Malburgen West

  • De bevolking van deze wijk is, als gevolg van het proces van sloop en nieuwbouw verjongd. Ruim één op de drie bewoners is van niet-westerse allochtone herkomst. De Turkse en Marokkaanse gemeenschap zijn goed vertegenwoordigd in de wijk;
  • Als gevolg van sloop van (portiek)flats is de afgelopen het aantal woningen afgenomen; het aandeel koopwoningen is toegenomen;
  • Bewoners zijn over het algemeen iets minder tevreden over de woonomgeving, de leefbaarheid en veiligheid en de sociale kwaliteit van de woonbuurt. Over de voorzieningen is men over het algemeen tevreden. Gevoelens van onveiligheid komen relatief vaak voor;
  • Sociaal-economisch gezien behoort Malburgen West tot een van de kwetsbare wijken van Arnhem. Het huishoudensinkomen is gemiddeld relatief laag, het aandeel minimakinderen is opvallend hoog en relatief veel inwoners doen een beroep op een bijstandsuitkering. Relatief weinig inwoners geven aan dat zij bij buurtgenoten terecht kunnen voor steun.
Malburgen

Wijkdoelen

Wijkdoelen Malburgen West

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

Ondernemers en zzp-ers in de wijk

- Betekenis ondernemers en ZZP-ers in de wijk zichtbaar maken
- Stimuleren vestiging ondernemers in de wijk

Besturen met kennis uit de stad

Burgerparticipatie Stadsblokken-Meinerwijk

Betrokkenheid bewoners bij uitwerking gebiedsvisie

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Bevolkingsgroepen leren van elkaar

Met elkaar in gesprek over verschillende normen en waarden

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

- Knelpunten Gelderse Rooslaan oplossen
- Fietspad verlengde Heermoesstraat

Behoud ambitie plannen herstructurering

Behoud goede mix van woningbouw/bevolkingsgroepen

Verbinding Stadsblokken en Meinerswijk

Betere toegang Malburgen West naar Meinerswijk

Cultuur in de wijk bevorderen

- Vissers Brinkman gemaal als cultuurhistorische plek
- Gemaal inzetten als centrum voor culturele activiteiten
- Meer kunst- en cultuur in park Malburgen west en MFC De Spil

Sporten en verbinden

- Zichtbare sportverenigingen voor jong en oud
- Jongerenwerk verbinden met sportactiviteiten in de wijk

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Medische voorzieningen in de wijk

Vestiging medische voorzieningen in wijk van 4.000 inwoners

Preventieve zorg inzetten

Tegengaan niet-gebruik voorzieningen door 'achter de voordeur' aanpak