Monnikenhuizen

  • Monnikenhuizen is vooral gebouwd in de jaren ’50 en ‘70 van de vorige eeuw en gelegen rondom de wijk Geitenkamp. Op het terrein van de Saksen Weimar-kazerne worden nog steeds nieuwe huizen opgeleverd, waardoor het aantal inwoners groeit;
  • De wijk Monnikenhuizen is een overwegend ‘witte’ wijk. Er wonen relatief veel (oudere) gezinnen zonder kinderen en mensen van 65 jaar en ouder;
  • Bewoners zijn tevreden over hun buurt en met name over hun woonomgeving;
  • Het aantal bedrijven in de wijk neemt licht toe, terwijl het aantal arbeidsplaatsen de laatste jaren afneemt. Er zijn relatief veel ZZP-ers in de wijk gevestigd;
  • De werkloosheid is gelijk aan het Arnhems gemiddelde en de bijstandsdichtheid in de wijk ligt onder het Arnhems gemiddelde;
  • Er zijn nauwelijks kinderen met een onderwijsachterstand en ook zijn er weinig voortijdig schoolverlaters. Buurtbewoners zijn hier een grotere bron voor hulp en steun dan gemiddeld het geval is. Relatief veel inwoners doen actief aan sport: zeven op de tien inwoners;
  • De bewoners zijn overwegend positief over hun zelfredzaamheid en gezondheid. Wel zijn er relatief meer kinderen met overgewicht.

De wijkdoelen van Monnikenhuizen komen overeen met die van de naastliggende wijk Geitenkamp.

Noordoost

Wijkdoelen

Wijkdoelen Monnikenhuizen en Geitenkamp

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

Werken en ondernemen in de wijk

Marktplein nieuw leven inblazen als kloppend hart van de wijk

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Samenwerking in de wijk bevorderen

Betere onderlinge samenwerking organisaties en activiteiten

Cultuur in de wijk stimuleren

Stimuleren culturele initiatieven van wijkbewoners

Wonen in leefbare wijken

Leefbaarheid door woonbeleid

Betere mix en spreiding huur- en koopwoningen

Spelen aantrekkelijker maken

- Uitdagende speelplekken
- Speelplekken zonder  zwerfvuil en hondenpoep

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Jong en oud zorgen voor elkaar

Wijkbewoners helpen elkaar; match vraag en aanbod

Gezond leven stimuleren

Stimuleren gezond leven met beweging en opvoeding

Ondersteuning opvoeding voor (alleenstaande) ouders

Ondersteuning opvoeding voor (alleenstaande) ouders

Vreedzame wijk

Inzet methode Vreedzame Wijk en Vreedzame School