Malburgen Oost (Zuid)

  • In deze wijk wonen ruim 7.600 Arnhemmers. Het zijn relatief veel 65-plussers (deels door de aanwezigheid van zorgvoorzieningen). De wijk kent relatief veel eenoudergezinnen. Het aandeel niet-westers allochtonen is hoog in Malburgen-Oost (Zuid); vooral in de buurt Immerloo II, waar twee op de drie inwoners van niet-westerse afkomst is;
  • De woningvoorraad van de wijk neemt, na een periode van afname, de afgelopen jaren weer toe. Ruim driekwart is in bezit van corporaties. In de buurten Immerloo I en Zeegsingel e.o. staan vooral eengezinswoningen. In de buurten Middelgraaflaan e.o. en Immerloo II overheersen de flats/appartementen;
  • Bewoners van deze wijk zijn negatiever dan gemiddeld over de woonomgeving, de leefbaarheid en veiligheid, de voorzieningen in de buurt en de sociale kwaliteit van de woonbuurt;
  • Sociaal-economisch zijn de bewoners van deze wijk kwetsbaar. Er is gemiddeld het laagste huishoudensinkomen van Arnhem en een hoog percentage minimakinderen. Er zijn veel gezinnen met een bijstandsuitkering en er is het hoogste percentage kinderen met een (potentiële) onderwijsachterstand. Daarnaast is er naar verhouding weinig sociale cohesie, wat maakt dat buurtbewoners vaak geen bron van hulp en ondersteuning zijn. Opvallend is echter dat familie en bekenden meer dan gemiddeld als hulpbron worden benut. De bewoners zijn naar eigen zeggen minder zelfredzaam en minder gezond dan gemiddeld. Een op de vier kinderen heeft overgewicht.

De wijkdoelen van Malburgen Oost (Zuid) met de buurten Het Duifje en Immerloo zijn in aparte tabellen respectievelijk a, b en c weergegeven.

Malburgen

Wijkdoelen

Wijkdoelen Malburgen Oost (Zuid)

a. Malburgen OZ: Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeting in de wijk met verschillende culturen

Versterken onderlinge contacten verschillende culturen

Bewoners activeren/sociale cohesie

Stimuleren betrokkenheid bewoners voor de wijk

Wijkcommunicatie versterken

Informatiepunt in de wijk, ook voor bewonersinitiatieven

a. Malburgen OZ: Wonen in leefbare wijken

Veiligheid rondom De Malburcht verbeteren

Maatregelen voor verkeersonveiligheid rondom MFC

Leefomgeving verbeteren

- Dumpen van afval en verloedering van de wijk tegengaan
- Handhaving tegen criminaliteit, dealen, terroriseren

Cultuur in de wijk creëren

Binnen als buiten culturele activiteiten organiseren

a. Malburgen OZ: Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Ondersteuning en opvoeding

Laagdrempelige voorlichting voor ouders

(Jeugd)werkeloosheid bestrijden

Kansen voor mensen zonder werk vergroten; stages voor jongeren

Ondersteuning kinderen bij opleiding

Huiswijkbegeleiding/activiteiten na reguliere schooltijden

Doorbreken isolement

Goede burenhulp en bereikbare activiteiten

b. Immerloo: Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoetingsplek Immerloo

Handhaven Sociaal Huis Prisma met activiteiten voor jong en oud

b. Immerloo: Wonen in leefbare wijken

Onderlinge overlast bestrijden

- Zichtbare wijkagent voor aanpak overlast

Fietsenstallingen bij flats

- Behoefte aan fietsenstallingen bij flatgebouwen

Openbaar Vervoersbereik verbeteren

Busje van Duifje naar Kronenburg ook via de pleinen in Immerloo

Een schone wijk

- Aanpak tegen zwerfvuil en vuil dat naar beneden wordt gegooid
- Aanpak overlast hondenpoep bij speelplaatsen
- Behoefte aan aanleg uitlaatplek in park Immerloo

Communicatie met woningcorporaties

- Behoud huismeesters van de corporaties
- Het opzetten van bewonerscommissies

b. Immerloo: Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

(Jeugd)werkloosheid bestrijden

- Werkzoekenden jong en oud ondersteunen; stages voor jongeren

Nederlandse taal leren spreken

- Cursus Nederlands, inzet taalmaatjes om mee te doen

Nieuwe bewoners bereiken en ondersteunen

- Preventieve aanpak door gebruik van voorzieningen

Aanpak tegen overgewicht

- Aanpak voor kinderen en volwassenen is noodzakelijk

c. Het Duifje: Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoetingsplek het Duifje

- Behoefte aan ontmoetingsplek sinds sluiting boerderij het Duifje

Integratie bevorderen

- Gezamenlijke acitiviteien bevorderen integratie.

Participatie bewoners versterken

- Betrokkenheid bewoners versterken bij Wijkteam Leefomgeving

c. Het Duifje: Wonen in leefbare wijken

Groene en schone leefomgeving

- Goed onderhoud stoepen
- Goed onderhoud struiken
- Behoud speelplekken in de wijk
- Jeugd betrekken bij schone woonomgeving

Relatie met corporatie Portaal verbeteren

- Contactpersoon Portaal voor bewonerscommissie

Ontsluiting buitengebied behouden

Verbinding naar buitengebied handhaven en goed onderhoud

Verkeersveiligheid verbeteren

- Bussen rijden te hard op busbaan Oude Huissenseweg
- Aansluiting fietspad op Oude Huissenseweg is gevaarlijk

c. Het Duifje: Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Aandacht voor oudere bewoners

- Voorkomen vereenzaming en sociaal isolement via hulp en activiteiten

Werkloosheid bestrijden

- Werkzoekenden ondersteunen of andere vorm van participatie