Wonen en ruimte

In de Arnhemse woonprincipes 2016-2025 wil Arnhem haar positie als aantrekkelijke woonstad, onderscheidend in de regio, versterken. De nieuwe Omgevingswet wordt voorbereid, de nieuwe werkwijze van de Welstand wordt uitgevoerd en de werkprocessen van de ODRA worden verbeterd. De Arnhemse visie op de fysieke ruimte is richtinggevend, maar flexibel om de eigen Arnhemse kwaliteiten te benutten en ruimte te geven aan creativiteit en ondernemerschap. Het grondbeleid speelt in op nieuwe ontwikkelingen en biedt maatwerk per locatie.

Stad
 • Arnhem als vitale en aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te verblijven;
 • Ontwikkelen en beheren van de fysieke stad door de eigen Arnhemse kwaliteiten te onderkennen en hierop actief voort te bouwen;
 • Vinden van het evenwicht tussen het volgen van een heldere ruimtelijke koers op hoofdlijnen en het flexibel benutten van kansen en de energie vanuit de stad;
 • Situationeel toepassen van gemeentelijk grondbeleid en de al onder handen zijnde gemeentelijke grondexploitaties tot een goed einde brengen. Het gaat onder andere om Arnhem Centraal, de zuidelijke binnenstad en Schuytgraaf;
 • Exploitatiegronden die nog in handen zijn van de gemeente, maar waar nog geen plan voor is, zo goed mogelijk (zowel beleidsmatig als opbrengstmatig) inzetten voor ontwikkeling van de stad;
 • Andere partijen die aan de slag zijn of willen gaan met de ontwikkeling van de stad, worden hierbij gestimuleerd en (kostenneutraal) begeleid;
 • Lopende gemeentelijke investeringsprojecten (zoals Malburgen en Presikhaaf) afronden.

Ruimtelijke ordening

 • De Arnhemse visie op de fysieke ruimte is een stip op de horizon, geen blauwdruk van wat het moet worden. Dat geeft de ruimtelijke ontwikkeling de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op de eigen Arnhemse kwaliteiten en om ruimte te geven aan creativiteit en ondernemerschap. Flexibiliteit in de uitvoering vraagt wel om robuuste en heldere kaders op hoofdlijnen zoals bestemmingsplannen.

Meer informatie is te vinden in taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Grondbeleid

 • Het gemeentelijk grondbeleid speelt in op nieuwe ontwikkelingen en biedt maatwerk per situatie en locatie. Ontwikkelingen door andere partijen dan de gemeente worden gestimuleerd en zullen door de gemeente worden begeleid.

Meer informatie is te vinden in taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen).

Wonen en ruimte

 • De beleving van Arnhem als aantrekkelijke stad wordt beïnvloed door de kwaliteit van zowel het bestaande woningaanbod als de nieuwbouwplannen en de woon- en leefomgeving. In de Arnhemse woonprincipes 2016-2025 die in 2015 zijn vastgesteld, wil Arnhem haar positie als aantrekkelijke woonstad in de regio versterken.
 • De komende jaren groeit de stad nog wat verder, vervolgens zal zij zich stabiliseren. Arnhem heeft meer ruimte in de stad dan invullingsmogelijkheden. Dit daagt Arnhem uit om strak te koersen: wat is nodig om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden en welke keuzes horen daarbij?

Meer informatie is te vinden in taakveld 8.3 Wonen en ruimte.

Impact veranderopgave

 • programma Stad op de kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

De ambities vallen volledig samen met de belangrijkste ambities van het reguliere programma Wonen en Ruimte;

 • programma Stad op de kaart: veranderopgave Vitale economie:

De ambitie om zorg te dragen voor optimale vestigingscondities op de Arnhemse toplocaties is van invloed op dit reguliere programma;

 • programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering:

Het versterken van de algemene voorzieningen en het zelforganiserend vermogen van inwoners (burgerinitiatieven) sluit goed aan op de ambities van dit programma. Daarnaast ligt er een relatie met de wijkdoelen op het terrein van wonen;

 • programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein.

Versterken van preventie heeft te maken met het levensloop bestendig bouwen en geschikte huisvesting van doelgroepen, waaronder die van statushouders.  

Doelen vanuit de veranderopgave

Centrumstad aan de rivier

 • Optimaal uitnutten van de Rijn;
 • Transformatie van de binnenstad.

Vitale economie

 • Versterking economische structuur en groei.

Wijksturing in uitvoering

 • Wijkopgaven in beeld; vertaald naar uitvoering;
 • Versterking algemene voorzieningen in de wijk;
 • Zelforganiserend vermogen van Arnhemmers bevorderen.

Transformatie sociaal domein

 • Preventie versterken.

Doelen vanuit de reguliere opgaven

 • Arnhem vitaal en aantrekkelijk maken als stad om in te wonen, te werken en te verblijven;·
 • Ontwikkelen en beheren van de fysieke stad door de eigen Arnhemse kwaliteiten te onderkennen en hierop actief voort te bouwen;
 • Voldoende aanbod creëren van wonen en werken op de juiste plek;
 • Het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare maatschappelijke offers en kosten;
 • Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt.  

Prestatiedoelen

 • Het begeleiden van ontwikkelingsplannen van derden (andere grond-pandeigenaren dan de gemeente);
 • Aanbieden van voldoende betaalbare huurwoningen;
 • Huisvesting bieden aan specifieke doelgroepen;
 • Vergroten van de energieprestatie en duurzaamheid van de bestaande sociale voorraad;
 • Doorstroming bevorderen aan de onderkant van de woningmarkt;
 • Zelf bouwen bevorderen;
 • Kwaliteit verbeteren van de bestaande woningvoorraad;
 • Inwoners langer zelfstandig laten wonen.

Monitoring

Wonen

 • de Woonmonitor (statische gegevens over het wonen in Arnhem);
 • woningbouwplanning en monitoring realisering;
 • monitoring prestatie-afspraken met de corporaties.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

 • Grexmanager.

Vergunningen

 • rapportages ODRA.

Verbonden partijen

GO Arnhem Nijmegen City Region

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 heeft de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Hoog

Doel

Goede en efficiënte vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu, bouwen, natuur en water.

Overige partijen

 • Woningcorporaties

Belangrijke raadsonderwerpen

 • Voorbereiding implementatie Omgevingswet;
 • Monitoring prestatie-afspraken en nieuwe afspraken (ter kennisneming);
 • Woningbouwplanning en nieuwe regionale afspraken met de provincie.

Actuele beleidskaders

 • Nota Zicht op Gegronde Keuzes;
 • Herijking van het grondbeleid uit 2005 (Nota Grond(ig) bezien!) in 2013;
 • Arnhemse Woonprincipes 2025;
 • Volkshuisvestelijk kader 2016-2018;
 • Uitvoeringsagenda 2017-2018;
 • Huisvestingsverordening 2016;
 • Starterslening.

Regulier programma 8. Wonen en Ruimte

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

Geamendeerde

t/m Raad (18-7-'16)

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

86.840

56.030

87.531

45.405

38.560

32.513

31.814

Baten totaal

73.717

54.164

79.993

45.878

36.758

30.895

30.792

Totaal saldo van baten en lasten

-13.123

-1.866

-7.538

473

-1.802

-1.618

-1.022

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

2.503

1.204

408

1.337

722

99

77

Onttrekkingen aan reserves

10.098

1.199

7.219

2.865

1.910

1.106

488

Mutaties reserves

7.595

-5

6.811

1.529

1.188

1.007

411

Resultaat

-5.528

-1.871

-727

2.002

-613

-612

-612

Toelichting mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Correctie kapitaallasten bestaande activa

-1

- Regionale samenwerking beleidsveld wonen

50

- Anders invullen taakstellingen ODRA

91

- Correctie in de begroting mbt urensystematiek

100

- Anders invullen taakstelling uit het Coalitieakkoord op Wonen-Ruimte

750

Bestaand beleid

- Fasering grondexploitatieprojecten (volume uitgaven obv FJP 2015 neemt af). Zie ook baten

-21.788

- Fasering niet-grondexploitatieprojecten (volume uitgaven obv FJP 2015 neemt af). Zie ook baten

-14.785

- Eenmalige afwikkeling niet-grondexploitatieprojecten (in 2016 6.094.000 en in 2017 1.010.000)

-5.084

- Kosten afwikkeling deel project Zuidelijke Binnenstad in 2017

1.350

- Eenmalige subsidie in 2016 transformatie RWS toren tot studentenhuisvesting

-850

- F9 Coalitie-akkoord, afspraak F9 Outputfinanciering ODRA

-600

- MJPB 2016-2019 Afboeking oude gemeentewerf in 2016 in het kader motie "Park Klarenbeek met de stad"

-450

- Eenmalige subsidie transformatie Heilige Hart Kerk tot gezondheidscentrum in 2016

-300

- Coalitie-akkoord, afspraak F7, Oplopende structurele bezuiniging programma Wonen en Ruimte

-250

- Aanpassing lasten startersleningen op basis nieuwe doorrekening

-110

- Aanpassing bijdrage Arnhem aan GR ODRA op basis begroting ODRA (Rb MJPB 2016-2019 dd02-11-2015)

-66

- Coalitie-akkoord, afspraak A5 Opheffen Welstandscommissie

-50

- Compensatie WOS fraude in 2016

-40

- Diversen

-93

Wijken

- Vanuit dit reguliere programma gaan er geen middelen naar de wijken

0

Totaal mutaties lasten

-42.126

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Anders invullen taakstelling uit het Coalitieakkoord op Wonen-Ruimte, incidentele bezuiniging en opbrengstverhoging Schuytgraaf

2.900

Bestaand beleid

- Fasering grondexploitatieprojecten (volume inkomsten obv FJP 2015 neemt af). Zie ook lasten

-21.788

- Fasering niet-grondexploitatieprojecten (volume inkomsten obv FJP 2015 neemt af). Zie ook lasten

-14.695

- Eenmalige afwikkeling grondexploitatieprojecten (in 2016 340.000 en in 2017 967.000)

627

- Eenmalige provinciale subsidie in 2016 voor transformatie RWS toren tot studentenhuisvesting

-850

- Eenmalige provinciale subsidie in 2016 voor transformatie Heilige Hart Kerk tot gezondheidscentrum

-300

- Aanpassing baten startersleningen op basis van nieuwe doorrekening

80

- Diversen

-89

Wijken

- Vanuit dit reguliere programma gaan er geen middelen naar de wijken

0

Totaal mutaties baten

-34.115

Totaal mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

8.012

Mutaties reserves 2017

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

- BR Grondexploitatie: afwikkeling resultaat afgesloten project (Rb 19-12-2005)

967

- BR Volkshuisvesting MJPB 2017-2020 toevoeging tbv uitvoering huisvestingsverordening

300

- BR Volkshuisvesting: voordeel op rente financiering startersleningen (Rb 26-05-2014)

60

- BR Starters- en duurzaamheidsleningen: bijdrage derden (MJPB 2017-2020)

10

Totaal mutaties toevoegingen

1.337

Onttrekkingen

- BR Zuidelijke Binnenstad: dekking lasten afwikkeling deel project (MJPB 2017-2020)

1.350

- BR Herstructurering: dekking lasten afwikkeling project Malburgen (Rb 14-12-2015)

1.010

- BR Starters- en duurzaamheidsleningen: dekking lasten leningen (Rb 26-06-2012 + 26-05-2014)

304

- BR Starters- en duurzaamheidsleningen: invulling algemene taakstelling (Rb 02-11-2015)

50

- BR Volkshuisvesting: realiseren doelen woonvisie (Rb 25-06-2012)

75

- BR Stimuleringsmaatregelen: kosten kavelwinkel (Rb 26-05-2014)

25

- BR Frictiekosten MJPB 2017-2020 frictiekosten ODRA

51

Totaal mutaties onttrekkingen

2.865

Totaal mutaties reserves

1.528

Lasten per taakveld

Wonen en Ruimte

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

0

0

0

0

Economische Havens en waterwegen

0

0

0

0

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

29.652

31.555

24.046

24.449

Milieubeheer

95

95

95

95

Musea

0

0

0

0

Openbaar groen en (openlucht) recrea

0

0

0

0

Openbaar vervoer

0

0

0

0

Parkeren

0

0

0

0

Ruimtelijke Ordening

1.152

1.153

1.153

1.153

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

Wonen en bouwen

14.506

5.758

7.220

6.118

Totaal

45.405

38.560

32.513

31.814