Malburgen Oost (Noord)

  • Malburgen-Oost (Noord), telt 6.200 inwoners op dit moment. Ook hier is, als gevolg van de herstructurering verdere verjonging opgetreden. Het aandeel ouderen ligt lager dan gemiddeld. Ruim een kwart van de bewoners is van niet-westerse allochtone afkomst; dit aantal is licht gestegen;
  • De wijk heeft relatief veel eengezinswoningen. Het aandeel koopwoningen is door de herstructurering toegenomen;
  • Rapportcijfers van inwoners over de woonomgeving, de leefbaarheid en veiligheid en de sociale kwaliteit van de woonbuurt zijn iets lager dan het gemiddelde voor Arnhem, maar wel hoger dan in Malburgen-Oost (Zuid). Over de voorzieningen in de wijk is men gemiddeld tevreden. Gevoelens van onveiligheid komen relatief vaak voor;
  • Het gemiddeld inkomen ligt lager dan het Arnhems gemiddelde. Het aantal minimakinderen en kinderen met een (potentiële) onderwijsachterstand is groter dan gemiddeld. Onderwijsachterstanden komen in dit deel van Malburgen naar verhouding veel voor (bijna een op de vier kinderen). Buurtgenoten zijn in mindere mate een bron van steun en hulp. De bewoners zijn naar eigen zeggen iets minder zelfredzaam en gezond dan gemiddeld. Het aandeel kinderen met overgewicht ligt hoger: bijna één op de vijf kinderen.
Malburgen

Wijkdoelen

Wijkdoelen Malburgen Oost (Noord)

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeting in de wijk tussen verschillende culturen

Versterken onderlinge contacten verschillende culturen

Bewoners activeren/sociale cohesie

Stimuleren betrokkenheid bewoners voor de wijk

Communicatie in de wijk verbeteren

Informatiepunt in de wijk, ook voor bewonersinitiatieven

Wonen in leefbare wijken

Aanleg rotonde Zeegsingel-Koppelstraat

Onveilige kruising opheffen door aanleg rotonde

Leefomgeving verbeteren

- Aanpak overlast ratten; gerichte voorlichting
- Aanpak ondernemers tegen verloedering Winkelcentrum De Drieslag

Nieuwe gymzaal Fluitekruidstraat

Oude gymzaal onveilig, nieuwe gymzaal noodzakelijk

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Jeugdwerkloosheid bestrijden

Projecten voor jongeren opzetten; stages naast opleiding

Zorgkosten te hoog voor lage inkomens

Voorkomen zorgmijders door hoge eigen bijdrage zorgkosten