Spijkerkwartier

  • Het Spijkerkwartier is een levendige wijk met een belangrijke woon- en werkfunctie, detailhandel en horeca. De Steenstraat fungeert als een route van en naar het stadscentrum;
  • De wijk kent relatief veel jonge bewoners: 18- t/m 34-jarigen, studenten, alleenstaanden. Er zijn veel verhuisbewegingen;
  • Het Spijkerkwartier kent weinig corporatiewoningen. Het aandeel particuliere huur is hoog vergeleken met het Arnhems gemiddelde: kamers worden vooral verhuurd aan studenten;
  • De veiligheid en overlast situatie in de wijk is minder gunstig dan gemiddeld in Arnhem, dit wordt mede veroorzaakt door de concentratie en samenstelling van winkels en horeca;
  • Wat betreft de inkomenssituatie wijkt het Spijkerkwartier niet af van het gemiddelde Arnhemse profiel;
  • De maatschappelijke participatie is goed. Er zijn relatief veel inwoners die sporten. Een kwart van de inwoners zet zich in voor de buurt. Hoewel de inwoners over het algemeen tevreden zijn over het aantal sociale contacten kunnen hier relatief weinig inwoners bij buurtbewoners terecht voor hulp bij buurtgenoten. Er zijn relatief weinig mantelzorgers in deze wijk. Er is een relatief hoog percentage schoolverzuim.
Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wijkdoelen

Wijkdoelen Spijkerkwartier

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

(Blauwe) wijkeconomie

- Verbetering winkelaanbod
- Beheersing horecagelegenheden
- Visiedocument voor  duurzaam en maatschappelijk
ondernemen, waaronder realiseren van Social enterprises, Spijkerenergie/onderzoek realisatie warmtenet en spijkerbed/ontwikkeling collectief wijkhotel

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Sociale verbindingen

Doorstart om sociale interactie te bevorderen met:

- Eigenwijze wijk;

- Erfgoed Spijkerkwartier;

- Feestcommissie.

Wonen in leefbare wijken

Kwaliteit van de openbare ruimte

- Continuering van bestaande en opstart van nieuwe
groenprojecten
- Invoering parkeerplan
- Workshop met vergunningen, handhaving en wonen