Economie

De groei van de Arnhemse economie komt weer op gang. Een aantrekkelijke dienstverlening aan ondernemers en een vitale centrumstad zijn daarbij van groot belang, net als investeren in sterke en kansrijke economische sectoren. De focus van Arnhem ligt op de transformatie van de binnenstad tot een aantrekkelijk compact centrum met diverse voorzieningen. Nieuwe, bestaande en lokale initiatieven waar de gemeente, ondernemers en onderwijs samenwerken zorgen voor nieuwe innovatiekracht, groeikansen en werkgelegenheid.

Stad

Bij het versterken van de vitale economie ligt de focus op:

 • Versterking van innovatie:
  door een sterk netwerk van kennis en innovatieve werklocaties;
 • Structuurversterking van de economie:
  het gaat hierbij vooral om het verzilveren van resultaten uit spin-offs, opschaling en business development van bestaande bedrijven. Nadrukkelijk krijgt versterking van de dienstverlening aan ondernemers aandacht, net als scherp relatiebeheer en het aantrekken van investeringen door acquisitie;
 • Arnhem in de top tien van winkelsteden van Nederland:
  Aantrekkelijke binnenstad realiseren door in te zetten op
  • krimp van de binnenstad en daarmee transformatie van aanloopstraten;
  • tegengaan van leegstand door te werken met reuring- en luwtegebieden en daar diverse (meng)functies te creëren;
  • centrummarkten die door sfeer en een kwalitatief goed en divers productaanbod meer bezoekers trekken.
 • Human Capital doorontwikkelen:
  een Human Capital-agenda opstellen;
  • de gemeente heeft verbindende rol in de samenwerking van de Arnhemse kennisinstellingen.
 • Internationale profilering in Nord-Rhein Westfalen en Wuhan;
 • Regionale samenwerking met Provincie en regio Arnhem-Nijmegen:
  met behulp van onder andere Economic Board en Uitnodigingsagenda MIRT.

Impact veranderopgave

De economische ambitie draagt bij aan het programma 'Stad op kaart' met de veranderopgaven:

 • Vitale economie;
 • Arnhem ElektriCity;
 • Centrumstad aan de rivier;
 • Werken aan kansen.

Tevens is er een relatie met de veranderopgave Sm@rt Arnhem vanuit het programma 'Van wijken weten'.

Doelen vanuit de veranderopgave

Vitale economie

 • Innovatie verstevigen;
 • Versterking economische structuur en groei;
 • Human Capital Agenda uitbouwen;
 • Internationale profilering.

Arnhem ElektriCity

 • Duurzame economische groei;
 • EMT versterken, met name elektriciteitssector;
 • Creëren werkgelegenheid EMT sector;
 • Geschoold personeel voor EMT sector;
 • Participeren in (internationale) innovatieprogramma's.

Centrumstad aan de rivier

 • Optimaal uitnutten van de Rijn;
 • Transformatie van de binnenstad;

Sm@rt Arnhem

 • Effectief beleid door datagedreven sturing;
 • Data-uitwisseling met partners in de stad;
 • Optimale werking van ketens.

Doelen vanuit de reguliere opgaven

Niet van toepassing.

Prestatiedoelen

 • Geactualiseerde Economische Koers;
 • Kennis- en innovatieagenda (Economic Board Arnhem-Nijmegen);
 • Uitwerking Uitnodigingsagenda MIRT;
 • Resultaat actieve acquisitie (inter)nationale bedrijven en kennisinstellingen;
 • Transformatie binnenstad tot aantrekkelijke, compacte stad;
 • Sfeervolle en goed lopende markten.

Monitoring

 • Atlas Nederlandse gemeenten;
  • Regionale monitor detailhandel, kantoren en bedrijvigheid;
  • Acquisitiebeleidsmonitoring;
  • Monitoring leegstand en transformaties.

Verbonden partijen

Economic Board regio Arnhem-Nijmegen

Rechtsvorm

Stichting

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Economic Board houdt zich bezig met het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Het doel van de samenwerking is om de regio Arnhem Nijmegen economisch sterk te houden en te krijgen

Euregio RijnWaal

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Facility Point

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Risicoprofiel

Laag

Doel

"De gemeente Arnhem nam in 1998 vanuit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark IJsseloord 2 het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken tot het oprichten van een Business Foothold en Support Center, later bekend onder de naam Facility Point Arnhem.Uit het onderzoek kwam naar voren dat een rendabele exploitatie alleen mogelijk is in combinatie met een aanzienlijke overheidssubsidiering.In oktober 1999 werd de besloten vennootschap Facility Point Arnhem in het leven geroepen door de gemeente Arnhem (37,5% van de aandelen), N.V. Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (37,5%) en Klaassen Vastgoed Ontwikkeling B.V. (25 %).In 2001 ging Facility Point Arnhem B.V. in het nieuw gebouwde kantoor op IJsseloord van start.Directievoering bij Facility Point Arnhem B.V. wordt verzorgd door Color Business Centers. Color Business Centers is in september 2015 overgenomen door Regus, een wereldwijde speler op het gebied van verhuur van kantoorruimte en flexibele werkplekken. De naam Color Business Center blijft (voorlopig) bestaan.MissieColor Business Centers ontwikkelt en beheert business centers op een open, mensvriendelijke en professionele manier. VisieColor Business Centers:ontwikkelt een landelijk netwerk van business centers. De flexibele dienstverlening en expertise van Color Business Centers stelt ondernemers en medewerkers in staat te floreren.biedt business centers die zo levendig en spraakmakend zijn dat men er graag deel van uit wil maken.is betrokken bij wat ondernemers beweegt en doet er alles aan ondernemers zich thuis te laten voelen."

GO Arnhem Nijmegen City Region

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Risicoprofiel

Laag

Doel

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 heeft de regio besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd.

Overige partijen

 • Ondernemers(verenigingen);
 • vastgoedeigenaren;
 • bemiddelende en belangenorganisaties;
 • winkeliersverenigingen;
 • brancheverenigingen;
 • onderwijs- en kennisinstellingen.

Belangrijke raadsonderwerpen

 • Regionaal Programma Werklocaties;
 • Voortgang acquisitiebeleid;
 • Horecavisie;
 • Actualisatie Economische Koers;
 • Korenkwartier.

Actuele beleidskaders

Regulier programma 3.Economie

Rekening

Begroting 2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

Geamendeerde

t/m Raad (18-7-'16)

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

2.516

4.707

5.058

5.125

5.012

5.003

4.996

Baten totaal

442

558

758

758

758

758

758

Totaal saldo van baten en lasten

-2.074

-4.149

-4.300

-4.367

-4.254

-4.245

-4.238

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

26

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

400

400

0

0

0

0

Mutaties reserves

-26

400

400

0

0

0

0

Resultaat

-2.100

-3.749

-3.900

-4.367

-4.254

-4.245

-4.238

Toelichting mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Actualisatie kapitaallasten MIP 2016-2020

394

- Knelpunt opbrengsten markten

107

Bestaand beleid

- Ontwikkeling bestaande kapitaallasten

-167

- Eenmalige middelen in 2016 voor de Giro

-350

- Eenmalige bijdrage in 2016 aan Sonsbeek 2016

50

- Diversen

33

Wijken

- Vanuit dit reguliere programma gaan er geen middelen naar de wijken

0

Totaal mutaties lasten

67

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

-

Bestaand beleid

-

Wijken

- Vanuit dit reguliere programma gaan er geen middelen naar de wijken

0

Totaal mutaties baten

0

Totaal mutaties baten en lasten 2017 t.o.v. 2016 (t/m Raad 18 juli 2016)

-67

Mutaties reserves 2017

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

-

Totaal mutaties toevoegingen

0

Onttrekkingen

-

Totaal mutaties onttrekkingen

0

Totaal mutaties reserves

0

Lasten per taakveld

Economie

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Bedrijfsloket en -regelingen

474

367

367

367

Economische ontwikkeling

2.351

2.351

2.349

2.349

Economische promotie

2.295

2.289

2.282

2.276

Openbare orde en Veiligheid

4

4

4

4

Totaal

5.125

5.012

5.003

4.996