Treasury

Financiën en bedrijfsvoering

Het beheer van de geldleningen vindt plaats binnen de bedrijfsvoering van de gemeente.
Hierbij is zowel voor de korte als de lange termijn één ambitie leidend:

  • De gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden stabiel en meerjarig zo goedkoop mogelijk financieren.

Samenhang

Er is samenhang met alle programma's waarop financiering plaatsvindt.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders
Rijk:

  • Wet Financiering decentrale overheden (Fido);
  • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

Gemeente:

  • Verordening financieel beleid en beheer;
  • Treasurystatuut;
  • Nota Financieringsbemiddeling.

Niet van toepassing

  • Ten behoeve van de eigen financiering van investeringen en de financieringsbemiddeling voor instellingen (gelieerd aan beleid van de gemeente) wordt tegen zo gunstig mogelijke condities geld aangetrokken. De gemeente is terughoudend bij het verstrekken van leningen aan derden. Deze terughoudendheid wordt versterkt door de verplichting tot schatkistbankieren, die het Rijk de decentrale overheden heeft opgelegd. Ook de gemeente Arnhem moet tijdelijk overtollige middelen afstorten naar de schatkist en mag alleen leningen verstrekken voor activiteiten in het kader de publieke taak;
  • Voor financiering van de eigen gemeentelijke activiteiten worden allereerst op de balans aanwezige reserves en voorzieningen ingezet. Over de binnen de gemeente beschikbare gestelde gelden wordt als rentevergoeding de zogenoemde omslagrente in rekening gebracht. Deze is gebaseerd op de rentekosten, die de gemeente betaalt aan de geldgevers voor geleend geld, plus de operationele kosten van de financieringsfunctie. Voor de begroting 2017 is de omslagrente gesteld op 4 %;
  • De afgelopen jaren is de rente op onze leningenportefeuille gestaag gedaald, waardoor het renteresultaat jaarlijks toenam. Een substantieel deel van dit renteresultaat ter grootte van enkele miljoenen is in de MJPB steeds achter de hand gehouden voor het geval de rente weer gaat stijgen en is jaarlijks als incidentele dekking ingezet in de jaarrekening. Bij de jaarrekening 2015 is ruim 6 miljoen rentevoordeel behaald. Aangezien door de aanhoudende lage rentestand het renteresultaat al een paar jaar achtereen is vrijgevallen is bij de jaarrekening 2015 deze dekking als structureel aangemerkt;
  • Berekeningen voor deze begroting maken duidelijk dat - wanneer rekening gehouden wordt met een zeer pessimistisch scenario van een abrupte rentestijging met 4%- er structureel een voordeel in de begroting kan worden opgenomen van € 10 miljoen in 2017 aflopend naar € 7,8 miljoen in 2020.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing.

Monitoring

Via de beleidscyclus.