Ruimtelijke Ordening

Wonen en ruimte
  • De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Indien bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar mogen geen leges meer ingevorderd worden. In de afgelopen periode is er een achterstand ontstaan inde actualisatie van bestemmingsplannen en dat betekent dat er voor een aantal delen van de stad bestemmingsplannen gelden die ouder zijn dan 10 jaar. De ambitie is om voor de gebieden waar het mislopen van leges het grootst is, een nieuw bestemmingsplan vast te stellen;
  • Anticiperen op nieuwe wetgeving (Omgevingswet 2019).

Samenhang

  • programma Stad op de kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

De ambities voor transformatie van de binnenstad en het optimaal uitnutten van de Rijn is van invloed op dit taakveld;

  • programma Stad op de kaart: veranderopgave Vitale economie:

De ambitie om zorg te dragen voor optimale vestigingscondities op de Arnhemse toplocaties is van invloed op dit taakveld;

  • programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering:

De wijkopgaven in beeld kunnen van invloed zijn op dit taakveld;

  • programma Van Wijken Weten: veranderopgave Transformatie sociaal domein.

Versterken van preventie heeft te maken met het levensloop bestendig bouwen en geschikte huisvesting van doelgroepen, waaronder die van statushouders. Deze ambitie is van invloed op dit taakveld.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Nog onbekend.

Niet van toepassing.

  • De belangrijkste toekomstige ontwikkeling is de komst van de Omgevingswet. Deze wet zal aanzienlijke consequenties hebben voor het fysieke domein. De in werking treding van de wet is uitgesteld maar in 2017 en 2018 zal hard gewerkt moeten worden om als gemeente klaar te zijn voor deze nieuwe wet. Hiervoor zal vooral op inhoudelijke vlak keuzes gemaakt moeten worden.

Prestaties en of effectindicatoren

  • Vaststellen 10 bestemmingsplannen.

Toelichting:
Dit zijn enerzijds beheerbestemmingsplannen die nodig zijn om te voldoen aan de actualiseringsverplichting. Anderzijds zijn dit ontwikkelbestemmingsplannen die nodig zijn om een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Monitoring

Niet van toepassing.