Arnhemse Broek

  • Het westelijk deel van het Arnhemse Broek is in de jaren ’30 van de vorige eeuw gebouwd, het oostelijk deel is overwegend van kort na de Tweede Wereldoorlog. De wijk is de afgelopen jaren gerenoveerd. Nieuw is de woningbouwontwikkeling in het Nieuwe Kadekwartier;
  • De wijk heeft relatief veel 18- t/m 34-jarigen en weinig 65-plussers, veel alleenstaanden en een omvangrijke Turkse gemeenschap. Het corporatiebezit in de wijk is hoog en er zijn relatief weinig koopwoningen;
  • Het oordeel over woonomgeving, leefbaarheid en voorzieningen in de eigen buurt is lager dan het Arnhems gemiddelde. Gevoelens van onveiligheid komen relatief vaak voor;
  • De sociaal-economische positie van de huishoudens in het Broek is ongunstig: De werkloosheid en bijstandsdichtheid zijn, vergeleken met andere wijken, hoog. In vergelijking met andere wijken kent de wijk veel huishoudens met een laag inkomen;
  • Er zijn relatief veel minimakinderen, gezinnen in de bijstand en kinderen met onderwijsachterstand. Opvallend is het relatief hoge percentage kinderen met overgewicht;
  • Ook de sociale cohesie lijkt minder sterk in het Broek. Relatief een hoog percentage (18%) is niet tevreden over het aantal sociale contacten dat zij hebben en een relatief kleine groep kan terecht bij buurtbewoners voor hulp.
Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wijkdoelen

Wijkdoelen Arnhemse broek

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Meer sfeer in de Symfonie

- Passend activiteitenaanbod
- Gezellige uitstraling gebouw binnen als buiten

Meer sfeer in Nieuwe Kade Kwartier

Meer sfeer in Nieuwe Kade Kwartier

Activiteiten voor de jeugd

Activiteiten voor de jeugd

Wonen in leefbare wijken

Spelen in de buitenruimte

- Emplacement  inrichten t.b.v. spelen in de buitenruimte
- Verbinding wijk en het bedrijventerrein/Rijnkade

Wijk groener en kleurrijker maken

Extra groen of kunst samen met bewoners

Blokhut

Deze plek in de wijk nieuw leven inblazen  samen met
bewoners en professionals

Overlast geparkeerde fietsen Johan de Wittlaan

Meer fietsenrekken in de vorm van spijkerbroek

Fietspad Stadhouderstraat

Aanpak gevaarlijk rijgedrag scooters en brommers

Buurtpreventie

Whatsapp goep inzetten

Voetbalkooi Graswinckelstraat

Aanpak drugs- en vuiloverlast