Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Financiën en bedrijfsvoering

Inzicht wordt gegeven hoe groot de bijdrage vanuit het gemeentefonds is en op welke wijze deze wordt ingezet bij de verschillende beleidsvelden. Van wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen en van taakmutaties in de algemene uitkering wordt inzichtelijk gemaakt met welke beleidsvelden deze worden verrekend.

Samenhang

De uitkeringen uit het gemeentefonds vormen de voornaamste inkomstenbron voor de gemeente. Het totale financiële beeld in deze begroting is gebaseerd op een doorrekening (prognose) van het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2016.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

- Meicirculaire 2016

  • De accressen (jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds) laten een wisselend beeld zien: in 2017 neemt het accres toe, in 2018 en 2019 valt het accres licht lager uit en in 2020 neemt het weer wat toe;
  • In het kader van het groot onderhoud van het gemeentefonds is nog één cluster (VHROSV) nader onderzocht. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Kort na de meicirculaire is de brief aan de Tweede Kamer over de resultaten verschenen. Besloten is om de herverdeling van het cluster VHROSV nogmaals voor 1/3 deel door te voeren en het laatste 1/3 deel niet meer te realiseren. Dit heeft nadelige herverdeeleffecten voor Arnhem van circa € 800.000 vanaf 2019. In de hoofdlijnen van beleid en financieel kader wordt een totaalbeeld gegeven van de ontwikkelingen op het gemeentefonds. In de bijlage worden de wijzigingen van het Gemeentefonds als gevolg van taakmutaties en nieuwe of gewijzigde decentralisatie- en integratie-uitkeringen toegelicht. Per mutatie is aangegeven in hoeverre deze met de verschillende beleidsvelden worden verrekend.

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring

De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt gedurende het jaar gevolgd op basis van de septembercirculaire en de decembercirculaire. Tussentijdse resultaten worden in tussenrapportages, jaarrekening en Perspectiefnota verwerkt.