Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Wonen en ruimte

Grondbeleid wordt meer dan voorheen een schakel tussen het ruimtelijk beleid, projecten en algemene financiële afwegingen in het gemeentelijk beleid. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • inhoudelijk en financieel af te wegen wat in concrete situaties het meest wenselijk is om ruimtelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen en waar mogelijk te versnellen. Een voornemen tot het openen van een nieuwe grondexploitatie wordt vooraf met de raad afgestemd;
 • inzicht te geven in de financiële afwegingen rondom lopende exploitaties;
 • tweemaal per jaar inzicht te geven in de grondexploitatie als geheel;
 • het jaarlijks vaststellen van een kaderstellend bedrag voor strategische aankopen;
 • het jaarlijks vaststellen van de totale waarde aan strategisch bezit.

Ondanks dat de focus van het grondbeleid van de gemeente is gewijzigd van actief, tenzij naar situationeel grondbeleid, betekent dit niet dat er geen strategische aankopen meer gedaan mogen worden. Er kunnen zich namelijk ruimtelijke kansen voordoen, waarbij een belangrijk onderdeel is de afweging van de financiële risico's die met een aankoop gemoeid zijn. Door vooraf een budget ter beschikking te stellen, kan snel worden gehandeld. In de MJPB 2017-2020 is voor de jaarschijf 2017 vastgesteld dat het maximale financiële kader voor strategische aankopen € 10 miljoen is. De totale waarde aan strategisch bezit mag maximaal € 50 miljoen bedragen. Deze bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar.

Samenhang

 • R7, taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen), onderdeel opruiming explosieven;
 • paragraaf Grondbeleid.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders:

 • nota Zicht op Gegronde Keuzes;
 • herijking van het grondbeleid uit 2005 (Nota Grond(ig) bezien!) in 2013.

Er zijn geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit taakveld.

 • Ten opzichte van vorig jaar verlopen de ontwikkelingen op de woningmarkt zich nog steeds positief. Hiermee lijkt deze markt in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Naast de nodige nieuwbouwontwikkelingen vinden er ook veel transformaties plaats, waarbij vooral kantoren worden omgezet naar (kleinere) appartementen. Deze appartementen worden nu nog makkelijk opgenomen in de markt, mede omdat Arnhem nog steeds groeit. Maar voor de (middel)lange termijn dient nadrukkelijk wel aandacht te zijn voor zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve vraag naar en aanbod van woningen. Waar de woningmarkt de weg omhoog gevonden lijkt te hebben, zien we op de overige vastgoedmarkten nog geen substantiële verbeteringen. Het aanbod aan beschikbaar commercieel vastgoed (winkels / horeca, kantoren en bedrijfsruimte) overstijgt de lokale vraag van gebruikers. Dit overaanbod zet nieuwbouw van commercieel vastgoed onder druk;
 • Zoals eerder aangegeven is de vennootschapsbelasting (VpB) per 1 januari 2016 ook ingevoerd voor gemeenten. Hierop is door het grondbedrijf al op geanticipeerd door marktconforme parameters te hanteren om geen extra winsten in de toekomst te creëren. Ook wordt in 2016 de BBV (Besluit, begroting en verantwoording) spelregels herzien. Een van de belangrijkste verandering is dat de categorie 'Niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG) gaat verdwijnen. Gronden moeten of in exploitatie worden genomen of het zijn strategische gronden die tegen marktwaarde huidige bestemming gewaardeerd dienen te worden. Dit betekent ook dat er geen rentelasten e.d. meer mogen worden bijgeschreven. Arnhem heeft dat de afgelopen jaren al niet meer gedaan;
 • Veranderopgave Wijksturing in uitvoering: de grondexploitatieprojecten zijn niet op wijkniveau in te delen, omdat dit wijkoverstijgende projecten zijn voor de gehele stad;
 • Bij de Perspectiefnota is al aangeven dat een structurele bezuiniging in het reguliere programma 8 van €1 miljoen niet mogelijk is. Voorgesteld wordt om de taakstelling om te zetten in een incidentele taakstelling van €2,9 miljoen in 2017. Deze taakstelling wordt ingevuld via het project Malburgen. Daarnaast worden bezuinigingen cq. opbrengst verhogende onderdelen in de Schuytgraaf doorgevoerd. Deze maatregelen leiden echter pas bij afronding van deze grondexploitatie over 10 jaar tot een financieel resultaat.

Prestaties en of effectindicatoren

Een overall positief resultaat op alle grondexploitaties.

Monitoring

Grexmanager.