Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Gezondheid en milieu

Onder dit taakveld vanuit het BBV valt ook het opruimen van explosieven.
Dit onderdeel wordt opgenomen in het reguliere programma R7 Volksgezondheid en milieu.  

Conventionele explosieven
In de Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten in en rond Arnhem. De bodem bevat daardoor nog bommen en granaten uit die tijd, die soms pas bij graafwerk worden gevonden. Het beleid is gericht op:

  • Actueel inzicht aanwezigheid van explosieven:  

Op basis van historisch feitenmateriaal en grondroerende werkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog is Arnhem verdeeld in 'kans van aantreffen gebieden', waarbij per gebied de kans op het aantreffen van explosieven is aangegeven. Dankzij de handleiding met bijbehorende kaart is in een vroeg stadium aan te geven of er maatregelen nodig zijn of niet.

  • Opruimen explosieven:

Er is in 2016 een handleiding opgesteld over hoe om te gaan met de mogelijke aanwezigheid van explosieven bij grondwerkzaamheden. Dankzij de handleiding met bijbehorende kaart is in een vroeg stadium aan te geven of er maatregelen nodig zijn of niet.

Samenhang

  • Regulier programma R8 Wonen en ruimte (ruimtelijke ordening), taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen);
  • Regulier programma R5 Cultuur, recreatie en sport (archeologie);
  • Regulier programma R7, taakveld milieu (milieubeheer).

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actueel beleidskader

  • Handleiding "Omgaan met conventionele explosieven uit de 2e WO binnen de gemeente Arnhem" tijdens grondroerende werkzaamheden, versie 2016

Conventionele explosieven:

  • Gecertificeerde aannemer:

Als de kans op aantreffen van explosieven hoog/verhoogd is dan worden de werkzaamheden uitgevoerd door een gecertificeerde aannemer;

  • Opdrachtgevers:

Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd moet er een projectplan worden ingediend dat door zowel de opdrachtgever als het bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid moet worden goedgekeurd;

  • Politie:

Als er daadwerkelijk een explosief wordt aangetroffen wordt de politie geïnformeerd.

Conventionele explosieven:
De kaart met de 'kans van aantreffen gebieden' is geactualiseerd. Daardoor is de indeling in 'kans van aantreffen gebieden' gewijzigd.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing.

Monitoring

De monitoring is nog niet geformuleerd.