Rijkerswoerd

  • Rijkerswoerd is een grote wijk in Arnhem-Zuid, ontwikkeld in de jaren ‘80 van de vorige eeuw en in de twintig jaar daarna flink uitgebreid;
  • Hoewel de wijk qua inwonertal de grootste van Arnhem is, loopt het aantal terug. Het is een echte gezinswijk. Veel veertigers, kinderen en jeugd. Vanaf 2000 zien we een toename van het aandeel niet-westerse allochtonen;
  • Heeft de bevolking een typisch gezinsprofiel, zo ook de woningvoorraad. Zo’n 8 op de 10 woningen zijn eengezinswoningen, het merendeel koopwoningen. Veel bewoners blijken ‘honkvast’;
  • Over het algemeen zijn bewoners redelijk positief over de leefbaarheid en de veiligheid van hun wijk. Men verwacht wel dat de wijk de komende jaren erop achteruit zal gaan;
  • De werkloosheid ligt lager dan het Arnhems gemiddelde, zo ook het aantal bijstandsuitkeringen maar beide stijgen wel. Het gemiddeld inkomen in de wijk is relatief iets hoger. In de wijk groeien relatief weinig kinderen op in een gezin met een minimuminkomen;
  • Sociaal-maatschappelijk doet de wijk het goed: al zijn er wat minder mantelzorgers en zijn mensen relatief wat minder actief in de buurt, is men over het algemeen tevreden met de sociale contacten en kan de helft terecht voor steun bij buurtbewoners. Daarnaast doet twee derde van de wijk actief aan sport. Bewoners van de wijk vinden zichzelf over het algemeen gezond en kunnen zichzelf binnen en buiten het huis goed redden.
Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd

Wijkdoelen

Wijkdoelen Rijkerswoerd

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

Startende ondernemers en zzp-ers in de wijk

- Onderzoek betekenis van ZZP-ers voor de wijk
- Realiseer kleine huurruimten, popup stores en flexplekken
- Organiseer jaarlijkse dag/markt voor ondernemers

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Culturele, creatieve activiteiten ontwikkelen

Aandacht voor amateur- en professionele kunst; evenementen

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

- Oplossingen voor verkeersproblemen
- Veiligheid rondom winkelcentrum
- Bestrijd (brom)fietsen en scooters in de parken
- Dubbelfietspad Klompélaan en Woerdse Wal

Sociale veiligheid verbeteren

Stimuleren buurtpreventie en Whatsappgroepen

Vergroening van de wijk

- Aanleg van vlinder- en bijenbermen
- Verminder hitteplekken

Aanleg uitdagende speelvoorzieningen

Realiseer halfpipe, skatebaan, playground

Recreatieve openbare ruimte met aantrekkelijk Zeegbos

- Trailpaden, (verhalen)routes Zeegbos en Immerloopark
- Zeegbos met recreatieve functie
- Verbeter toegankelijkheid (denk aan scootmobielen)

Overlast zwerfvuil, honden- en ganzenpoep bestrijden

- Bestrijding van zwerfvuil
- Bestrijding van honden- en ganzenpoep

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar stimuleren

Ontwikkel maatjesprojecten, burenhulp, vervoer etc