gemeenteraad en het verzorgen van informatievoorziening naar de burger. De focus is gericht:

 • op het voortdurend verbeteren van de kerntaken van de griffie, zoals het adviseren van de gemeenteraad en het organiseren van de Politieke Maandag;
 • om de raad zo goed als mogelijk te faciliteren in de zoektocht naar zijn rol in het veranderende beeld van de lokale democratie. Zij reikt de raad hulpmiddelen aan, waarmee hij ontwikkelingen tot zich kan nemen, zich er toe kan verhouden, standpunten kan vormen en dit tot uitdrukking kan brengen in acties.

Rekenkamer

 • Ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak op basis van de nieuwe rekenkamerfunctie;
 • Werkt het door de raad vastgestelde onderzoeksprogramma uit om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te toetsen.

College van burgemeester en wethouders

 • Realisatie van de doelen uit het Coalitieakkoord 2014-2018 'Met de Stad' en het addendum op het coalitieakkoord (november 2015);
 • Doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van wettelijke taken;
 • Gefaseerde uitwerking van de in de Perspectiefnota 2017-2020 opgenomen programma's Stad op de Kaart en Van Wijken Weten met de daarin opgenomen veranderopgaven.

Deelname aan bovenlokale en regionale organen

 • Arnhem werkt nauw samen in de regio met regiogemeenten;
 • Arnhem werkt in netwerken van steden intensief samen waar nodig en nuttig, bijvoorbeeld op het gebied van beleidsafstemming, subsidies en verordeningen, lobby richting het Rijk en kennisdeling;
 • Arnhem neemt deel aan formele (GO Arnhem Nijmegen City Region, Platform 31, Euregio Rijn-Waal) en informele (zoals de G32) organen;
 • Versterken van de relatie met Duitsland. Binnen de Euregio Rijn-Waal is Arnhem een belangrijke initiatiefnemer voor een reguliere samenwerking met de 100.000+ gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Ede, Duisburg, Düsseldorf, Moers);
 • Positionering van Arnhem in de landelijke netwerken G32 en VNG op peil houden. Door deelname in verschillende werkgroepen en commissies dragen Arnhemse bestuurders bij aan kennisontwikkeling en diverse lobbytrajecten, onder andere met betrekking tot gemeentefinanciën en specifieke dossiers in het sociaal domein.

Samenhang

Raad

 • De Arnhemse hoofddoelen, gebaseerd op de Publieke Waarden/Toetstenen uit de Perspectiefnota 2017-2020 als toetsingskader voor de raad;
 • Perspectiefnota 2017-2020 met de daarin opgenomen programma's Stad op de Kaart en Van Wijken Weten met de diverse veranderopgaven.

College van burgemeester en wethouders

 • Perspectiefnota 2017-2020 met de daarin opgenomen programma's Stad op de Kaart en Van Wijken Weten met de diverse veranderopgaven.

Deelname aan bovenlokale en regionale organen
Regionale/bovenlokale samenwerking in de vorm van lobby, kennisdeling, beleidsafstemming e.d. vindt haast in elke opgave en programma plaats, in zowel formele als informele verbanden.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

Raad

Rekenkamer

College van burgemeester en wethouders

 • Coalitieakkoord 2014-2018 'Met de stad';
 • Addendum op het Coalitieakkoord (november 2015).

Deelname aan bovenlokale en regionale organen

 

Verbonden partijen:

 • Stadsregio Arnhem-Nijmegen in liquidatie:

Taken: afronding van subsidiebeschikkingen op de gebieden wonen, werken, vervoer, toerisme en recreatie in 2017.

 • Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region:

Taken: beleidsafstemming, ruimtelijke programmering werklocaties, lobby;

 • Euregio Rijn-Waal:

Taken: beleidsafstemming, kennisdeling;

Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

Raad
Inwoners willen dingen zelf doen, zij laten niet alles meer over aan de gemeenteraad. Met het programma "Van Wijken Weten" ontvouwt zich een interne ontwikkeling van de werkwijze binnen de ambtelijke organisatie. Wijkteams fysieke leefomgeving zullen zich als vooruitgeschoven posten manifesteren in de Arnhemse gemeenschap en zullen de bewoners van wijken meer dan ooit faciliteren in hun initiatieven. Dit vraagt om het schenken van vertrouwen. Deze interne ontwikkeling gaat gelijk op met een wijziging in de verhouding tussen inwoners en overheid zoals die overal in Nederland waar te nemen is.

Griffie

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

Het jaar 2017 is het voorbereidingsjaar voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2018.
In 2017 wordt een introductieprogramma voor de nieuwe raad door de Griffie opgesteld.

 • Ondersteunende functie Griffie:

De veranderende relatie tussen inwoners en gemeenteraad zal ook van invloed zijn op het werk van de griffie. De toenemende verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor meer gemeentelijke opgaven vraagt van de griffie een grotere bijdrage in de toerusting van de raad om er goed mee om te gaan.

Rekenkamer

 • Op 11 juli 2016 heeft de gemeenteraad een nieuwe Rekenkamer benoemd.

De nieuwe Rekenkamer is vormgegeven op basis van de Evaluatie en de Verordening op de Rekenkamer Arnhem 2016.

 • In 2017 zal de nieuwe Rekenkamer haar eerste onderzoeken afronden op basis van een onderzoeksprogramma dat naar verwachting in het najaar van 2016 door de raad zal worden vastgesteld. Dit geldt ook voor een nieuw onderzoeksprotocol, reglement van orde en reglement van vergadering;
 • Er wordt een structurele toevoeging gedaan van € 85.000 vanuit de algemene middelen om de rekenkamerfunctie te kunnen realiseren zoals in het addendum van het coalitieakkoord is afgesproken.

College van burgemeester en wethouders

 • Naast de kosten van het huidige bestuur (zes wethouders) gaat het hier om de kosten van voormalige bestuurders (wachtgelden en pensioenen). De kosten kunnen fluctueren;
 • Op de gemeentelijke website staat het overzicht van declaraties en nevenfuncties van het college van B&W en wachtgelden van voormalige leden van het college van B&W.

Deelname aan bovenlokale en regionale organen

 • Halverwege 2015 is het 'oude' samenwerkingsorgaan, de Wgr+-Stadsregio Arnhem Nijmegen 'in liquidatie' gegaan. De Stadsregio zal nog tot medio 2017 bezig zijn met het afronden van haar laatste werkzaamheden;
 • In 2015 heeft de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande Economie, Wonen, Verkeer en Duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en Bureau Brussel (onze regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Transparant bestuur: alle raadsvergaderingen zijn live via internet te volgen;
 • Introductieprogramma nieuwe raad 2018.
 • Resultaten onderzoeksprogramma Rekenkamer 2017.

Monitoring

Deelname aan bovenlokale en regionale organen
Monitoring van deze organen gebeurt via twee wegen:

 • financieel: via de cyclus van begrotingen en jaarrekeningen;
 • inhoudelijk: via ambtelijke en bestuurlijke deelname in de organen.