Bedrijfsloket en -regelingen

Economie
  • Centrummarkten die door sfeer en een kwalitatief goed en divers productaanbod meer bezoekers trekken;
  • Goed lopende markten in de wijken;
  • Streven naar kostenneutraliteit vanaf 2018.

Samenhang

  • Programma Stad op de kaart: veranderopgave Centrumstad aan de rivier.

Het aantrekkelijker maken van de zuidelijke binnenstad heeft een directe relatie met de markten in het centrum;

  • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

Markten maken onderdeel uit van de samenleving op wijkniveau.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Niet van toepassing.

  • Sinds 2015 is het aantal marktkooplieden verder teruggelopen. De teruggang in het aantal kooplieden is een trend die al jaren in den lande zichtbaar is en zich ook in Arnhem doorzet. In financiële zin betekent dit dat de inkomsten van de markt achterblijven bij de begrote bedragen. Vanaf 2018 wordt, na de verzelfstandiging van de markten, gestreefd naar kostenneutraliteit;
  • Vanaf eind 2016 wordt de markt gehouden op locatie "De Markt". In de voorbereidende werkzaamheden wordt getracht om binnen het bredere traject van het aantrekkelijker maken van de zuidelijke binnenstad het houden van de markt op deze locatie zo goed mogelijk te faciliteren.

Prestaties en of effectindicatoren

Aantrekkelijke markt op centrumlocatie "De Markt".

Monitoring

Geen monitoring vindt plaats