De Laar

  • De Laar is een typische groene 'bloemkoolwijk" uit de jaren '70, de één na grootste wijk van Arnhem, met ruim 5.500 woningen en circa 12.500 inwoners verdeeld over twee buurten, met voornamelijk eengezinswoningen, waarvan meer dan de helft koopwoningen;
  • In de Laar wonen vooral veel gezinnen en de inkomenssituatie komt overeen met het Arnhems gemiddelde. Het aandeel 65-plussers ligt iets onder het gemiddelde en er wonen relatief weinig alleenstaanden. Het aandeel mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering ligt iets boven het gemiddelde;
  • Over het algemeen zijn de inwoners positief over de wijk en de voorzieningen. Over de toekomst is men wat minder optimistisch. De helft van de inwoners kan in de buurt terecht voor hulp en steun, een op de vijf is mantelzorger en voor een wijk in Arnhem-zuid zijn relatief veel inwoners actief voor buurtverbetering. De gezondheid van de bevolking is goed te noemen en men kan zich goed redden.
De Laar/Elden

Wijkdoelen

Wijkdoelen De Laar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeten en sociale cohesie

Versterken ontmoeting en sociale cohesie in de Laar voor jong en oud

Wonen in leefbare wijken

Groen

Groenonderhoud op hoger niveau brengen

Afval

Verminderen hondenpoep en zwerfvuil

Verlichting

Meer verlichting in De Laar

Verkeer en Veiligheid

- Meer veiligheid voor fietsers op rotonde
- Doortrekken voetpad in De Laar

Sporten in de wijk

- Meer onderhoud aan sportaccomodaties
- Vraag en (sport) aanbod in  beeld brengen
- Starten sportaanbod voor jongeren

Jongerenoverlast

Behoud huidig beheer en inzet van de wijkpolitie

Kunst en cultuur

Meer aandacht voor kunst en cultuur in De Laar

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Participatie

Vergroten onderling vangnet in De Laar