Overige baten en lasten

Financiën en bedrijfsvoering

Inzicht wordt gegeven hoe het gemeenschapsgeld wordt ingezet: zorgvuldig en transparant. Hierbij gaat het om de verantwoording van algemene stelposten en wijksturing.

Samenhang

Dit programma heeft een sterke samenhang met een aantal paragrafen uit de MJPB:

 • paragraaf Stresstest: financiële status en weerbaarheid;
 • paragraaf Lokale heffingen;
 • paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
 • paragraaf Financiering;
 • paragraaf Bedrijfsvoering;
 • paragraaf Investeringen.  

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Niet van toepassing.

Stelposten

 • In de jaren 2016 tot en met 2019 is een stelpost opgenomen voor de verkoop van bezit (vastgoed) van
  € 1 miljoen per jaar. Zodra er meer duidelijkheid om welke panden het gaat, is het mogelijk deze stelpost te verdelen over de betreffende programma's;
 • Er lopen verschillende verzelfstandigingstrajecten en de inrichting van De Connectie. Al met al een hele opgave waarvoor het steeds duidelijker wordt dat extra middelen nodig zijn om deze tot een goed einde te brengen. Een eerste ruwe inschatting (inclusief een PM-post) geeft aan dat tenminste rekening moet worden gehouden met ruim € 450.000;
 • In de Perspectiefnota 2017-2020 is voor de frictiekosten (voornamelijk afbouw overhead) een bedrag van ruim € 10 miljoen geclaimd. Met de collegenota "Beperking frictiekosten" zijn mogelijkheden aangegeven om de frictie zoveel mogelijk te beperken. Dit kan mogelijk financiële ruimte gaan geven. Aangezien deze kosten ook als een bijzondere categorie frictiekosten gezien kunnen worden, is het idee om deze ook ten laste van deze reserve te brengen. Het is dan wel zaak om de uitputting van deze reserve goed te monitoren en ook de verschillende categorieën frictie hierin te presenteren. De directie en het college worden dan periodiek geïnformeerd.

Wijksturing

 • In 2016 is afgesproken om voor het programma Van Wijken Weten € 1,9 miljoen invoeringskosten te ramen voor 2017. Dit bedrag is nodig om de onderliggende projecten te financieren en hiermee de verandering ook mogelijk te maken. Het voorstel is de taakstelling van € 11 miljoen op Van Wijken weten voor € 10 miljoen te schrappen. Voor de taakstelling van € 1 miljoen die resteert wordt voorgesteld deze in te vullen door de geleidelijke afbouw van het opbouwwerk in de wijken;
 • Zoals uit de nota "Anders werken, anders doen" blijkt, is er dit jaar een samenloop van verschillende veranderingen waar gaandeweg steeds meer zicht op komt. Zeer belangrijk wordt het samenspel tussen de nieuwe kernorganisatie, de wijkteams leefomgeving en de wijkteams sociaal.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing.

Monitoring

Via de reguliere beleidscyclus.