Geitenkamp

  • Geitenkamp is een karakteristieke gemengde arbeiders- en middenklassewijk uit de periode 1920-1930. Er wonen relatief veel eenoudergezinnen;
  • Een groot deel van de woningvoorraad in de Geitenkamp is in bezit van woningcorporaties, maar het aantal koopwoningen stijgt licht;
  • Bewoners zijn iets minder tevreden over de leefbaarheid in hun eigen buurt. Wat betreft de voorzieningen zijn bewoners in de Geitenkamp gemiddeld positief;
  • De sociaal-economische positie van de huishoudens in Geitenkamp is ongunstig. De werkloosheid en bijstandsdichtheid in de wijk zijn duidelijk hoger dan het Arnhems gemiddelde. Een op de vijf huishoudens heeft een inkomen onder de lage inkomensgrens en het gemiddeld huishoudens inkomen is laag;
  • Er zijn veel ouders die een beroep doen op schuldhulpverlening, kinderen met een onderwijsachterstand en voortijdig schoolverlaters. Wat verder opvalt, is het relatief hoge percentage mantelzorgers en het lage aandeel dat actief een sport beoefent. Verder blijkt een iets groter deel van de bevolking kritisch over hun eigen gezondheid.

De wijkdoelen van de Geitenkamp komen overeen met die van de naastliggende wijk Monnikenhuizen.

Noordoost

Wijkdoelen

Wijkdoelen Geitenkamp en Monnikenhuizen

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

Werken en ondernemen in de wijk

Marktplein nieuw leven inblazen als kloppend hart van de wijk

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Samenwerking in de wijk bevorderen

Betere onderlinge samenwerking organisaties en activiteiten

Cultuur in de wijk stimuleren

Stimuleren culturele initiatieven van wijkbewoners

Wonen in leefbare wijken

Leefbaarheid door woonbeleid

Betere mix en spreiding huur- en koopwoningen

Spelen aantrekkelijker maken

- Uitdagende speelplekken
- Speelplekken zonder  zwerfvuil en hondenpoep

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Jong en oud zorgen voor elkaar

Wijkbewoners helpen elkaar; match vraag en aanbod

Gezond leven stimuleren

Stimuleren gezond leven met beweging en opvoeding

Ondersteuning opvoeding voor (alleenstaande) ouders

Ondersteuning opvoeding voor (alleenstaande) ouders

Vreedzame wijk

Inzet methode Vreedzame Wijk en Vreedzame School